جلسه دفاع از سمینار

جلسه دفاع از سمینار کارشناسی ارشد راه و ترابری

موضوع

ارزیابی دوربرگردان­ها(U-turns)در سیستم حمل و نقل شهری با استفاده از مدلهای تصمیم گیری در سیستم اطلاعات مکانی (GIS)

دانشجو

 علیرضا هویدافرد

استاد راهنما

 جناب آقای دکتر روزبه شاد

زمان

شنبه93/11/25- ساعت 12:30 کلاس 236

زمستان 1393