اطلاعیه آزمون جامع دکتری سازه 94

بنام خدا

قابل توجه دانشجویان دکتری سازه متقاضی امتحان جامع

درس ها و برنامه آزمون جامع بشرح زیر است

روز اول: سه شنبه 24 آذر        

صبح: مهندسی زلزله پیشرفته و اجزاء محدود غیر خطی

عصر: اجزاء مرزی و مواد مرکب و سازه های بلند

روز دوم : چهارشنبه 25 آذر                    

صبح : مکانیک شکست و قابلیت اعتماد سازه ها

عصر : کنترل سازه ها و برنامه ریزی غیر خطی

 

حسین صباغیان طوسی مکانیک مواد مرکب ، مکانیک شکست ، سازه های بلند پیشرفته

سجاد ایریشمی         - مهندسی زلزله پیشرفته ، کنترل سازه ها ، برتامه ریزی غیر خطی

محمد مویزی ثانی     - مهندسی زلزله پیشرفته ، کنترل سازه ها ، قابلیت اعتماد سازه ها

حسین برادران خلخالی - مهندسی زلزله پیشرفته ، کنترل سازه ها ، مکانیک مواد مرکب

حمید رضا کاظمی     - مکانیک مواد مرکب ، سازه های بلند پیشرفته ، قابلیت اعتماد سازه ها

سجادزارعیان           - مکانیک مواد مرکب ،   مکانیک شکست ، برتامه ریزی غیر خطی

علی مقامی             - قابلیت اعتماد سازه ها ، برتامه ریزی غیر خطی ، اجزاء مرزی

فهیمه جلالی فر       - قابلیت اعتماد سازه ها ، مکانیک شکست ، اجزاء مرزی

امیر محتاج خراسانی   - مکانیک مواد مرکب ، مکانیک شکست ، قابلیت اعتماد سازه ها

امیر رضا مسعودی     - اجزاء محدود غیر خطی ، سازه های بلند پیشرفته ، برتامه ریزی غیر خطی

بهروز یوسفی           - مکانیک مواد مرکب ،   مکانیک شکست ، اجزاء مرزی

 

دبیر گرایش سازه کرم الدین