اسامی اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ورودی 94

قابل توجه دانشجویان محترم دوره کارشناسی ورودی94

اسامی اساتید راهنما به شرح ذیل می باشد:

    براساس حرف اول نام خانوادگی دانشجویان:

                     * الف  تا  س:   آقای دكتر سعید ابریشمی

                     * ش  تا  ي:    آقای دكتر علي اخترپور

برای دانشجویان مهمان و انتقالی (قبل از تطبیق واحدهای درسی): آقای دکتر سید محسن کرابی. بدیهی است بعد از تطبیق واحدها و تعیین تکلیف دانشجو، مطابق ضوابط موجود، استاد راهنما تعیین می گردد.

دفتر گروه مهندسی عمران