سیدعلی صحاف

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:asahaf.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:asahaf@um.ac.ir

سیدعلی  صحاف

برنامه درسی هفتگی استاد

ابوالفضل محمدزاده مقدم

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ab-moghadam.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ab-moghadam@um.ac.ir

ابوالفضل  محمدزاده مقدم

برنامه درسی هفتگی استاد

مجتبی مغربی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mojtabamaghrebi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mojtabamaghrebi@um.ac.ir

مجتبی  مغربی

برنامه درسی هفتگی استاد

سید محسن کرابی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:karrabi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:karrabi@um.ac.ir

سید محسن  کرابی

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدعلی ضیائی

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:sa-ziaee.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:sa-ziaee@um.ac.ir

سیدعلی  ضیائی

برنامه درسی هفتگی استاد