محمدرضا اصفهانی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:esfahani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:esfahani@um.ac.ir

محمدرضا اصفهانی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدرضا جعفرزاده

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:jafarzad.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:jafarzad@um.ac.ir

محمدرضا جعفرزاده

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدمحمود حسینی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:shossein.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:shossein@um.ac.ir

سیدمحمود حسینی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد رضائی پژند

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:rezaiee.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:rezaiee@um.ac.ir

محمد رضائی پژند

برنامه درسی هفتگی استاد

فرزاد شهابیان مقدم

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:shahabf.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:shahabf@um.ac.ir

فرزاد شهابیان مقدم

برنامه درسی هفتگی استاد

محمود فغفور مغربی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:maghrebi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:maghrebi@um.ac.ir

محمود فغفور مغربی

برنامه درسی هفتگی استاد

جعفر بلوری بزاز

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:bolouri.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:bolouri@um.ac.ir

جعفر بلوری بزاز

برنامه درسی هفتگی استاد

شهناز دانش

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:sdanesh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:sdanesh@um.ac.ir

شهناز دانش

برنامه درسی هفتگی استاد

سیداحسان سیدی حسینی نیا

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:eseyedi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:eseyedi@um.ac.ir

سیداحسان سیدی حسینی نیا

برنامه درسی هفتگی استاد

هاشم شریعتمدار

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:shariatmadar.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:shariatmadar@um.ac.ir

هاشم شریعتمدار

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد شکوهیان

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mshokouhian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mshokouhian@um.ac.ir

محمد شکوهیان

برنامه درسی هفتگی استاد

منصور قلعه نوی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ghalehnovi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghalehnovi@um.ac.ir

منصور قلعه نوی

برنامه درسی هفتگی استاد

عباس کرم الدین

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:a-karam.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:a-karam@um.ac.ir

عباس کرم الدین

برنامه درسی هفتگی استاد

احمد آفتابی ثانی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:aftabi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:aftabi@um.ac.ir

احمد آفتابی ثانی

برنامه درسی هفتگی استاد

سعید ابریشمی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:s.abrishami.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:s.abrishami@um.ac.ir

سعید ابریشمی

برنامه درسی هفتگی استاد

علی اخترپور

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:akhtarpour.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:akhtarpour@um.ac.ir

علی اخترپور

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدیاسر بنی هاشمی چهارم

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:y.banihashemi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:y.banihashemi@um.ac.ir

سیدیاسر بنی هاشمی چهارم

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدرضا توکلی زاده

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:drt.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:drt@um.ac.ir

محمدرضا توکلی زاده

برنامه درسی هفتگی استاد

روزبه شاد

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:r.shad.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:r.shad@um.ac.ir

روزبه شاد

برنامه درسی هفتگی استاد

احمد شوشتری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ashoosht.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ashoosht@um.ac.ir

احمد شوشتری

برنامه درسی هفتگی استاد