برنامه ی درسی هفتگی استاد (محمدرضا اصفهانی) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه مکانیک شکست(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد سازه های بتون آ رمه - 1(3.00),(کلاس C-24),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه مکانیک شکست(3.00),(کلاس C-35),شروع فرد سازه های بتون آ رمه - 1(3.00),(کلاس C-24),شروع فرد پروژه سازه های بتون آ رمه(1.00),(کلاس c-26),شروع فرد
چهارشنبه مکانیک شکست(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد
پنج شنبه