برنامه ی درسی هفتگی استاد (محمدرضا اصفهانی) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته(3.00),(کلاس C-21),شروع زوج سازه های بتن آرمه -2(3.00),(کلاس C-22),شروع زوج پروژه سازه های بتون آ رمه(1.00),(کلاس c-26),شروع زوج
دوشنبه
سه شنبه سازه های بتن آرمه -2(3.00),(کلاس C-22),شروع زوج
چهارشنبه تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد
پنج شنبه