برنامه ی درسی هفتگی استاد (احمد شوشتری) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه مبانی پایداری سازه ها(3.00),(کلاس C-24),شروع زوج دینامیک خاک(3.00),(کلاس c-26),شروع زوج
یکشنبه سازه های بتون آ رمه - 1(3.00),(کلاس c-26),شروع زوج
دوشنبه دینامیک خاک(3.00),(کلاس C-22),شروع فرد
سه شنبه
چهارشنبه سازه های بتون آ رمه - 1(3.00),(کلاس c-26),شروع زوج مبانی پایداری سازه ها(3.00),(کلاس c-26),شروع فرد
پنج شنبه