برنامه ی درسی هفتگی استاد (احمد شوشتری) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه اجزامرزی(3.00),(کلاس B-24),شروع زوج
یکشنبه سازه های بتن آرمه -2(3.00),(کلاس C-25),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه پروژه سازه های بتون آ رمه(1.00),(),شروع فرد
چهارشنبه سازه های بتن آرمه -2(3.00),(کلاس c-26),شروع زوج اجزامرزی(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد
پنج شنبه