برنامه ی درسی هفتگی استاد (سیداحسان سیدی حسینی نیا) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه ژئوتکنیک لرزه ای(3.00),(کلاس C-36),شروع فرد مهندسی پی -1(2.00),(کلاس c-26),شروع زوج مکانیک خاک پیشرفته(3.00),(کلاس C-22),شروع زوج
یکشنبه
دوشنبه ژئوتکنیک لرزه ای(3.00),(کلاس C-32),شروع زوج مکانیک خاک پیشرفته(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد سمیناروروش تحقیق(2.00),(کلاس C-21),شروع فرد
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه