برنامه ی درسی هفتگی استاد (سیداحسان سیدی حسینی نیا) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه اصول مهندسی تونل(2.00),(کلاس C-22),شروع فرد
یکشنبه تحقیقات صحرایی(3.00),(کلاس C-22),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه تحقیقات صحرایی(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه