برنامه ی درسی هفتگی استاد (روزبه شاد) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه مبانی GIs درمهندسی عمران(2.00),(کلاس c-26),شروع زوج
یکشنبه نقشه برداری و عملیات - 1(2.00),(),شروع فرد فیزیک سنجش از دور(3.00),(کلاس c-26),شروع زوج
دوشنبه نقشه برداری و عملیات - 1(2.00),(کلاس c-26),شروع فرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی 1(3.00),(کلاس C-23),شروع فرد فیزیک سنجش از دور(3.00),(کلاس C-35),شروع فرد
سه شنبه نقشه برداری و عملیات - 1(2.00),(),شروع فرد کاربرد کامپیوتر در مهندسی راه و ترابری(2.00),(کلاس C-24),شروع زوج
چهارشنبه نقشه برداری و عملیات - 1(2.00),(),شروع فرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی 1(3.00),(کلاس C-22),شروع فرد
پنج شنبه