برنامه ی درسی هفتگی استاد (روزبه شاد) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه نقشه بردای(2.00),(آتلیه 4),شروع فرد کاربرد RSوGIS درمهندسی عمران وآزمایشگاه(3.00),(کلاس c-26),شروع فرد
یکشنبه نقشه برداری و عملیات - 1(2.00),(کلاس C-24),شروع فرد نقشه بردای(2.00),(آتلیه 5),شروع فرد
دوشنبه نقشه برداری و عملیات - 1(2.00),(),شروع فرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی 2(3.00),(کلاس C-24),شروع فرد مدیریت زمین وسیستم های اطلاعات زمینی(3.00),(کلاس C-22),شروع فرد
سه شنبه نقشه برداری و عملیات - 1(2.00),(),شروع فرد
چهارشنبه کاربرد RSوGIS درمهندسی عمران وآزمایشگاه(3.00),(کلاس c-26),شروع فرد نقشه برداری و عملیات - 1(2.00),(),شروع فرد مدیریت زمین وسیستم های اطلاعات زمینی(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی 2(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد
پنج شنبه