برنامه ی درسی هفتگی استاد (سیدعلی صحاف) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه طرح روسازی پیشرفته(3.00),(کلاس C-24),شروع زوج
یکشنبه راهسازی(2.00),(کلاس C-25),شروع فرد راه آهـن(2.00),(کلاس C-24),شروع فرد
دوشنبه مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل درون شهری(2.00),(آتلیه 6),شروع فرد مهندسی ترا فیک(2.00),(کلاس c-26),شروع فرد
سه شنبه طرح روسازی پیشرفته(3.00),(کلاس C-25),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه