برنامه ی درسی هفتگی استاد (سیدعلی صحاف) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه مدیریت و نگهداری راه(3.00),(کلاس C-22),شروع زوج
یکشنبه طرح روسازی پیشرفته(3.00),(کلاس C-25),شروع زوج مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل درون شهری(2.00),(آتلیه 4),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه مدیریت و نگهداری راه(3.00),(کلاس C-25),شروع فرد مهندسی ترا فیک(2.00),(کلاس C-25),شروع زوج
چهارشنبه
پنج شنبه