برنامه ی درسی هفتگی استاد (علی اخترپور) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه مکانیک خاک - نظری(3.00),(کلاس C-25),شروع زوج رفتار خاکهای غیر اشباع(3.00),(کلاس C-21),شروع زوج سدهای خاکی(3.00),(کلاس C-22),شروع زوج
یکشنبه
دوشنبه رفتار خاکهای غیر اشباع(3.00),(کلاس C-25),شروع فرد سدهای خاکی(3.00),(کلاس c-26),شروع فرد
سه شنبه
چهارشنبه مکانیک خاک - نظری(3.00),(کلاس C-25),شروع زوج زمین شناسی مهندسی(2.00),(کلاس c-26),شروع زوج
پنج شنبه