برنامه ی درسی هفتگی استاد (علی اخترپور) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه مهندسی پی -1(2.00),(کلاس c-26),شروع فرد
یکشنبه تئوری الاسیسته پلاسیسته در مهندسی ژئوتکنیک(3.00),(کلاس c-26),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه آزمایشگاه مکانیک خاک(1.00),(),شروع فرد تئوری الاسیسته پلاسیسته در مهندسی ژئوتکنیک(3.00),(کلاس C-22),شروع زوج
چهارشنبه آزمایشگاه مکانیک خاک(1.00),(),شروع فرد
پنج شنبه