برنامه ی درسی هفتگی استاد (سعید ابریشمی) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه برنامه نویسی کامپیوتر(3.00),(),شروع زوج مکانیک خاک - نظری(3.00),(کلاس C-24),شروع فرد آزمایشگاه مکانیک خاک(1.00),(),شروع فرد برنامه نویسی کامپیوتر(3.00),(کلاس C-25),شروع فرد
یکشنبه آزمایشگاه مکانیک خاک(1.00),(),شروع فرد بهسازی خاکها(3.00),(کلاس C-25),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه مکانیک خاک - نظری(3.00),(کلاس C-25),شروع فرد بهسازی خاکها(3.00),(کلاس C-21),شروع زوج برنامه نویسی کامپیوتر(3.00),(کلاس C-24),شروع زوج
چهارشنبه
پنج شنبه