برنامه ی درسی هفتگی استاد (سعید ابریشمی) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه برنامه نویسی کامپیوتر(3.00),(کلاس c-26),شروع فرد روش اجزاء محدود(3.00),(کلاس B-24),شروع فرد
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه آزمایشگاه مکانیک خاک(1.00),(),شروع فرد روش اجزاء محدود(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد برنامه نویسی کامپیوتر(3.00),(کلاس c-26),شروع فرد
چهارشنبه آزمایشگاه مکانیک خاک(1.00),(),شروع زوج مکانیک خاک - 2(2.00),(کلاس C-25),شروع زوج
پنج شنبه