برنامه ی درسی هفتگی استاد (سیدیاسر بنی هاشمی چهارم) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه مدیریت پروژه(2.00),(کلاس A-13),شروع فرد اقتصاد مهندسی پیشرفته(3.00),(کلاس C-25),شروع زوج
دوشنبه
سه شنبه متره و برآورد و پروژه(2.00),(کلاس C-22),شروع زوج اقتصاد مهندسی پیشرفته(3.00),(کلاس C-22),شروع فرد سمیناروروش تحقیق(2.00),(کلاس C-31),شروع زوج
چهارشنبه اصول مدیریت ساخت(2.00),(کلاس C-25),شروع زوج
پنج شنبه