برنامه ی درسی هفتگی استاد (سیدیاسر بنی هاشمی چهارم) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه مدیریت پروژه(2.00),(کلاس A-11),شروع فرد
دوشنبه اقتصادمهندسی(2.00),(کلاس C-25),شروع فرد مدیریت کارگاه وایمنی(3.00),(کلاس c-26),شروع فرد مدیریت وتشکیلات کارگاه(2.00),(آتلیه 6),شروع فرد
سه شنبه متره و برآورد و پروژه(2.00),(کلاس C-25),شروع فرد
چهارشنبه مدیریت کارگاه وایمنی(3.00),(کلاس C-22),شروع فرد
پنج شنبه