برنامه ی درسی هفتگی استاد (احمد آفتابی ثانی) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه تحلیل سازه ها - 2(3.00),(),شروع زوج استاتیک(3.00),(کلاس C-22),شروع فرد
یکشنبه تحلیل سازه ها - 2(3.00),(کلاس C-24),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه تحلیل سازه ها - 2(3.00),(کلاس C-24),شروع فرد استاتیک(3.00),(کلاس C-24),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه