برنامه ی درسی هفتگی استاد (احمد آفتابی ثانی) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه روش اجزاء محدود(3.00),(),شروع زوج
یکشنبه تحلیل سازه های - 1(3.00),(کلاس c-26),شروع زوج دینامیک(3.00),(کلاس C-24),شروع زوج
دوشنبه
سه شنبه استاتیک(3.00),(کلاس C-24),شروع زوج تحلیل سازه های - 1(3.00),(کلاس c-26),شروع زوج
چهارشنبه دینامیک(3.00),(کلاس C-24),شروع زوج سمیناروروش تحقیق(2.00),(کلاس C-21),شروع فرد روش اجزاء محدود(3.00),(),شروع فرد
پنج شنبه