برنامه ی درسی هفتگی استاد (جعفر بلوری بزاز) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه مهندسی زیر بنا و پی(3.00),(),شروع زوج دینامیک خاک(3.00),(کلاس c-26),شروع فرد مصالح ساختمانی آزمایشگاه(2.00),(کلاس C-25),شروع فرد
یکشنبه
دوشنبه تکنولوژی بتن(2.00),(کلاس C-25),شروع فرد دینامیک خاک(3.00),(کلاس C-22),شروع فرد
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
مصالح ساختمانی آزمایشگاه(2.00),(),شروع فرد