برنامه ی درسی هفتگی استاد (جعفر بلوری بزاز) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه مهندسی پی پیشرفته(3.00),(کلاس C-22),شروع زوج خاک مسلح(3.00),(کلاس C-23),شروع زوج
یکشنبه
دوشنبه تکنولوژی بتن(2.00),(کلاس c-26),شروع زوج مهندسی زیر بنا و پی(3.00),(کلاس ۲۲),شروع فرد
سه شنبه مهندسی پی پیشرفته(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد
چهارشنبه مهندسی زیر بنا و پی(3.00),(کلاس ۱۷),شروع فرد
پنج شنبه