برنامه ی درسی هفتگی استاد (محمدرضا جعفرزاده) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه بناهای آبی(3.00),(کلاس C-23),شروع فرد روشهای عددی درمهندسی آ ب(3.00),(کلاس C-23),شروع فرد
یکشنبه
دوشنبه روشهای عددی درمهندسی آ ب(3.00),(کلاس C-23),شروع فرد
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه