برنامه ی درسی هفتگی استاد (محمدرضا جعفرزاده) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه هیدرولیک - نظری(2.00),(کلاس C-23),شروع فرد طراحی هیدرولیکی سازه ها(3.00),(کلاس C-23),شروع فرد مهندسی آب و فاضلاب و پروژه(3.00),(کلاس C-23),شروع فرد
یکشنبه
دوشنبه طراحی هیدرولیکی سازه ها(3.00),(کلاس C-23),شروع فرد
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه