برنامه ی درسی هفتگی استاد (سیدمحمود حسینی) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه هیدرولیک - نظری(2.00),(کلاس C-23),شروع زوج
یکشنبه آبهای زیرزمینی پیشرفته(3.00),(کلاس C-23),شروع زوج
دوشنبه هیدرولیک پیشرفته(3.00),(کلاس C-24),شروع زوج
سه شنبه آبهای زیرزمینی پیشرفته(3.00),(کلاس C-23),شروع فرد
چهارشنبه هیدرولیک پیشرفته(3.00),(کلاس C-23),شروع فرد
پنج شنبه