برنامه ی درسی هفتگی استاد (شهناز دانش) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه اصول مهندسی مدیریت پسماند(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد
یکشنبه طراحی تصفیه خانه آب و فاضلاب(4.00),(کلاس C-21),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه طراحی تصفیه خانه آب و فاضلاب(4.00),(کلاس C-21),شروع زوج
پنج شنبه