برنامه ی درسی هفتگی استاد (شهناز دانش) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه طراحی تصفیه خانه آب و فاضلاب(4.00),(کلاس C-21),شروع زوج طراحی تصفیه خانه آب و فاضلاب(4.00),(کلاس C-21),شروع زوج
یکشنبه آب وفاضلاب پیشرفته(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد استفاده از آبهای نامتعارف(2.00),(),شروع زوج
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه آب وفاضلاب پیشرفته(3.00),(کلاس C-22),شروع فرد سمیناروروش تحقیق(2.00),(کلاس C-22),شروع فرد
پنج شنبه