برنامه ی درسی هفتگی استاد (محمد رضائی پژند) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه تحلیل سازه ها - 2(3.00),(کلاس C-23),شروع زوج اجزا محدود غیرخطی(3.00),(کلاس C-23),شروع زوج
دوشنبه
سه شنبه اجزا محدود غیرخطی(3.00),(کلاس C-23),شروع فرد تحلیل سازه ها - 2(3.00),(کلاس C-23),شروع زوج
چهارشنبه
پنج شنبه