برنامه ی درسی هفتگی استاد (محمد رضائی پژند) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه پروژه تحقیقاتی عمران(3.00),(),شروع زوج
یکشنبه تحلیل سازه های - 1(3.00),(کلاس C-23),شروع فرد روش عناصرمحدود(3.00),(کلاس C-23),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه روش عناصرمحدود(3.00),(کلاس C-23),شروع فرد تحلیل سازه های - 1(3.00),(کلاس C-23),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه