برنامه ی درسی هفتگی استاد (فرزاد شهابیان مقدم) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه تئوری صفحات وپوسته ها(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد ارتعاشات تصادفی(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه تئوری صفحات وپوسته ها(3.00),(کلاس C-25),شروع فرد ارتعاشات تصادفی(3.00),(کلاس C-22),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه