برنامه ی درسی هفتگی استاد (فرزاد شهابیان مقدم) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه تحلیل قابلیت اطمینان سازه ها(3.00),(کلاس C-24),شروع فرد
دوشنبه مقاومت مصالح - 2(2.00),(کلاس C-22),شروع فرد
سه شنبه
چهارشنبه تحلیل قابلیت اطمینان سازه ها(3.00),(کلاس C-24),شروع فرد
پنج شنبه