برنامه ی درسی هفتگی استاد (محمود فغفور مغربی) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه مکانیک سیالات(3.00),(کلاس C-24),شروع فرد مهندسی رودخانه(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد
یکشنبه
دوشنبه مکانیک سیالات(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد مهندسی رودخانه(3.00),(کلاس C-25),شروع زوج
سه شنبه تحلیل و طراحی سیستم ها(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد تحلیل و طراحی سیستم ها(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه