برنامه ی درسی هفتگی استاد (محمود فغفور مغربی) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه مکانیک سیالات(3.00),(کلاس C-25),شروع زوج هیدرو دینامیک(3.00),(کلاس C-21),شروع زوج
یکشنبه
دوشنبه مکانیک سیالات(3.00),(کلاس C-21),شروع زوج ماشین های آبی(2.00),(کلاس C-25),شروع زوج هیدرو دینامیک(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد
سه شنبه جریانهای غیرماندگار(3.00),(کلاس C-24),شروع زوج جریانهای غیرماندگار(3.00),(کلاس C-24),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه