برنامه ی درسی هفتگی استاد (محمد شکوهیان) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب(3.00),(کلاس C-22),شروع زوج
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب(3.00),(کلاس c-26),شروع فرد مهندسی محیط زیست(2.00),(کلاس C-25),شروع زوج زبان تخصصی(2.00),(کلاس C-25),شروع زوج
چهارشنبه
پنج شنبه