برنامه ی درسی هفتگی استاد (محمد شکوهیان) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه آلودگی هوا وروشهای کنترل آن(3.00),(کلاس C-22),شروع فرد اصول مهندسی آلودگی هوا(3.00),(کلاس C-22),شروع فرد
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه اصول مهندسی آلودگی هوا(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه