برنامه ی درسی هفتگی استاد (هاشم شریعتمدار) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه کنترل سازه ها(3.00),(کلاس C-25),شروع فرد کنترل سازه ها(3.00),(کلاس C-25),شروع فرد
یکشنبه لرزه شناسی ومهندسی زلزله(3.00),(کلاس C-25),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه پروژه سازه های بتون آ رمه(1.00),(کلاس C-24),شروع زوج
چهارشنبه کنترل سازه ها(3.00),(کلاس C-22),شروع فرد لرزه شناسی ومهندسی زلزله(3.00),(کلاس C-25),شروع فرد
پنج شنبه