برنامه ی درسی هفتگی استاد (هاشم شریعتمدار) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه دینامیک سازها(3.00),(کلاس C-21),شروع زوج پروژه سازه های بتون آ رمه(1.00),(کلاس C-25),شروع فرد
یکشنبه روش های ساخت - ۱(3.00),(کلاس C-21),شروع زوج اصول مهندسی زلزله وباد(3.00),(کلاس C-22),شروع زوج
دوشنبه
سه شنبه روش های ساخت - ۱(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد
چهارشنبه اصول مهندسی زلزله وباد(3.00),(کلاس C-22),شروع زوج دینامیک سازها(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد
پنج شنبه