برنامه ی درسی هفتگی استاد (محمدرضا توکلی زاده) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه مقاومت مصالح - 1(3.00),(کلاس C-22),شروع زوج ریاضیات عالی مهندسی(3.00),(کلاس C-24),شروع زوج
دوشنبه مصالح ساختمانی آزمایشگاه(2.00),(),شروع فرد مصالح ساختمانی آزمایشگاه(2.00),(کلاس C-23),شروع فرد سمیناروروش تحقیق(2.00),(کلاس C-24),شروع فرد اخلاق مهندسی(2.00),(کلاس C-23),شروع زوج
سه شنبه مقاومت مصالح - 1(3.00),(کلاس C-22),شروع زوج مصالح ساختمانی آزمایشگاه(2.00),(),شروع فرد ریاضیات عالی مهندسی(3.00),(کلاس C-22),شروع فرد
چهارشنبه ریاضیات عالی مهندسی(3.00),(کلاس C-22),شروع زوج ریاضیات عالی مهندسی(3.00),(کلاس C-22),شروع فرد
پنج شنبه