برنامه ی درسی هفتگی استاد (محمدرضا توکلی زاده) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه تحلیل سازه ها - 2(3.00),(),شروع زوج
یکشنبه مقاومت مصالح - 1(3.00),(کلاس C-22),شروع زوج مکانیک مواد مرکب(3.00),(کلاس C-22),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه مقاومت مصالح - 1(3.00),(کلاس C-22),شروع فرد مکانیک مواد مرکب(3.00),(کلاس C-22),شروع فرد
چهارشنبه سمیناروروش تحقیق(2.00),(کلاس C-21),شروع فرد
پنج شنبه