برنامه ی درسی هفتگی استاد (منصور قلعه نوی) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه مقررات ملی ساختمان(2.00),(کلاس C-22),شروع فرد پروژه سازه های فولادی(1.00),(کلاس C-23),شروع فرد
یکشنبه برنامه ریزی غیرخطی(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد
دوشنبه برنامه ریزی غیرخطی(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد اصول مقررات پیمان(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد
سه شنبه
چهارشنبه تحلیل خطر پذیری سازه ها در برابر زلزله(3.00),(کلاس C-21),شروع فرد اصول مقررات پیمان(3.00),(کلاس C-24),شروع فرد
پنج شنبه