برنامه ی درسی هفتگی استاد (منصور قلعه نوی) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها(3.00),(کلاس C-24),شروع زوج متره وبرآورد(2.00),(آتلیه 3),شروع فرد
یکشنبه
دوشنبه تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها(3.00),(کلاس C-24),شروع فرد اصول مقررات پیمان(3.00),(کلاس C-25),شروع فرد اصول مقررات پیمان(3.00),(کلاس C-25),شروع زوج
سه شنبه بارگذاری(2.00),(کلاس C-24),شروع زوج
چهارشنبه
پنج شنبه