شماره تماس گروه: 38806021-38806053

شماره فاکس گروه:38807184

شماره واتساپ گروه:09152482157

پست الکترونیک گروه:

800 دانشجو
27 عضو هیات علمی
3500 دانش آموخته
60 دانشجوی بین المللی
16 رشته/مقطع تحصیلی
10 گرایش های تخصصی