عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
معیار تسلیم شبه ترسکا و قانون سخت شوندگی کرنشی همگنمحمد رضائی پژند۱۹۸۸-۶
ایجاد مدل شاخص ایمنی ترافیکی در محل پلها در راههای ایراناسماعیل آیتی۱۹۹۰-۱
تحلیل پویای سازه های «کش سان-موم سان»محمد رضائی پژند۱۹۹۰-۳
روش مقاطع به کمک تئوری صفحاتفریدون ایرانی۱۹۹۰-۶
محاسبه تنش در تاوه های با تقویت طولی به کمک روش مقاطعفریدون ایرانی۱۹۹۱-۹
بررسی تحلیلی عملکرد گذشته و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی گروه فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد تا پایان برنامه دومفریدون ایرانی,حسن حاجی کاظمی,اسماعیل آیتی۱۹۹۲-۴
تحلیل کشسان-مومسان و برنامه رایانه ای آنمحمد رضائی پژند۱۹۹۳-۳
جلوگیری از نوسان پاسخها در بهینه سازی سازه هامحمد رضائی پژند۱۹۹۳-۹
درباره بهینه سازی سازه ها و ارائه یک روش نومحمد رضائی پژند۱۹۹۳-۱۲
برخی از روشهای حل معادلات خطی و برنامه ای برای حل معادلات تنکمحمد رضائی پژند۱۹۹۴-۳
روشی نو برای بهینه سازی شکل خرپاهای فضاییمحمد رضائی پژند۱۹۹۶-۲
دو روش پاره سازی چند مرحله ایمحمد رضائی پژند۱۹۹۶-۸
روش گسسته مستقیم تحلیل حساسیت جزء خمشی با شش درجه آزادیمحمد رضائی پژند۱۹۹۶-۹
مطالعه چندین جزء مثلثی 6 گرهی برای صفحه خمشیمحمد رضائی پژند۱۹۹۶-۱۱
وزن کمینه صفحه های خمشی با تغییر مرزها و مشتقات صریح جزء مرتبه بالامحمد رضائی پژند۱۹۹۷-۱
یک سطح تسلیم پنج پارامتریمحمد رضائی پژند۱۹۹۷-۳
سنجش تواناییهای شش روش جستجوی ارثیمحمد رضائی پژند۱۹۹۸-۶
بررسی میزان گیر مواد مختلف ترمیمی در ضایعات سایشی طوق دندان به روش اجزای محدود سه بعدیمحمد رضائی پژند۱۹۹۸-۷
پرش هیدرولیکی روی شیب معکوس با پله مثبتجلیل ابریشمی۱۹۹۹-۶
وارد کردن اثر برش در اجزای تیری و صفحه ای نازکمحمد رضائی پژند۲۰۰۰-۱
جزء قوسی پیشنهادی برای تحلیل تیرها و شبکه های قوسیفریدون ایرانی۲۰۰۰-۶
تصفیه زیستی پساب های صنایع سلولزی به روش راکتور لجن فعالسید محسن کرابی۲۰۰۰-۷
نگرشی بر ارتقا و بهبود وضعیت تصفیه خانه های آب و فاضلابسید محسن کرابی۲۰۰۰-۱۱
تثبيت خاك هاي منتخب از حاشيه شرقي كوير نمك با آهك و سيمانیونس نیازی۲۰۰۱--۱
پساب صنایع سلولزیسید محسن کرابی۲۰۰۱-۱
تحلیل غیر خطی قاب های دو بعدی بتن مسلح با در نظر گرفتن اثر دورگیری فولادهای عرضیمحمدرضا اصفهانی۲۰۰۱-۱
بررسی توزیع تنش در فک پایین با تغییر ناحیه جوش (Bitting) در پروتز کامل به روش اجزای محدودمحمد رضائی پژند۲۰۰۱-۳
ضايعات اقتصادي انساني ناشي از تصادفات جاده اي ايراناسماعیل آیتی۲۰۰۱-۶
تحلیل ارتعاش آزاد پوسته ها به روش اجزای محدودفریدون ایرانی۲۰۰۱-۶
تحلیل مرتبه دوم کشسان قابها با اعضای تحت اثر بارگذاری نامتقارن جانبی و بار محوریفریدون ایرانی۲۰۰۱-۸
واکنش قلیایی - سیلیس سنگدانه های بتنیمحمدرضا اصفهانی۲۰۰۲-۲
اثر تابعهای کاهش سختی در تحلیل قابها با مفصل خمیریمحمد رضائی پژند۲۰۰۲-۳
روش نو در تحلیل غیر خطی براساس سختی وتری پیشروفریدون ایرانی۲۰۰۲-۳
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در روندیابی متمرکز سیلابسیدمحمود حسینی۲۰۰۲-۳
تغییرات لنگر - دوران در اتصال خورجینیفریدون ایرانی۲۰۰۲-۳
تحلیل پی های نواری و گسترده با الگوی دو عاملیمحمد رضائی پژند۲۰۰۲-۷
تعيين ارتباط بين عمق هاي قبل و بعد از پرش و ارتفاع پله به منظور كنترل پرش هيدروليكي روي شيب هاي معكوجلیل ابریشمی۲۰۰۲-۸
راهکاری برای یافتن تابعهای شکل اجزای مثلثیمحمد رضائی پژند۲۰۰۳-۲
به كارگيري برنامه ريزي الگوريتم ژنتيك GA براي نگهداري و ترميم راههااسماعیل آیتی۲۰۰۳-۳
تاثير نوع فيلر بر خواص مكانيكي و دوام بتن آسفالتيیونس نیازی۲۰۰۳-۳
تحلیل جریان از بدنه سدهای سنگریزه ای به روش اجزا محدود در قالب شبکه ثابتسیدمحمود حسینی۲۰۰۳-۳
تصادف هاي كناري راه و ارزيابي عملكرد حفاظ هاي ايمنياسماعیل آیتی۲۰۰۳-۳
ضریب طول مؤثر ستون در قابهای خورجینیمحمد رضائی پژند۲۰۰۳-۳
تاثير مصرف ماسه طبيعي بر خواص و رفتار بتن آسفالتي........یونس نیازی۲۰۰۳-۸
کاربرد زمین امار در ارزیابی شبکه های پایش کیفی اب زیر زمینیسیدمحمود حسینی۲۰۰۳-۸
کاهش مرتبه در اجزای محدودمحمد رضائی پژند۲۰۰۳-۱۰
پیشنهاد یک جزء محدود برای اندر کنش پل - خودروفریدون ایرانی۲۰۰۳-۱۲
تحلیل مومسان مرتبه دوم قابهای فولادی مستوی با خمش گرد محور ضعیف ستونهامحمد رضائی پژند۲۰۰۴-۱
ارائه الگوريتم تخصيص بهينه منابع مالي در مديريت ايمني ترافيك و ترميم روسازياسماعیل آیتی۲۰۰۴-۳
بررسی مقاومت برشی منگنه‌ای (پانچینگ) دال‌های بتن سبک ساخته شده از سنگ‌دانه‌های معدنی سبکمحمدرضا اصفهانی۲۰۰۴-۴
ارزیابی آلگوریتم های دایسترا و ژنتیک جهت یافتن کوتاهترین مسیر در GISروزبه شاد۲۰۰۴-۵
طراحی و اجرای یک سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا و انجام مسیریابی دینامیک با توجه به کمترین زمان یا فاصله دسترسیروزبه شاد۲۰۰۴-۶
بررسی نظری و آزمایشگاهی رفتار تک محوری بتن ساده در فشارمنصور قلعه نوی۲۰۰۴-۷
تحلیل پایداری شیبهای خاکی با اجزای محدودمحمد رضائی پژند۲۰۰۴-۷
معرفی الگویی ازجرم متحرک به صورت یک دستگاه سه درجه آزادی آزمایشگاهیفریدون ایرانی۲۰۰۴-۸
تعیین عمق بهینه چاهها جهت کف شنی با استفاده از برنامه ریزی غیرخطیمحمدباقر شریفی۲۰۰۴-۹
ارزیابی و شبیه سازی عملکرد شبکه آبرسانی شهر فریمانمحمدباقر شریفی۲۰۰۴-۱۲
ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدودمحمد رضائی پژند۲۰۰۵-۳
بررسی رفتار ستون های بتن آرمة تقویت شده با دورپیچ CFRP تحت اثر نیروی برون محورمحمدرضا اصفهانی۲۰۰۵-۵
بررسی تغییرات تنش اصلی میانی در حالت کرنش صفحه‌ای برای مصالح دانه‌ایجعفر بلوری بزاز۲۰۰۵-۶
گام زمانی برتر برای تحلیل غیرخطی هندسی با روش رهایی پویامحمد رضائی پژند۲۰۰۵-۶
برآورد دبي فاضلابروهاي مدور با استفاده از مدل تركيبي سرريز – دريچهمحمود فغفور مغربی۲۰۰۵-۹
تهیه دستورالعملی برای نصب حفاظ بر روی خاکریز و مقایسه اقتصادی آن در مقابل ملایم کردن شیب خاکریزها در راههای اصلی دو خطه ایراناسماعیل آیتی۲۰۰۵-۱۲
بهبود روش طول قوس در تحلیل غیرخطی سازه‌هامحمد رضائی پژند۲۰۰۶-۳
توانائی توابع جهش دهنده همگراکننده درروند تحلیل غیر خطیفریدون ایرانی۲۰۰۶-۳
به دست آوردن تابع های شکل هرمیتی در اجزای محدودمحمد رضائی پژند۲۰۰۶-۴
مقایسه روش های فازی و حداکثر احتمال در تهیه لایه کاربری اراضی با کمک داده های ETMمحمدباقر شریفی۲۰۰۶-۶
روش پوششی برای مسیریابی بهینه قطار سبک شهری(LRT)اسماعیل آیتی۲۰۰۶-۶
چند روش تعامدی برای تحلیل غیر خطی هندسیمحمد رضائی پژند۲۰۰۷-۱
بررسی تاثیر فولادهای عرضی و ورقهای تقویتی فولادی بر رفتار ستون های بتنیحسن حاجی کاظمی۲۰۰۷-۳
اندازه گیری هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک و مقایسه مقادیر به دست آمده با نتایج چهار مدل تخمینیسیدمحمود حسینی۲۰۰۷-۳
تأثیر کاربرد فاضلاب در آبیاری بر خصوصیات فیزیکی و برخی خصوصیات شیمیایی خاکشهناز دانش۲۰۰۷-۳
مدل‌سازی تیرهای پیوند بتن مسلح عمیق با آرماتورگذاری متعارف در دیوارهای برشیمحمدرضا اصفهانی۲۰۰۷-۳
ترکیب روش های اجزای محدود و المان های مرزی در تحلیل اندرکنش سد قوسی و سنگ پیاحمد آفتابی ثانی۲۰۰۷-۴
تحلیل حساسیت پارامترهای روند یابی سیلاب و تلفات انتقال در رودخانه های خشکسیدمحمود حسینی۲۰۰۷-۶
محاسبه رواناب با استفاده از توزیع مکانی پارامتر های مبتنی بر توپوگرافیمحمدباقر شریفی۲۰۰۷-۹
اثرات کاربرد لجن فاضلاب و عملیات آبشویی بر خصوصیات خاک و کیفیت و عملکرد گیاه جوشهناز دانش۲۰۰۷-۱۰
روشی برای ترسیم خطوط هم سرعت و تخمین دبی در کانالهای روبازمحمود فغفور مغربی۲۰۰۷-۱۰
تأثیر کاربرد توأم آب و پساب بر دبی قطره چکان ها در سیستم ابیاری قطره ایشهناز دانش۲۰۰۷-۱۰
معرفی روش های طرح مخاوطهای بازیافتی آسفالت به روش سرد با امولوسین قیرابوالفضل محمدزاده مقدم۲۰۰۷-۱۱
بررسی عملکرد دیوارهای برشی بتنی توخالی و مقایسه آن با دیوارهای برشی بتنی توپرمنصور قلعه نوی۲۰۰۷-۱۲
بررسی اعتبار رهیافتهای انرژی و اندازه حرکت در تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانالهای مرکبسیدمحمود حسینی۲۰۰۷-۱۲
استفاده از ترکیب ازون UV برای تصفیه پسابهای آلی صنعتیمحمد شکوهیان۲۰۰۸-۱
تاملی بر تاثیر میانقابهای آجری در عملکرد لرزه ای سازه های بتنیاحمد شوشتری۲۰۰۸-۱
یک الگوی فراگیر برای اجزای غشایی چهار پهلومحمد رضائی پژند۲۰۰۸-۳
ارزیابی رفتار تیرهای بتنی تقویت شده با CFRP با کمک پردازش داده‌های مودال تجربیمحمدرضا اصفهانی,کاظم مسلم۲۰۰۸-۴
ترکیب میکروسیلیس و افزودنی های هوازا و پودر خاک سنگ برای افزایش دوام بتن در برابر یخبندانمحمدرضا اصفهانی۲۰۰۸-۴
مقاومت فشاری و شکل پذیری ستون های بتن مسلح ساخته شده از سنگدانه‌های سبک طبیعی تحت بار خارج از محوریمحمدرضا اصفهانی۲۰۰۸-۴
عملکرد لرزه ای ساختمانهای دارای پیش آمدگیمنصور قلعه نوی۲۰۰۸-۶
اکسیداسیون کاتالیزور نوری با بکار گیری TiO2 برای تصفیه آبهای آلوده به مواد آلیمحمد شکوهیان۲۰۰۸-۷
بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی آبگیرهای با کف مشبکمحمود فغفور مغربی۲۰۰۸-۷
محاسبه هزینه های آسیب به وسایل نقلیه در تصادفات جاده ای ایراناسماعیل آیتی۲۰۰۸-۷
ارتقای الگوریتم تخصیص بهینه منابع در پروژه های 3Rاسماعیل آیتی۲۰۰۸-۸
رفتار خاک های گچی و اثرات سیکل های تر و خشک شدن و بارگذاری و باربرداری بر خواص آنهاجعفر بلوری بزاز۲۰۰۸-۸
روشی بهینه برای تحلیل دینامیکی سد قوسی ـ سنگ پی با ترکیب اجزای محدود و المانهای مرزیاحمد آفتابی ثانی۲۰۰۸-۸
مدل سازی و برنامه ریزی مکانی- زمانی گروه های کاری زنده یاب بصورت فعالیت مبناروزبه شاد۲۰۰۸-۹
اثر نقص انحنای نخستین بر رفتار کشسان مرتبه دوم قابهای دو بعدیمحمد رضائی پژند۲۰۰۸-۱۰
اثر نسبت جرم برانعطاف پذیری دیافراگم های بتنی کففریدون ایرانی۲۰۰۸-۱۱
اصطکاک ناماندگار در تحلیل حجم محدود جهتمند پدیده ضربه قوچ در لوله ها در شرایط عدم جدایی توده آبعلی عباسی۲۰۰۸-۱۱
برآورد خسارت خرپاها به روش سادک شبه دوگانمحمد رضائی پژند,احمد آفتابی ثانی۲۰۰۸-۱۱
بهینه سازی شبکه های دو لایه فولادی توسط الگوریتم ژنتیک در تعامل با شبکه های عصبی مصنوعیفرزاد شهابیان مقدم۲۰۰۸-۱۲
قالب جزء محدود پوسته استوانه ایمحمد رضائی پژند۲۰۰۸-۱۲
مدلی ساده برای تحلیل تیر های پیوند عمیق با آرماتورگذاری قطریمحمدرضا اصفهانی۲۰۰۸-۱۲
بررسی اثر جداگرهای لرزه ای بر جابجاییهای طبقات و تشکیل مفاصل پلاستیکهاشم شریعتمدار۲۰۰۹-۱
بررسی عوامل موثر بر مقاومت کمانشی صفحات چند لایه مرکب FRP با و بدون سوراخفرزاد شهابیان مقدم۲۰۰۹-۳
نگرشی زیست محیطی بر نقش بیمه گندم آبی در استان خراسان شمالیشهناز دانش۲۰۰۹-۳
بررسی تاثیر گوگرد بر خواص مخلوط های آسفالتی دارای ماسه بادیابوالفضل محمدزاده مقدم۲۰۰۹-۴
بررسی تحلیلی روابط دبی‌ ـ اشل در کانالهای مرکب با زبریهای غیر یکنواختمحمود فغفور مغربی۲۰۰۹-۴
تحلیل اثر باز شوی مدور درمقاومت برشی تیرورقهای فولادیفرزاد شهابیان مقدم۲۰۰۹-۴
تعیین و پهنه بندی حریم بهداشتی چاه های آشامیدنی مشهدشهناز دانش۲۰۰۹-۴
اثر شکل هندسی مهاربند بر رفتار خطی قاب بتنی تقویت شده با مهاربند فولادیحسن حاجی کاظمی۲۰۰۹-۵
بررسی سختی و مقاومت تسلیم جداساز بر پاسخ لرزه ای پلهاهاشم شریعتمدار۲۰۰۹-۵
شبیه سازی شرایط کیفی مخازن سدها(مطالعه موردی – مخزن سد طرق)شهناز دانش۲۰۰۹-۵
مقایسه اثر طول بر ماکزیمم پاسخ دیوار مصالح بنایی کلاف دارمنصور قلعه نوی۲۰۰۹-۶
ارزیابی تاثیر نهاده‌های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم‌کار استان‌های خراسانشهناز دانش۲۰۰۹-۶
حل تحلیلی و عددی معادلات آبهای کم عمق با ناپیوستگیهای متمرکز در بسترمحمدرضا جعفرزاده۲۰۰۹-۶
حل معادله های غیر خطی اجزای محدود با کمینه سازی عامل های نامیزانمحمد رضائی پژند۲۰۰۹-۶
شبیه سازی امواج تیز ایستا با استفاده از روش های حجم محدود و تفاضل محدودمحمدرضا جعفرزاده۲۰۰۹-۶
بررسی پتانسیل استفاده از فرآیند تولید ورمی کمپوست برای بازیافت ضایعات سبزیجات میادین تره بار (مطالعه موردی-ضایعات سبزیجات میادین تره بار شهر مشهد)شهناز دانش۲۰۰۹-۷
روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمانروزبه شاد۲۰۰۹-۷
مدلسازی اندرکنش برج آبگیر-مخزن-پی تحت اثر زلزلههاشم شریعتمدار۲۰۰۹-۷
مطالعه آزمایشگاهی میزان آبگذری سیستم آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل تحت اثر جریان رسوبدارمحمود فغفور مغربی۲۰۰۹-۸
بررسی آسیب پذیری سازه های بلند فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطیهاشم شریعتمدار۲۰۰۹-۹
ترک یابی در سازه های مستوی با الگوریتم ژنتیکمحمد رضائی پژند۲۰۰۹-۹
تقویت تیرورقها در برابر بارهای موضعیفرزاد شهابیان مقدم۲۰۰۹-۹
توسعه و ارزیابی سامانه اطلاعات مکانی عامل مبنا به منظور تعیین تاثیر توده های آلودگی هوا بر روی محدوده های ریسک زیست محیطیروزبه شاد۲۰۰۹-۹
رابطه سازی یک جزء سه پهلو با ترک کشسان ـ مومسانمحمد رضائی پژند۲۰۰۹-۹
روش رهایی پویا برای پیمایش مسیر ایستایی سازه های خرپاییمحمد رضائی پژند۲۰۰۹-۹
کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی GIS طراحی و اجرای با استفاده از مدل های فازی، وزن های نشان گر و ژنتیکروزبه شاد۲۰۰۹-۹
مدل سازی عددی جریان آب های کم عمق با وجود امواج تیز ایستا و پویامحمدرضا جعفرزاده۲۰۰۹-۹
مطالعه خصوصیات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاکهای گچی متورم شوندهجعفر بلوری بزاز۲۰۰۹-۹
بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنی منابع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیکمحمدباقر شریفی۲۰۰۹-۱۰
مدلسازی مهاربندهای مقید شده در برابر کمانش تحت اثر بارهای دینامیکیهاشم شریعتمدار۲۰۰۹-۱۰
مدیریت هوشمند فشار به منظور کاهش نشت در شبکه های آبرسانی ،مطالعه موردی: منطقه سرافرازان مشهدمحمود فغفور مغربی۲۰۰۹-۱۰
بیشینه سازی سختی صفحات با استفاده از روش بهینه ‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO)فرزاد شهابیان مقدم۲۰۰۹-۱۱
مقایسه آبگذری آبگیر کفی با محیط متخلخل در جریان زلال و رسوبدارمحمود فغفور مغربی۲۰۰۹-۱۱
تحلیل کشسان مرتبه دوم و پایداری قاب های فولادی دو بعدی با پیوندهای نیمه سختمحمد رضائی پژند۲۰۱۰-۱
مدلسازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GISروزبه شاد۲۰۱۰-۱
تحلیل حرارتی و مکانیکی جوش و راههای کاهش تنشهای پسماندفرزاد شهابیان مقدم۲۰۱۰-۳
تحلیل عددی جریان در تبدیل‌ها با استفاده از شبکه تطبیقیمحمدرضا جعفرزاده۲۰۱۰-۳
اثرات هیدرولوژیکی دریاچه ها و مخازن سدها بر محیط پیرامونسیدعلی ضیائی۲۰۱۰-۴
بررسی تراکم شبکه ایستگاه های باران سنجی با استفاده از روش های زمین آماری (مطالعه موردی: استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی)محمدباقر شریفی۲۰۱۰-۴
تاثیر شعاع خمیدگی گوشه بر ظرفیت کمانش موضعی ارتجاعی اعضای فشاری ساخته شده از مقاطع نورد سردفریدون ایرانی۲۰۱۰-۴
عملکرد لرزه ای دیوارهای آجریفریدون ایرانی۲۰۱۰-۴
اثر تغییر پارامترهای مکانیکی خاک بر پاسخ لرزه‌ای تونل‌های دایروی شهری در تحلیل‌های شبه استاتیکیجعفر بلوری بزاز۲۰۱۰-۵
روش تحلیلی محاسبه نشت از کانال نیمه بیضی به روش نگاشت کانفرمالمحمود فغفور مغربی۲۰۱۰-۵
مدل سازی آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی سد با در نظر گرفتن اثر سیلاب های ناگهانیجلیل ابریشمی۲۰۱۰-۵
الگوی هندسه ی بهینه ی شکل سدهای قوسی بتنیمحمد رضائی پژند۲۰۱۰-۶
استفاده از تبدیلات فوریه و موجک برای استخراج هیدروگراف واحد لحظه ایمحمدباقر شریفی,محمود فغفور مغربی۲۰۱۰-۷
تخمین سرعت متوسط عمقی و تنش برشی در کانال مثلثی بازمحمود فغفور مغربی۲۰۱۰-۷
ارزیابی شهرک‌های صنعتی با استفاده از MCDM فازی در GISروزبه شاد۲۰۱۰-۷
بهینه یابی سازه های فضاکار چلیکی دو لایه با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی مصنوعیفرزاد شهابیان مقدم۲۰۱۰-۷
بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخلمحمود فغفور مغربی۲۰۱۰-۸
بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخاله های ساختمانی بهسازی و تثبیت شده جهت استفاده در لایه های روسازیجعفر بلوری بزاز۲۰۱۰-۸
تهیه نقشه حساسیت رانش زمین از طریق سیستم استنتاج قاعده مبنای فازیروزبه شاد۲۰۱۰-۸
ارزیابی رفتار سد خاکی نهرین در طول ساخت به روش اجزای محدود و مقایسه با مقادیر واقعی حاصل از داده های ابزار دقیقجعفر بلوری بزاز۲۰۱۰-۹
استفاده از استنتاج گری فازی برای مدل سازی روابط مکانمند در محیط GISروزبه شاد۲۰۱۰-۹
توسعه معادله های همبستگی برای برآورد تلفات انتقال در رودخانه های فصلی حوزه آبخیز قره قومسیدمحمود حسینی۲۰۱۰-۹
ارزیابی خسارت در تیرهای بتن مسلح به کمک ماتریس نرمیمحمدرضا اصفهانی,کاظم مسلم۲۰۱۰-۱۰
استفاده از تخمین های طیفی برای تعیین هیدروگراف واحد هموار شدهمحمدباقر شریفی,محمود فغفور مغربی۲۰۱۰-۱۰
بررسی تأثیر انواع الیاف تثبیت کننده بر خواص خستگی مخلوطهای آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ایابوالفضل محمدزاده مقدم,یونس نیازی۲۰۱۰-۱۰
تحلیل پیشرفته قاب های فولادی دو بعدی با عضوهای دارای نقص انحنای نخستینمحمد رضائی پژند۲۰۱۰-۱۰
گسترش روش کانی برای تحلیل قابهای دوگانهمحمد رضائی پژند۲۰۱۰-۱۰
بررسی رابطه بین ضرایب تغییر شکل خاک تعیین شده با استفاده از آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهیجعفر بلوری بزاز,سیدمحمود حسینی۲۰۱۰-۱۲
قالب جزء محدود برای صفحه ی خمشی کیرشهف چهار پهلوییمحمد رضائی پژند۲۰۱۰-۱۲
کارآیی گوشه محدب در ورودی خم برای مهار امواج مورب فوق بحرانیمحمدرضا جعفرزاده۲۰۱۰-۱۲
تقویت برش پانچینگ دال های تخت با استفاده از صفحات پلیمری- الیافی (CFRP)محمدرضا اصفهانی۲۰۱۱-۱
رابطه سازی سه جزء مثلثی برای صفحه ی خمشیمحمد رضائی پژند۲۰۱۱-۱
مدل پیش بینی فراوانی وقوع تصادف برای گذرگاههای ریلی_جاده ای ایراناسماعیل آیتی۲۰۱۱-۲
بررسی اثر پارامترهای موثر بر روش ماسکینگام-کانژ در مقایسه با روش روندیابی دینامیکیمحمود فغفور مغربی۲۰۱۱-۳
استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه یابی وزنی گنبدهای مشبک تک لایه فولادی با پیکربندی های مختلففرزاد شهابیان مقدم۲۰۱۱-۳
بررسی شکل پذیری تیرهای بتن آرمه ی وصله داربراتعلی محمدزاده,محمدرضا اصفهانی,احمد شوشتری۲۰۱۱-۳
سنجش توانایی های چهار راهکار تقریبی بهینه سازی خرپاهامحمد رضائی پژند۲۰۱۱-۳
بررسی رفتار عددی دیوارهای پیش ساخته برشی کوپله تحت اثر پوش بارهای تناوبیهاشم شریعتمدار۲۰۱۱-۴
بررسی مدل تغییر شکل‌های دائمی و ترک‌های انعکاسی در طراحی مکانیستیک روکش برای مناطق گرمسیر ایرانسیدعلی ضیائی۲۰۱۱-۴
بررسی ویژگی های مارشال، مدول بر جهندگی و کشش غیرمستقیم مخلوط های بازیافتی با امولسیون قیر حاوی افزودنی های سیمان و الیاف پلی پروپیلنابوالفضل محمدزاده مقدم۲۰۱۱-۴
تجزیه و تحلیل عدم قطعیت وحساسیت روابط برآورد عامل های هیدرولیکی جریان در محیط سنگریزهسیدمحمود حسینی۲۰۱۱-۴
تخمین مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بارهای موضعی به کمک شبکه های عصبی مصنوعیفرزاد شهابیان مقدم۲۰۱۱-۴
رفتار لرزه ای دیوارهای برشی مرکبهاشم شریعتمدار۲۰۱۱-۴
شبیه‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمرمحمدباقر شریفی۲۰۱۱-۴
اثر سخت‌کنندگی کششی در اعضای بتنیِ مسلح به صفحات بسپاری الیافیمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۱-۵
مدل پیش بینی شدت وقوع تصادف برای گذرگاه های ریلی_جاده ای ایراناسماعیل آیتی۲۰۱۱-۵
بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعیمحمود فغفور مغربی۲۰۱۱-۶
پیوستگی بین آرماتور و بتن های بازیافتیمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۱-۶
تحلیل تقریبی خرابی پیشرونده سازه های فولادیفریدون ایرانی۲۰۱۱-۶
روشی برای بهبود راه کار رهایی پویامحمد رضائی پژند۲۰۱۱-۶
کاهش خیز جانبی قاب با کنترل فعالمحمد رضائی پژند۲۰۱۱-۶
بررسی رفتار ارتعاشی و پاسخ های لرزه ای مخازن مستطیلی ذخیره آبمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۱-۷
مدلسازی عددی امواج فوق بحرانی در خمها با روش حجم محدود Roe-TVD و ارزیابی فرضیاتراه حل تحلیلیمحمدرضا جعفرزاده۲۰۱۱-۷
بررسی رفتار عددی زوج دیوارهای پیش ساخته برشی زیر اثر پوش بارهای تناوبیهاشم شریعتمدار۲۰۱۱-۸
مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش کانال های آبیاری با بستر موج دارمحمود فغفور مغربی۲۰۱۱-۸
رابطه ضریب افزایش بار دینامیکی در تحلیل واژگونی پیشرونده سازه های فولادیفریدون ایرانی۲۰۱۱-۹
بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبهشهناز دانش۲۰۱۱-۱۰
بررسی نرخ رهائی انرژی کرنشی در تیرهای بتن مسلح تقویت شده با صفحات FRPزیر اثرجداشدگی مد ترکیبیفریدون ایرانی۲۰۱۱-۱۰
تحلیل حرکت رسوب و برآورد کارایی تله اندازی در حوضچه ترسیب با استفاده از مدل اولری-لاگرانژیمحمود فغفور مغربی۲۰۱۱-۱۰
تحلیل غیرخطی هندسی پوسته ی متقارن محوری چندلایه با لایه ی پیزوالکتریک گستردهمحمد رضائی پژند۲۰۱۱-۱۰
تخمین خیز تیرهای مسلح شده با میلگرد FRP بر پایه نتایج آزمایشگاهی و الگوریتم ژنتیکمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۱-۱۱
ارزیابی پتانسیل تأمین آب آبیاری و ارزش کودی پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهریشهناز دانش۲۰۱۱-۱۲
شناسایی و اولویت بندی قطعات حادثه خیز راه با رویکرد قطعه بندی مسیر و تحلیل پوششی داده هااسماعیل آیتی۲۰۱۱-۱۲
تحلیل دینامیکی ناخطی سازه قاب پرتال در فضای عدم قطعیتفرزاد شهابیان مقدم۲۰۱۲-۲
اثر آرماتورهای هسته بر شکل پذیری و کارائی اتصال خارجی تیر- ستون بتنیمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۲-۳
استفاده از تحلیل های عددی و حساسیت برای بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورق های FRPمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۲-۳
تحلیل حساسیت خرابی پیشرونده قاب های خمشی فولادیفریدون ایرانی۲۰۱۲-۳
ارزیابی مدلهای تلاطمی در شبیه سازی امواج ایستا در جریان فوق بحرانی کانالهامحمدرضا جعفرزاده۲۰۱۲-۴
اصلاح زیستی خاک آلوده به گازوئیل با استفاده از کود گاویمحمد شکوهیان۲۰۱۲-۴
بررسی عوامل موثر در حادثه های خط انتقال گیسور -گنابادمحمدرضا جعفرزاده۲۰۱۲-۴
بررسی قابلیت پارامتر Cprecip در منظور کردن اثر برف بر پیش بینی دبی روزانه رودخانه بوسیله شبکه عصبی و شبکه عصبی فازیمحمدباقر شریفی۲۰۱۲-۴
پیش بینی ظرفیت باربری نهایی شمع های تحت اثر بار محوری به کمک ماشین بردار پشتیبان SVMفریدون پویانژاد۲۰۱۲-۴
تحلیل دقیق تنش های میان رویه در تیر بتن مسلح تقویت شده با ورق پیشلنیفریدون ایرانی۲۰۱۲-۴
طراحی طول وصله برای تأمین مقاومت و شکل ‌پذیری خمشی تیرهای بتن آرمه وصله‌دارمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۲-۴
استفاده از الگوریتم ژنتیک و رگرسیون چندمتغیره استفاده از الگوریتم تیرورق های ساخته شده از مواد غیر قطعیفرزاد شهابیان مقدم۲۰۱۲-۷
امکان‌سنجی استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای در کاربرد پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری مشهدشهناز دانش۲۰۱۲-۷
تحلیل عدم قطعیت در شبکه های جمع آوری فاضلاب با منطق فازی، (مطالعه موردی: بخشی از شبکه فاضلاب شهر مشهد)سیدمحمود حسینی۲۰۱۲-۷
شناسایی وارزیابی خصوصیات مکانیکی خاک های رمبنده (مطالعه ی موردی منطقه ی شمال-شرق ایران)جعفر بلوری بزاز۲۰۱۲-۷
اثر الیاف نخل خرما و آهک، به عنوان تثبیت کننده طبیعی، بر خصوصیات مکانیکی خشت (در شرایط محیطیِ با 35 درصد رطوبت)منصور قلعه نوی۲۰۱۲-۹
ارائه یک شاخص خسارت کلی برای سازه های شکل پذیرحسن حاجی کاظمی,عباس کرم الدین۲۰۱۲-۹
برآورد دانه بندی و نحوه گسترش رسوب در مقطع خروجی و کف حوضچه ته نشینی با استفاده از مدل اولری-لاگرانژیمحمود فغفور مغربی۲۰۱۲-۱۰
تحلیل پایداری نا خطی هندسی و یافتن نقطه های بحرانی ساده با استفاده از چند تابع درونیابمحمد رضائی پژند۲۰۱۲-۱۰
اثر مقاومت بتن، مقدار میلگرد و خسارت اولیه بر نتایج آزمایش دینامیکی مودال در تیرهای خمشیمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۲-۱۱
کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در تعیین گزینه بهینه نمک زدایی از آب های لب شورشهناز دانش۲۰۱۲-۱۱
مقاومت پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی (FRP) و بتن در تیرهای وصله‌دارمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۲-۱۱
امکان سنجی استفاده از سیستم آبیاری قطره ای در کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری مشهدشهناز دانش۲۰۱۲-۱۲
بررسی و شناسایی پتانسیل خطر انواع رانندگان بر اساس رفتارهای ترافیکی، تصادفات و جرائمابوالفضل محمدزاده مقدم۲۰۱۲-۱۲
تحلیل مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های ساخته شده از بتن پرمقاومت با مشخصات غیرقطعیمحمدرضا اصفهانی,فرزاد شهابیان مقدم۲۰۱۲-۱۲
کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب در کشاورزی و ارزیابی پتانسیل آثار آن بر خاک و گیاهانشهناز دانش۲۰۱۲-۱۲
اثر فشار اولیه و شرایط عمل آوری بر ویژگی های رفتاری بتن پودری فعال (RPC)فرزاد شهابیان مقدم,حسن حاجی کاظمی۲۰۱۳-۱
بررسی آزمایشگاهی و تحلیل عددی رفتار ارتعاشی مخازن مستطیلی بتنی ذخیره آبمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۳-۱
بررسی تاثیر تغییر طول حرارتی عرشه بر فشار وارد بر کوله پل های یکپارچهجعفر بلوری بزاز۲۰۱۳-۳
بررسی دقت داده های شناسگرهای حلقه ای در تقاطع های چراغ دار سازگارسیدعلی ضیائی۲۰۱۳-۳
تحلیل تیرهای سراسری و قاب های پل براساس پراکنش چرخش هامحمد رضائی پژند۲۰۱۳-۳
تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب در سازه های سنگریزه ای با استفاده از روش احتمالاتی فازیسیدمحمود حسینی۲۰۱۳-۳
کاربرد روش های حداقل مربعات در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آب رسانیمحمدرضا جعفرزاده۲۰۱۳-۳
بررسی فشار جانبی در دیواره پل های یکپارچه بر اثر اعمال تغییر مکان سیکلیجعفر بلوری بزاز۲۰۱۳-۴
کالیبراسیون مدل های شبکه توزیع آب شهری با استفاده از روش بهینه یابی کلونی مورچه هامحمود فغفور مغربی۲۰۱۳-۴
مدلسازی پی پوسته ای مخروطی بتن مسلح با شیب های مختلفحسن حاجی کاظمی۲۰۱۳-۴
مقاوم سازی لرزه ای اتصال تیر به ستون داخلی بتن آرمه با ورقه های پلیمری کربنیهاشم شریعتمدار۲۰۱۳-۵
ارائه روشی تحلیلی برای تخمین عوامل مؤثر بر نشست زمین با استفاده از داده های صحرایی و تصاویر InSAR در دشت نیشابورسیدمحمود حسینی,محمدباقر شریفی۲۰۱۳-۶
سازگاری بین بتن اولیه و مصالح ترمیم در فرآیند ترمیم بتنمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۳-۶
اثر بتن خودتراکم بر رفتار اتصالات خارجی تیر- ستون بتنیمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۳-۷
تحلیل عملکرد، الگوگذاری و تعیین اهداف ایمنی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده هااسماعیل آیتی۲۰۱۳-۹
ممان اینرسی مؤثر تیرهای مسلح شده با میلگردهای FRPمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۳-۱۰
نشت یابی مرحله ای شبکه های توزیع آب بر اساس واسنجی فشارهای گرهی به روش الگوریتم ژنتیکمحمود فغفور مغربی۲۰۱۳-۱۰
ارائه یک الگوریتم پیشنهادی برای ارتقاء برنامه IDARC در تعیین منحنی لنگر - انحنا مقطعحسن حاجی کاظمی,عباس کرم الدین۲۰۱۳-۱۱
بررسی اثر مقطع دیوار و نسبت میرایی بر روی پاسخ های لرزهای مخازن مستطیلی ذخیره آبمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۳-۱۱
تحلیلی بر تصادفات و تهیه نقشه های پیش بینی وقوع تصادفروزبه شاد۲۰۱۴-۱
روش خطی سازی چند مرحله ای در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانیمحمدرضا جعفرزاده۲۰۱۴-۱
استفاده از تحلیل قابلیت اعتماد برای بررسی روابط آیین نامه ACI 440.1R-06 در پیش بینی مقاومت پیوستگی آرماتورهای GFRPمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۴-۲
بررسی رفتار تیرهای وصله‎دار مسلح شده با میلگردهای GFRP به کمک آزمایش‎های‎ استاتیکی و مودالمحمدرضا اصفهانی,براتعلی محمدزاده۲۰۱۴-۲
ایجاد سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راهاسماعیل آیتی۲۰۱۴-۳
ارزیابی عملکرد مدل های بهینه سازی در کالیبراسیون و نشت یابی شبکه های توزیع آب با استفاده از مدل آزمایشگاهیمحمود فغفور مغربی۲۰۱۴-۴
بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان زلال در آبگیرهای کف متخلخلمحمود فغفور مغربی۲۰۱۴-۴
طول وصله در تیرهای بتنی مسلح به آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی (FRP)محمدرضا اصفهانی۲۰۱۴-۴
کاربرد روش چند شبکه ای برای حل دستگاه معادلات خطی در تحلیل هیدرولیکی شبکه لوله‌هامحمدرضا جعفرزاده۲۰۱۴-۴
مطالعه و تحلیل عددی فشار آب حفره ای ایجاد شده در هسته سد سنگریزه ای مسجد سلیمانعلی اخترپور۲۰۱۴-۴
اتصال اعضای خمشی بتن مسلح پیش‌ساخته با استفاده از بتن فوق‌توانمند (UHPC)محمدرضا اصفهانی۲۰۱۴-۵
بررسی آزمایشگاهی پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح به الیاف شیشه (GFRP) و بتن در نمونه‌های تیری وصله‌دارمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۴-۵
ارزیابی و اولویت بندی موانع پروازی توسعه فرودگاه‌ها با تکنیک TOPSIS در GIS (مطالعه موردی: فرودگاه بیرجند)روزبه شاد۲۰۱۴-۶
تحلیل یقین‌اندیشانه مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های ساخته شده از بتن پرمقاومتمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۴-۷
اثر میرایی لزجی در طرح مومسان قاب های خمشیمحمد رضائی پژند۲۰۱۴-۸
تاثیر تراکم طولی و عرضی در آلودگی ناشی از ترافیک در محیط GIS (مطالعه موردی: شهر مشهد)محمد شکوهیان,روزبه شاد۲۰۱۴-۹
بررسی ظرفیت باربری شمع‌های کوتاه تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه‌ایجعفر بلوری بزاز۲۰۱۴-۱۰
بهینه‌سازی موقعیت‌های فشارسنجی در شبکه‌توزیع آب به‌منظور به‌کارگیری در کالیبراسیون با اعمال نشت های گره ای فرضیمحمود فغفور مغربی۲۰۱۴-۱۰
تخمین جرم و سختی سازه با به روز رسانی الگوعباس کرم الدین۲۰۱۴-۱۲
تحلیل کمانشی قابهای فولادی دو بعدی با پیوندهای گوناگونمحمد رضائی پژند۲۰۱۴-۱۲
ارزیابی عملکرد سرعت گیرهای معابر شهری و کنترل آنهاروزبه شاد۲۰۱۵-۱
اصلاح و به سازی خاکهای رمبندهجعفر بلوری بزاز۲۰۱۵-۱
تحلیل دینامیکی تونل‌های دایروی شهری و اثر عوامل محیطی بر رفتار متفاوت این سازه‌هاجعفر بلوری بزاز۲۰۱۵-۱
انتخاب سیستم مناسب جمع آوری فاضلاب شهری با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصهمحمدباقر شریفی۲۰۱۵-۳
تحلیل احتمالاتی پایداری قاب های فولادی ساده و دروازه ای با پیوندها و تکیه گاه های نرممحمد رضائی پژند,فرزاد شهابیان مقدم۲۰۱۵-۳
طرح شکل بهینه ی سدهای دوقوسی بتنی با سه روش تقریبیمحمد رضائی پژند۲۰۱۵-۳
تخمین سختی تیرهای مسلح شده با میلگردهای GFRP پس از خسارت با استفاده از داده‌های آزمایش‎ ‎ مودالمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۵-۵
بررسی تأثیر FRP بر میزان جذب انرژی دیوار برشی فولادی بهمراه بازشومنصور قلعه نوی۲۰۱۵-۶
حوضچه های تأخیری، راهکاری جهت توسعه و مدیریت پایدار شهریمحمود فغفور مغربی۲۰۱۵-۶
کنترل سازه با میراگر جرمی تنظیم شده فعال با استفاده از کنترل کننده منطق فازی نوع 2 بازه ای برای تحریک لرزه ایهاشم شریعتمدار۲۰۱۵-۶
تأثیر تغییرات اقلیمی بر جریان ورودی به مخازن سدها در شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: سدهای بوستان و گلستان در حوضه آبریز ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود)محمدباقر شریفی۲۰۱۵-۷
بررسی عملکرد پایه پل های بهسازی شده با کامپوزیت های FRPهاشم شریعتمدار۲۰۱۵-۸
بررسی و مقایسه خصوصیات مکانیکی مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره¬های کوره قوس الکتریک و کوره اکسیژنیابوالفضل محمدزاده مقدم,سیدعلی ضیائی۲۰۱۵-۸
عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی با تیر همبند فلزی طراحی شده به روش طرح پلاستیک بر اساس عملکردعباس کرم الدین۲۰۱۵-۹
بررسی رفتار دیوارهای برشی کوپل تحت اثر زلزله های میدان نزدیکهاشم شریعتمدار۲۰۱۵-۹
توسعه روش طراحی پلاستیک بر پایه عملکرد برای دیوارهای برشی فولادی کوپلعباس کرم الدین۲۰۱۵-۹
ارائه روشی جدید مبتنی بر آنالیز بردار تغییرات جهت بهبود نتایج فرآیند آشکارسازی تغییراتروزبه شاد۲۰۱۵-۱۱
مقایسه سازماندار روش‌های زمین آماری برای برآورد شوری آب زیرزمینی در مناطق کویری مطالعه موردی: دشت فیض آباد- مه ولاتسیدمحمود حسینی۲۰۱۵-۱۱
ارزیابی مکانی ایستگاه‌های راه آهن استان خراسان‌ رضوی با روش TOPSIS در GISروزبه شاد۲۰۱۵-۱۲
The Determination of Landslide Hazard Zonation of Railway Track in Mountain Region by Using GIS: A Case Study of Khoy Railway Trackسیدعلی صحاف۲۰۱۵-۱۲
بررسی روند تغییرات زمانی کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت نیشابور و دلایل احتمالی آنشهناز دانش۲۰۱۵-۱۲
تعیین پارامترهای اندرکنشی خاک -مهاری جهت مدلسازی عددی بر اساس داده های میدانیعلی اخترپور,جعفر بلوری بزاز۲۰۱۵-۱۲
نگرشی جدید بر روش واکنش سیل واحد در اولویت‌بندی عملیات کنترل سیل زیرحوضه‌هاسیدمحمود حسینی۲۰۱۵-۱۲
تأثیر زبری طبیعی پیوسته بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در رمپ های سنگیمحمود فغفور مغربی۲۰۱۶-۱
شبیه‌سازی تخصیص تلفیقی کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی شرب شهر مشهدمحمدباقر شریفی۲۰۱۶-۱
مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سربشهناز دانش۲۰۱۶-۱
تاثیر خاکستر لجن فاضلاب شهری به عنوان جایگزین سیمان بر خواص فیزیکی، مکانیکی و پایایی بتنشهناز دانش,محمدرضا توکلی زاده۲۰۱۶-۳
مقایسه مدل های Rational، SWMM و SCS به منظور تحلیل آبگرفتگی معابر در محیط GIS (مطالعه موردی: منطقه 9 شهرداری مشهد)روزبه شاد۲۰۱۶-۳
بررسی آزمایشگاهی و کاربرد کامپوزیت های سیمانی الیافی توانمند در مقاوم سازی اتصالات تیر به ستون پل های راه آهن با قاب های صلبهاشم شریعتمدار۲۰۱۶-۶
طراحی کنترل‌کننده فازی بهینه ‌شده برای کاهش پاسخ سازه در برابر نیروهای زلزلههاشم شریعتمدار۲۰۱۶-۶
بررسی تأثیر سخت شدگی کششی بتن فوق توانمند بر رفتار اعضای بتنی مسلح با میلگرد فولادیمنصور قلعه نوی,محمدرضا اصفهانی۲۰۱۶-۷
تخمین خصوصیات رطوبتی خاک در مقیاس حوضه آبریز، به عنوان متغیرهای ورودی مدل سازی هیدرولوژیکی با استفاده از نقشه های کوچک مقیاس خاکشناسیسیدمحمود حسینی۲۰۱۶-۷
تعیین ضرایب ظرفیت باربری شالوده های حلقوی به کمک روش خطوط مشخصه تنشسیداحسان سیدی حسینی نیا۲۰۱۶-۷
ظرفیت باربری پی های مسلح شده با ریزشمعجعفر بلوری بزاز۲۰۱۶-۷
مدلسازی رفتار خاکهای دانه ای غیراشباع به روش اجزا منفصلسیداحسان سیدی حسینی نیا۲۰۱۶-۷
بهینه‌سازی مدل خرپایی روش بست و بند در تیرهای عمیق با بازشومحمدرضا اصفهانی۲۰۱۶-۸
بررسی افزایش هزینه اقدامات ایمن سازی راه بر مقدار بهینه کاهش تصادف:مطالعه موردی خراسان رضویاسماعیل آیتی,ابوالفضل محمدزاده مقدم۲۰۱۶-۹
بررسی آزمایشگاهی اثر قوس زدگی در مصالح دانه ای به کمک دستگاه توسعه یافته دریچهسیداحسان سیدی حسینی نیا۲۰۱۶-۹
ویژگیهای بتن فوق توانمند و رفتار ترک خوردگی نمونه های کششی بتن مسلحمنصور قلعه نوی۲۰۱۶-۹
ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺑﺮ و آﺋﺮوﺳﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺳﻨﺠﻨﺪه ﺑﺮای CALIPSO ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗ ﯽ اﯾﺮانروزبه شاد۲۰۱۶-۱۰
بررسی تغییر مکان افقی شمعهای بلند تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه ایجعفر بلوری بزاز۲۰۱۶-۱۰
تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی:حوزه های آبخیز اندر آب و فاروب رمان)سیدمحمود حسینی۲۰۱۶-۱۰
بررسی تغییرات تراز در رودخانه های با بستر ماسه ای تحت تأثیر دو نقطه شکست متوالیمحمدرضا جعفرزاده۲۰۱۶-۱۱
تعیین یک شاخص بهینه چند سنسوره سنجش از دوری به منظور ارتقای فرایند پایش زمان واقعی خشکسالی در مناطقی با پوشش اراضی ناهمگنروزبه شاد۲۰۱۶-۱۱
حذف یارانه سوخت و کاهش آلودگی هوا در مشهد (با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه)شهناز دانش۲۰۱۶-۱۱
مدل‌سازی عددی دیوار خاک مسلح به‌ روش محیط دوفازی و مدل رفتاری هذلولیسیداحسان سیدی حسینی نیا۲۰۱۶-۱۱
تأثیر زمان ماند و نوع ماده اولیه بر میزان تولید بیوگاز و قلیاییت در هضم بی‌هوازی ضایعات کشتارگاهیشهناز دانش۲۰۱۶-۱۲
استفاده از میلگردهای کلاهک دار نزدیک به هم در اتصال های تیر-ستون تحت بارگذاری چرخه ییمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۷-۱
تحلیل کشسان- مومسان پی پوسته‌ای نواری تاشده وارون بر روی خاک ماسه‌ایجعفر بلوری بزاز,محمد رضائی پژند۲۰۱۷-۲
تعیین آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی کامپوزیتهای سیمانی الیافی توانمندهاشم شریعتمدار۲۰۱۷-۲
مقایسه ساختارهای مختلف یک شبکه لوله ای معادل پیشنهادی برای تحلیل جریان غیرخطی دوبعدی در محیط های متخلخل درشت دانه همسانگردسیدمحمود حسینی,احمد آفتابی ثانی۲۰۱۷-۲
ارزیابی آزمایشگاهی سختی بستر بتنی در زیر میلگرد طولی در بتن های فوق توانمندمنصور قلعه نوی۲۰۱۷-۳
استخر خورشیدی با گرادیان شوریمحمدرضا جعفرزاده۲۰۱۷-۳
بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی تقویت اتصالات تیر به ستون بتنی آسیب دیده توسط ورقه های کامپوزیتی CFRPهاشم شریعتمدار۲۰۱۷-۳
کنترل خسارت سازه به کمک الگوریتم ژنتیک عصبیعباس کرم الدین۲۰۱۷-۴
پیش بینی مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بار موضعی به کمک ماشین بردار پشتیبان (SVM)فرزاد شهابیان مقدم۲۰۱۷-۵
اثر کادمیم و سرب بر خصوصیات کمی و درصد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)شهناز دانش۲۰۱۷-۶
بررسی ظرفیت باربری نهایی پی مرکب حلقوی پوسته‌ای در خاک دانه ایجعفر بلوری بزاز۲۰۱۷-۶
توسعه مدل تصمیمگیری گروهی چندشاخصه ریسک- محور برای مدیریت مؤثر حوضه آبریز بر مبنای روش ترکیبی IOWA-CP : مطالعه موردی دشت مشهدمحمدباقر شریفی۲۰۱۷-۶
روش نوین نشت یابی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیمحمود فغفور مغربی۲۰۱۷-۶
مدل سخت شدگی کششی بتن فوق توانمند برای رفتار نمونه های بتنی مسلح شده با میلگردهای الیاف شیشه -GFRP-منصور قلعه نوی۲۰۱۷-۶
کاربرد روش گرهی اندازه گیری فشار در شناسایی نشتمحمود فغفور مغربی۲۰۱۷-۷
مروری بر سامانه های توصیه گر همراه در زمینه گردشگریروزبه شاد۲۰۱۷-۷
بازسازی نمونه‌های بزرگ ماسه‌ای با روش بارش پرده‌ای ماسهجعفر بلوری بزاز۲۰۱۷-۸
بررسی اثر اندازۀ خرده‌لاستیک بر رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و خرده‌لاستیک با دستگاه برش مستقیمسیداحسان سیدی حسینی نیا۲۰۱۷-۸
شبیه سازی رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و خرده لاستیک به روش اجزای مجزا (DEM)سیداحسان سیدی حسینی نیا۲۰۱۷-۸
تحلیل و بررسی رفتار پانل‏ های ساندویچی کنگره ‏ای تحت اثر بارهای انفجاریفرزاد شهابیان مقدم۲۰۱۷-۹
رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاریفرزاد شهابیان مقدم۲۰۱۷-۹
شبیه سازی عددی رفتار یک سد سنگریزه ای بلند با در نظرگرفتن پدیده شکست ذراتعلی اخترپور۲۰۱۷-۹
مقاوم سازی ستون های بتن مسلح به روش نصب نزدیک سطح و دورپیچی با پلیمرهای مسلح الیافیمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۷-۹
پیش بینی زمان سفر در شبکه با استفاده از سری زمانی (مطالعه ی موردی: ناحیه1مشهد)ابوالفضل محمدزاده مقدم۲۰۱۷-۱۰
شناسایی نقاط حادثه خیز تصادفات عابر پیاده به کمک تابع چگالی کرنل در محیط GIS (مطالعه ی موردی: شهر مشهد)روزبه شاد,ابوالفضل محمدزاده مقدم۲۰۱۷-۱۰
بررسی عددی انتشار و روشهای مهار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباععلی اخترپور,جعفر بلوری بزاز,سید محسن کرابی۲۰۱۷-۱۱
ارزیابی احتمالاتی فروریزش تدریجی قابهای خمشی فولادی(معمولی، متوسط و ویژه) تحت زلزلهعباس کرم الدین۲۰۱۷-۱۲
بررسی رفتار برشی بین لایه ای سازه ساندویچی فولاد-بتن-فولاد با اتصال دهنده های پیچ میله با مقاومت بالامنصور قلعه نوی۲۰۱۷-۱۲
بررسی فشار باد بر سقف‌های چادری با فرم قیفی به روش شبیه‌سازی عددیحسن حاجی کاظمی۲۰۱۷-۱۲
رفتار پس از ترک خوردگی نمونه های کششی ساخته شده از بتن فوق توانمند، مسلح شده با میلگردGFRPمنصور قلعه نوی۲۰۱۷-۱۲
شبیه‌سازی سه‌بعدی اجزای محدود لوله‌های مدفون در برابر حرکات گسل معکوسسیداحسان سیدی حسینی نیا۲۰۱۷-۱۲
مقایسه روش های آنالیز بافت تصویر به منظور شناسایی و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی آسفالتیسیدعلی صحاف,ابوالفضل محمدزاده مقدم۲۰۱۷-۱۲
میرایی متغیر در تحلیل ناخطی هندسی صفحه های خمشی به روش رهایی پویامحمد رضائی پژند۲۰۱۷-۱۲
وقوع پدیده شکست هیدورلیکی در هسته رسی مایل یک سد سنگریزه ای بلند واقع شده در دره‌ای تنگعلی اخترپور۲۰۱۷-۱۲
اصلاح یک مدل رفتاری الاستو پلاستیک سخت شونده/نرم شونده کرنشی برای بتن پلاستیکعلی اخترپور۲۰۱۸-۱
ارتقاء مدل رفتاری ورمر- دبورست به منظور شبیه سازی عددی رفتار برشی مصالح سنگریزه ایعلی اخترپور۲۰۱۸-۲
استفاده از تئوری نگاشت همدیس در بهینه یابی موقعیت و زاویه قرارگیری دیواره های آب بند در سدهای انحرافیمحمود فغفور مغربی۲۰۱۸-۲
بررسی اثرات گل آلوده سازی آب در کاهش نشت از کانالهای انتقال آب (مطالعه موردی: شهرستان فردوس، خراسان جنوبی)محمود فغفور مغربی۲۰۱۸-۲
ارزیابی مدل DWB و اصلاح آن برای برآورد مولفه های بیلان آب در مقیاس سال-حوضه(مطالعه موردی:محدوده مطالعاتی رخ و نیشابور)سیدمحمود حسینی۲۰۱۸-۳
بررسی ترمیم‌پذیری سازه‌های تقویت شده توسط ورقه‌های کامپوزیتی CFRPهاشم شریعتمدار۲۰۱۸-۳
تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیلسیدعلی صحاف,ابوالفضل محمدزاده مقدم۲۰۱۸-۳
شناسایی ریسک های مراحل طراحی، اجرا و ساخت در سازه هایهاشم شریعتمدار۲۰۱۸-۳
مدلسازی و پیشبینی رشد افقی شهر مشهد با استفاده از تلفیق اتوماتای سلولی فازی، شبکه عصبی و رگرسیون لجستیکروزبه شاد۲۰۱۸-۳
اثرهای معادلۀ ایستایی و تابع ترفتز بر پاسخهای جزء صفحۀ خمشی چهارپهلومحمد رضائی پژند۲۰۱۸-۴
بررسی آزمایشگاهی اتصالات خارجی تیربه ستون بتن مسلح با میلگردهای فولادی و آلیاژهای حافظه دار شکلی تحت تاثیربارهای چرخه ایمحمدرضا اصفهانی,هاشم شریعتمدار۲۰۱۸-۴
بررسی آزمایشگاهی عملکرد سازه‌های سنگریز در تثبیت نقاط‌شکست در کانال مستطیلیمحمدرضا جعفرزاده۲۰۱۸-۴
به فرمان آوری قاب های دو بعدی با شبکه ی عصبی سازگارشوندهمحمد رضائی پژند۲۰۱۸-۴
نقش عامل های هندسی بر رفتار مهاربند های کمانش ناپذیر با هسته شکاف دارمنصور قلعه نوی۲۰۱۸-۴
بررسی اثر شکل شیار و ورق سخت‌کننده ی انتهایی بر رفتار دیوار برشی فولادی شیاردارهاشم شریعتمدار۲۰۱۸-۵
بررسی رفتار اتصاالت خارجی تیر – ستون بتن مسلح با HPFRCC تحت بارهای چرخه ایهاشم شریعتمدار۲۰۱۸-۵
تاثیر طول آببند قائم بر گرادیان خروجی پاییندست بندهای انحرافی با استفاده از نگاشت همدیسمحمود فغفور مغربی۲۰۱۸-۵
ساخت دستگاه بارش ماسه نیمه خودکار جدید برای ساختن مدل های فیزیکی ژئوتکنیکیجعفر بلوری بزاز۲۰۱۸-۵
طراحی مدل انتظارات ذینفعان کلیدی در پروژه‌های احداث خطوط مترو: مورد مطالعه پروژه ساخت خطوط قطار شهری مشهدمنصور قلعه نوی۲۰۱۸-۵
کنترل لرزه‌یی سازه‌ها با میراگر جرمی فعال به همراه کنترل‌کننده ی فازی نوع 2 بازه‌یی با درنظر گرفتن آثار اندرکنش خاک و سازههاشم شریعتمدار۲۰۱۸-۵
مطالعه عددی تاثیرات اندرکنش سازه-خاک-سازه بر ضریب بزرگنمایی تغییرمکان و اصلاح آن برای قاب خمشی فولادی ویژهعباس کرم الدین۲۰۱۸-۵
ارائه روشی مبتنی بر یادگیری گروهی برای بهبود نتایج حاصل از فاکتورگیری ماتریس نامنفی ( NMF)روزبه شاد۲۰۱۸-۶
مقایسه ی رفتار عددی و آزمایشگاهی گونه‌هایی از پی‌های نواری پوسته یی تاشده بر روی خاک ماسه ییجعفر بلوری بزاز۲۰۱۸-۶
استفاده از روش شبیه‌سازی زیرمجموعه‌ای در کنترل فعال سازه‌هاهاشم شریعتمدار۲۰۱۸-۶
ارزیابی طول موثر پیوستگی روش کاشت الیاف در نصب خارجی به روش سرعت‌سنجی تصویری ذراتمحمدرضا توکلی زاده۲۰۱۸-۷
بررسی اثر اندرکنش قاب و دیوار برشی فولادی شیاردارهاشم شریعتمدار۲۰۱۸-۷
تخمین میرایی در سازه ها بر مبنای فقط-خروجی با استفاده از روش تجزیه ی حوزه ی فرکانسی بهبودیافتهاحمد شوشتری۲۰۱۸-۷
بررسی نقش دانه‌های ریز و درشت در مخلوط‌های خاکی با استفاده از روش اجزای مجزاسیداحسان سیدی حسینی نیا۲۰۱۸-۸
تعیین فرونشست شهر مشهد به روش تداخل‌سنجی راداری پراکنشگر دائمیسعید ابریشمی۲۰۱۸-۸
آسیب یابی بادبندها به یاری روش سادک شبه دوگانمحمد رضائی پژند۲۰۱۸-۹
استفاده از دیوار متال فوم به منظور پاسخ به ریسک سازه های قاب فولادی سبک (ال اس اف)هاشم شریعتمدار۲۰۱۸-۹
انتخاب بهینه شکل و مصالح پانل های ساندویچی با هسته موجدار در برابر بارهای انفجاریفرزاد شهابیان مقدم۲۰۱۸-۹
تاثیر ضایعات پودر سنگ مرمر و میکروسیلیس بعنوان جایگزین بخشی از سیمان بر دوام بتنمنصور قلعه نوی۲۰۱۸-۹
بررسی اثرات آلودگی هوا بر میزان مرگ و میر و کاهش امید به زندگی با استفاده از توابع دوز- واکنش و اولویت بندی آلاینده های مسئول ( مطالعه ی موردی: شهر مشهد)سید محسن کرابی۲۰۱۸-۱۰
بررسی تأثیر رطوبت و پیش‌بارگذاری در زمان نصب مصالح FRP بر روی رفتار خمشی تیرهای تقویت شدهمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۸-۱۰
ظرفیت برش دوطرفه دال‌های تخت ساخته شده از بتن خودمتراکم‌ شونده سبکمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۸-۱۰
مدل‌سازی جـریان یک بعـدی در آبیـاری جویـچه‌ای با حل عددی معادلات هیدرودینامیک کامل به روش Roeمحمدرضا جعفرزاده۲۰۱۸-۱۰
رابطه سازی کرنش کامپوزیتهای نوین الیافی در آزمونهای خمشیمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۸-۱۱
رفتار اتصال تیر فولادی به ستون بتنی دایرهای تقویت شده به وسیله ورق CFRPمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۸-۱۱
مطالعه اثر رانش معکوس در سازههای بلند دارای هسته مقاوم بتنآرمه با در نظر گرفتن اثر تغییر شکلهای برشیهاشم شریعتمدار۲۰۱۸-۱۱
ارزیابی امکان رخداد گسیختگی پبش رونده در قاب های خمشی فولادی بر اثر حذف ستونعباس کرم الدین۲۰۱۸-۱۲
بدست آوردن ضریب ظرفیت باربری N_gama برای پی های حلقه یی ساخته شده برخاک های دانه یی در بارگذاری برون محور با شبیه سازی سه بعدی عددیسیداحسان سیدی حسینی نیا۲۰۱۸-۱۲
بررسی اثر فرکانس بارگذاری بر نشست و ظرفیت باربری خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگریدسعید ابریشمی,سیداحسان سیدی حسینی نیا۲۰۱۸-۱۲
بهینه سازی فرآیندهای بالابر در حین عملیات اجرایی ساختمانهای بلند مرتبهمجتبی مغربی,جعفر بلوری بزاز۲۰۱۸-۱۲
تأثیر الیاف فولادی بر ترک خمشی و گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح دارای وصلهمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۸-۱۲
مدل سازی احتمال تغییر رشد شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک -مطالعه موردی: شهر مشهد-روزبه شاد۲۰۱۸-۱۲
بررسی عملکرد چسب پایه سیمانی در اتصال بلوک های سبک پیش ساخته AACمحمدرضا توکلی زاده۲۰۱۹-۱
رتبه‌بندی دلایل دوباره‌کاری در پروژه‌های ساخت‌وساز ایران و بررسی اثر تکنیک‌های ساخت‌وساز نابهاشم شریعتمدار۲۰۱۹-۱
رفتار تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق‌های CFRP در مقاطع با فولاد کم و زیادمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۹-۱
مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت باربری شالوده دایره‌ای واقع بر سطح خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگریدسعید ابریشمی,سیداحسان سیدی حسینی نیا۲۰۱۹-۱
ارزیابی زیست‌ محیطی، اقتصادی، فنی و اجرایی انواع سیستم‌های رایج دیوارچینی در ایران، با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبیشهناز دانش,محمدرضا توکلی زاده۲۰۱۹-۲
بررسی آزمایشگاهی ستون‌های جدار فولادی پر شده با بتن ساده و الیافی با مقطع شش ضلعی منتظم تحت بار فشاری با خروج از مرکزیتمنصور قلعه نوی۲۰۱۹-۲
بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتیمنصور قلعه نوی۲۰۱۹-۲
مدلسازی شبکه مبنای تصادفات جرحی عابر پیاده به کمک شبکه عصبی در محیط GIS(مطالعة موردی:شهر مشهد)روزبه شاد,ابوالفضل محمدزاده مقدم۲۰۱۹-۲
مطالعۀ آزمایشگاهی گودبرداری به‌روش سیستم ترکیبی شمع و انکراژجعفر بلوری بزاز۲۰۱۹-۲
ارائه الگوریتم کنترل فعال فازی بهینه شده با روش مسابقه طناب کشی برای کنترل پاسخ های پل بزرگراهعباس کرم الدین۲۰۱۹-۳
شبیه‌سازی عددی پدیده روانگرایی و تأثیر آن بر شمع و دیواره اسکلهسیداحسان سیدی حسینی نیا۲۰۱۹-۳
ارزیابی راهکارهای کاهش مصرف سوخت در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد)روزبه شاد۲۰۱۹-۴
تحلیل زمین-آماری آلاینده های هوا با هدف آسمان آبیبرای کلان شهر مشهدروزبه شاد۲۰۱۹-۴
تعیین منحنی دبی- اشل در مقاطع مرکب نامتقارنمحمود فغفور مغربی۲۰۱۹-۴
ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎی ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻁﺮﺡ ﻫﺎی ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭی ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺗﺮﺍﻓﻴﮏ ﺩﺭ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎی ﺗﻮﺭﯾﺴﺘﯽ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩی :ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ(روزبه شاد۲۰۱۹-۴
بررسی ارتعاشات آزاد صفحه‌های FGM دارای بازشو و سخت‌کنندهفرزاد شهابیان مقدم۲۰۱۹-۵
بررسی تأثیر درصد رطوبت بر مقاومت کششی و طاقت شکست خاک رس هسته سدهای خاکیعلی اخترپور۲۰۱۹-۶
روشی برای ارزیابی کمی درجه شایستگی جزء صفحه خمشیمحمد رضائی پژند۲۰۱۹-۶
شبیه‌ سازی عددی رفتار زهکشی‌ نشده خاک دانه‌ای با ذرات چندگوشه به کمک روش اجزای مجزاسیداحسان سیدی حسینی نیا۲۰۱۹-۶
شبیه‌سازی عددی تغییرمکان عرضی لوله مدفون بر اثر ناپایداری شیروانی‌هاسیداحسان سیدی حسینی نیا۲۰۱۹-۶
کنترل نیمه فعال سازه بنچمارک جداساز لرزه ای با استفاده ازجداساز های لغزشی انحنا متغیرعباس کرم الدین۲۰۱۹-۶
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از منحنی های شکنندگیفرزاد شهابیان مقدم۲۰۱۹-۷
Overtopping Risk Evaluation of Tabarak- Abad Dam based on Univariate and Bivariate Flood Frequency Analysisمحمود فغفور مغربی۲۰۱۹-۷
بررسی دوام بتن با الیاف ترکیبی در برابر چرخههای ذوب و یخبندان به کمک مدول الاستیسیته دینامیکی نسبیمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۹-۷
بررسی رشد ترک چسبنده در محیط دو فاز با استفاده از روش المان محدود توسعه یافتهاحمد شوشتری۲۰۱۹-۷
بررسی رفتار دال های تخت پس از برش پانچینگ برای جلوگیری از تخریب پیشروندهمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۹-۷
تاثیر مقاومت بتن و ضخامت دال تخت بتنی بر جلوگیری از خرابی پیشرونده ناشی از حذف ناگهانی یک ستون میانیمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۹-۷
کاربرد روش‏های تشخیص آماری الگو در شناسایی خرابی سازه‌ها در شرایط پیرامونی متفاوتمحمدرضا اصفهانی,فرزاد شهابیان مقدم۲۰۱۹-۷
مطالعه رفتار خاک ماسه‌ای گچ‌دار شهر نجف در حضور مکش بافتی با استفاده از دستگاه سه محوری غیر اشباععلی اخترپور۲۰۱۹-۷
ارزیابی شاخص سختی مارشال مخلوط های آسفالت گرم (WMA) حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی (EAF)سیدعلی ضیائی۲۰۱۹-۸
بررسی تاثیر عدم قطعیت پارامترهای مدل ایبار-مدینا-کراوینکلر بر ظرفیت فروریزش لرزه ای قابهای خمشی فولادیعباس کرم الدین۲۰۱۹-۸
مطالعه آزمایشگاهی و مدل‌سازی آماری عملکرد روسازی بتن غلتکی حاوی زباله‌های پت، الیاف بازیافتی و پودر متاکائولنابوالفضل محمدزاده مقدم۲۰۱۹-۸
تحلیل کمانش و ارتعاش آزاد صفحه های خمشی با ضریب کشسانی غیرقطعی بااستفاده از روش اجزای محدود تصادفیفرزاد شهابیان مقدم۲۰۱۹-۹
ارائه روشی تحلیلی از ترکیب المان قابی بتن مسلح فیبری شبه تیموشنکو و تئوری میدان فشاریمحمدرضا اصفهانی,محمدرضا توکلی زاده۲۰۱۹-۱۱
بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتیمنصور قلعه نوی۲۰۱۹-۱۱
رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با روش NSM-SMA/FRPمحمدرضا اصفهانی۲۰۱۹-۱۱
ارزیابی روشهای قیمت گذاری تراکم ترافیک در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد)روزبه شاد۲۰۱۹-۱۲
ارزیابی بهسازی زیستی خاک‌های آلوده به روغن موتورجعفر بلوری بزاز۲۰۲۰-۱
بررسی مقایسه ای تأثیر میراگرهای اصطکاکی-دورانی، ویسکوالاستیک، TADASبر پاسخ لرزها ی سازه هامنصور قلعه نوی۲۰۲۰-۱
رتبه بندی شیوه های زمان بندی طرح های قیمت گذاری تراکم ترافیک در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد)روزبه شاد۲۰۲۰-۱
برربررسی تأثیر انواع بازشو و سخت کننده بر روی پاسخ دینامیکی صفحه-هایFGM تحت بارهای انفجاریفرزاد شهابیان مقدم۲۰۲۰-۲
بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده در برش به روش NSM همراه با مطالعات موردیمحمدرضا اصفهانی۲۰۲۰-۲
بررسی عوامل تأثیرگذار بر نتایج آزمون‌های نفوذی ژئوتکنیک با کمک دستگاه نفوذگر ضربه‌ای دستی در خاک ماسه‌ایسیداحسان سیدی حسینی نیا۲۰۲۰-۲
اصلاح روش تبدیل دیفرانسیلی دو بعدی برای حل مسائل دیریکلۀ همگن؛ مسألۀ نمونه: انتقال حرارت در میله‌هااحمد آفتابی ثانی۲۰۲۰-۳
بررسی انعطاف پذیری ریختی ماهی خواجو (Schizothorax pelzami Kessler 1870) در شرق ایران با استفاده از روش ریخت سنجی هندسیشهناز دانش۲۰۲۰-۳
مطالعه ی عددی پارامترهای مؤثر در توزیع تغییرشکل غیر خطی سامانه ی سازه - خاک -سازه با تمرکز بر شناخت تغییرات پاسخ سازهعباس کرم الدین۲۰۲۰-۳
اثر مقاومت بتن، آرایش و نسبت میلگرد بر رفتار خمشی و ترک‌خوردگی تیرهای بتن‌آرمه مسلح شده با میلگردهای GFRPمحمدرضا اصفهانی۲۰۲۰-۴
بررسی آزمایشگاهی رفتار پی‌های حلقوی مستقر بر مصالح دانه‌ای تحت بارگذاری ترکیبی قائم، افقی و لنگر خمشیجعفر بلوری بزاز۲۰۲۰-۴
مقاوم‌سازی اتصال ستون‌های بتن مسلح دایره‌یی به پی به کمک میلگردهای G‌F‌R‌P و ورق‌های C‌F‌R‌Pمحمدرضا اصفهانی,محمدرضا توکلی زاده۲۰۲۰-۴
رفتار خزشی در مخلوط‌های آسفالتی سنگ‌دانه‌ای حاوی مصالح سنگی مصنوعی و ذرات پلاستیک ضایعاتیسیدعلی صحاف,ابوالفضل محمدزاده مقدم۲۰۲۰-۵
واکاوی کشسان- مومسان چند خرپا دارای تغییرشکل های بزرگمحمد رضائی پژند۲۰۲۰-۵
اثر بازشو و سخت‌کننده بر رفتار دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته‌های تک‌انحنایی FGM تحت بارهای انفجاریفرزاد شهابیان مقدم۲۰۲۰-۶
بررسی آزمایشگاهی سیستم دیوار همبسته دوگانه پسکشیده مجهز به ادوات اصطکاکی در ناحیة اتصال تیر به دیوارمحمدرضا اصفهانی۲۰۲۰-۶
بررسی رفتار قاب‌های مهاربندی همگرای ویژه فولادی تحت بار آتش پس از زلزلهعباس کرم الدین۲۰۲۰-۶
مطالعه آزمایشگاهی ویژگیهای پرش هیدرولیکی در کانال همگرای شیبدارمحمدرضا جعفرزاده۲۰۲۰-۶
بررسی آزمایشگاهی و آماری مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) در سنین مختلففرزاد شهابیان مقدم,حسن حاجی کاظمی۲۰۲۰-۷
مدل سازی میرایی رایلی و توابع شکل شعاعی مختلف در ساختارهای متخلخل با استفاده از روش بدون شبکه تحت بارهای دینامیکیفرزاد شهابیان مقدم۲۰۲۰-۷
بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های فلزی مجهز به مهاربند مرکزگرای تلسکوپی دوطرفهعباس کرم الدین۲۰۲۰-۸
ارزیابی آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالت گرم حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکیسیدعلی ضیائی۲۰۲۰-۹
Seismic Behavior of Steel Buildings with Double Telescoping Self-Centering Energy-Dissipative Brace (DT-SCED)عباس کرم الدین۲۰۲۰-۹
بررسی آزمایشگاهی تأثیر چرخه‌های متوالی تر و خشک شدن بر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک‌های ریزدانهعلی اخترپور۲۰۲۰-۹
تحلیل عدم قطعیت منحنی‌های دبی-‌ اشل در رودخانه‌‌هامحمود فغفور مغربی۲۰۲۰-۹
بررسی آزمایشگاهی تقویت تیرهای بتن مسلح آسیبدیده در خوردگی آرماتور با استفاده از ورقهای GFRPمحمدرضا اصفهانی۲۰۲۰-۱۱
آموخته‌هایی از همه‌گیری کووید-۱۹ در برنامه‌ریزی آموزشیِ دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهدعلی عباسی۲۰۲۰-۱۲
بررسی تأثیر الیاف فولادی در گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح بازیافتی دارای وصله ی میلگردمنصور قلعه نوی۲۰۲۰-۱۲
حل دو مسأله کلاسیک اندرکنش سازه ـ سیال با استفاده از روش تبدیل دیفرانسیلیاحمد آفتابی ثانی۲۰۲۰-۱۲
تحلیل احتمالاتی تأثیر ماهیت زلزله بر احتمال خرابی سازههافرزاد شهابیان مقدم۲۰۲۱-۱
تحلیل عدم قطعیت زبری در آب گرفتگی رودخانه ها با کمک مدل HEC-RASمحمود فغفور مغربی۲۰۲۱-۱
محاسبه ضریب اصلاح تصادفات(CMF) دوربینهای کنترل سرعت بزرگراهی شهر مشهدابوالفضل محمدزاده مقدم۲۰۲۱-۱
ارزیابی آزمایشگاهی سیستم دیوار همبسته ی بتنی با تیر همبند فولادی پس‌کشیدهمحمدرضا اصفهانی۲۰۲۱-۳
استفاده از آرماتورهای ویژه برای بهبود رفتار پس از گسیختگی پانچینگ دال‌های تختمحمدرضا اصفهانی۲۰۲۱-۳
رتبه‌بندی روش‌های فرهنگ‌سازی مصرف بهینه خانگی آب در کلان‌شهرها با استفاده از مدل تلفیقی Grey-AHP و Grey-TOPSISمحمدرضا جعفرزاده,علی عباسی۲۰۲۱-۳
رفتار برش منگنه یی دال های تخت تقویت شده با بتن ECCمحمدرضا اصفهانی۲۰۲۱-۳
انتخاب سایت های مناسب برای احداث پارک شهری با بکارگیری سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و الگوریتم ژنتیک- مطالعه موردی شهر سماوا عراقحسین اعتمادفرد,روزبه شاد۲۰۲۱-۴
بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی رادیه شمع و مقایسه با نتایج مدل هایپربولیک اصلاح شدهجعفر بلوری بزاز۲۰۲۱-۴
بررسی تغییرات متوالی درجه اشباع برخصوصیات فیزیکی، مکانیکی هسته سد خاکی (مطالعه موردی: سد دوستی)علی اخترپور۲۰۲۱-۴
بررسی قابلیت باکتری Sporsarcina pasteuri در بهسازی و بهپالایی خاک‌های آلوده هیدروکربنی به صورت همزمانجعفر بلوری بزاز,سید محسن کرابی۲۰۲۱-۴
تحلیل و بررسی تأثیر پارامترهای خرابی سطحی روسازی و سرعت وسیله نقلیه روی میزان صدای حاصل از برخورد لاستیک خودرو با سطح جادهسیدعلی صحاف۲۰۲۱-۴
بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) دارای الیاف فولادیفرزاد شهابیان مقدم,حسن حاجی کاظمی۲۰۲۱-۵
بررسی رفتار قاب‌های مهاربندی همگرا فولادی بلندمرتبه تحت اثر بار آتشعباس کرم الدین۲۰۲۱-۵
شناسایی و اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در صنعت ساخت ایرانسیدیاسر بنی هاشمی چهارم۲۰۲۱-۵
ارزیابی اثر نوع بتن و قطر میلگرد بر مقاومت پیوستگی در سازه های بتن آرمهمنصور قلعه نوی۲۰۲۱-۶
ارزیابی میزان بهسازی خاک های آلوده هیدروکربنی در مخزن با استفاده از روش زیست تزریق رسوب کلسیم کربنات در خاک‌های شل و متراکم ماسه‌ایجعفر بلوری بزاز۲۰۲۱-۶
بررسی زفتار قاب های مهاربندی فولادی بلند مرتبه تحت اثر بار آتشعباس کرم الدین۲۰۲۱-۶
تعیین ضریب بار هم‌ارز مبتنی بر الگوریتم شبکه عصبی مصنوعیسیدعلی صحاف۲۰۲۱-۶
چقرمگی و دوام بتن سنگدانه بازیافتی ساخته شده با آب مغناطیسیمحمدرضا اصفهانی۲۰۲۱-۶
مدل‌سازی عددی پدیده‌ی تولید ماسه به کمک همبسته‌سازی روش‌های اجزای مجزا و شبکه بولتزمنسیداحسان سیدی حسینی نیا۲۰۲۱-۷
تحلیل تغییرات دبی نشت در پایین دست بندهای انحرافی؛ بازنگری راه‌حل پاولوفسکیمحمود فغفور مغربی۲۰۲۱-۸
مطالعه آزمایشگاهی تغییر شکل تابع زمان دیواره میخ کوبیده شده در حین عملیات گودبرداریجعفر بلوری بزاز۲۰۲۱-۹
مقایسه‌ی تأثیر نوع محیط کشت باکتری Sporosarcina Pasteurii بر میزان و نوع رسوبات کربنات‌کلسیم در جهت به‌سازی خاک‌های دانه‌ایجعفر بلوری بزاز,سید محسن کرابی۲۰۲۱-۹
ارائه ی مدل سرمایه گذاری پروژه های انبوه سازی سازه های ال اس افهاشم شریعتمدار۲۰۲۱-۱۰
مدل‌سازی سیلاب در بندسار با استفاده از روش مدل سلولیمحمدرضا جعفرزاده۲۰۲۱-۱۰
بررسی آزمایشگاهی پارامترهای شکست، خواص مکانیکی و جمعشدگی بتن سبک دانهمحمدرضا اصفهانی۲۰۲۱-۱۱
بررسی اثر صلبیت دیافراگم و قیدهای اتصالات در رفتار کلی قاب‌های مهاربندی فولادی تحت اثر بار آتشعباس کرم الدین۲۰۲۱-۱۱
مدل اولویت‌بندی و تخصیص واکسن کرونا در محلات شهر مشهد با استفاده از AHP و منطق فازیحسین اعتمادفرد,روزبه شاد۲۰۲۱-۱۱
ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیلی ساز و کار شاخه ای در بتن فوق توانمندمنصور قلعه نوی۲۰۲۱-۱۲
بررسی کاربرد سامانه های لیزری در مدیریت روسازی (PMS)سیدعلی صحاف۲۰۲۱-۱۲
تحلیل دو و سه بعدی ریان‏ فوق بحرانی در خم‏هامحمدرضا جعفرزاده۲۰۲۱-۱۲
رفتار برش منگنه‌ای دال تخت مرکب از بتن‌های معمولی و مواد مرکب سیمانی مهندسی تحت لنگر نامتعادلمحمدرضا اصفهانی۲۰۲۱-۱۲
طراحی مدلهای تراز–سطح برای دریاچه ارومیه با استفاده از مشاهدات زمینی و فضاییحسین اعتمادفرد۲۰۲۱-۱۲
ارزیابی بوم سازگاری سیستمهای دیوارچینی رایج در ایران با‌استفاده از روش TOPSISمحمدرضا توکلی زاده,شهناز دانش۲۰۲۲-۱
اولویت‌بندی استراتژی‌های کنترل تراکم ترافیک در کلان‌شهرها، مطالعه موردی: شهر مشهدسیدعلی ضیائی,روزبه شاد۲۰۲۲-۱
بررسی رفتار مکانیکی بتن ساخته شده با الیاف بازیافتی پت برای کاربردهای سازهایمحمدرضا اصفهانی۲۰۲۲-۱
بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار پی رادیه شمع متصل و غیرمتصلجعفر بلوری بزاز۲۰۲۲-۲
بررسی فیلتر سدهای خاکی با آزمایش فیلتر مانع فرسایش مطالعه موردی: سد بار و بیدواز)علی اخترپور۲۰۲۲-۲
تأثیر ضایعات پودر مرمر و میکروسیلیس در عملکرد مکانیکی، زیست‌محیطی و اقتصادی بتنمنصور قلعه نوی۲۰۲۲-۲
مطالعه تخصیص ایستگاه‌های آتش‌نشانی با روش هیبریدی نمونه موردی: شهر مشهد)حسین اعتمادفرد۲۰۲۲-۲
ارائه مدل پیش‌بینی شاخص وضعیت روسازی با استفاده از مقادیر شاخص بین‌المللی ناهمواری مطالعه موردی آزادراه‌های منتخب ایرانسیدعلی ضیائی۲۰۲۲-۳
ارائه مدل جریان عبوری عابران پیاده در تسهیلات پیاده شهری با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری (مطالعه موردی: شهر رشت)سیدعلی ضیائی۲۰۲۲-۳
ارزیابی یکپارچه حوضه آبریز فریزی در قالب چارچوب حسابداری آب با استفاده از مدل SWATسیدمحمود حسینی۲۰۲۲-۳
بررسی تاثیر میراگر لزجی بر ضریب رفتار سازه های بتن مسلحهاشم شریعتمدار۲۰۲۲-۳
بررسی رفتار چرخه‌ای دیوار برشی فولادی با شیارهای مایلهاشم شریعتمدار۲۰۲۲-۳
پیش‌بینی ایمنی ترافیک با استفاده از روش بهینه‌سازی گروه ذرات و ماشین راهنمای پشتیبانسیدعلی ضیائی۲۰۲۲-۳
ضریب رفتار سازه‌ی مجهز به میراگر پال و دورانی، تحت اثر نگاشت‌های دور و نزدیک گسلهاشم شریعتمدار۲۰۲۲-۳
مطالعه آزمایشگاهی اثر خاک درشت دانه اطراف ژئوگرید بر روی ظرفیت باربری پی حلقوی واقع بر خاک ماسه ای مسلحجعفر بلوری بزاز۲۰۲۲-۳
بررسی عملکرد الگوریتم‌های یادگیری جمعی مبتنی بر درخت بهینه‌شده در پیش‌بینی شدت حوادث ساخت‌و‌سازمنصور قلعه نوی۲۰۲۲-۴
بررسی سختی و مقاومت تیر عمیق بتن مسلح دارای خوردگی تحت بار استاتیکمنصور قلعه نوی۲۰۲۲-۵
کارایی، مشخصات مکانیکی و دوام بتن خودتراکم حاوی گل قرمز و پودر سنگ مرمر و گرانیتمنصور قلعه نوی۲۰۲۲-۵
بررسی اثر دمای بستر و اپوکسی در هنگام نصب بر روی مقاومت چسبندگی ورق‌های GFRP با استفاده از دو آزمون جدا کردن با کشش (Pull-off) و با پیچش (Twist-off)محمدرضا توکلی زاده۲۰۲۲-۶
بررسی ارتباط بین نتایج آزمایش SEM و پارامتر TSR برای سنجش شاخص حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی حاوی مواد ضد عریان شدگیسیدعلی ضیائی۲۰۲۲-۶
بررسی خصوصیات مکانیکی، دوامی و عملکردی ملاتهای ترمیمی پایه سیمانی حاوی ضایعات صنایع آهن و آلومینیوممحمدرضا اصفهانی۲۰۲۲-۶
ارزیابی خطر طغیان شط‌العرب در محدوده شهرستان بصرهحسین اعتمادفرد۲۰۲۲-۸
اولویت بندی سیاست های صرفه جویی در مصرف سوخت در کلانشهرهای توریستی و مذهبی (مطالعه موردی: شهر مشهد)روزبه شاد۲۰۲۲-۸
تاثیر مکش بافتی بر پایداری گود در خاک غیر اشباععلی اخترپور۲۰۲۲-۸
کنترل نیمه فعال سازه سه طبقه محک به کمک الگوریتم LQG همراه با یک سیستم فازی ژنتیکعباس کرم الدین۲۰۲۲-۸
مطالعه آزمایشگاهی تثیر عرض پی، تراکم خاک ماسه‌ای و مقدار فشار بر نشست شالوده نواریسعید ابریشمی۲۰۲۲-۸
مدل‌سازی رواناب سطحی با استفاده از اتوماتای سلولیمحمود فغفور مغربی,محمدرضا جعفرزاده۲۰۲۲-۹
بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با پلیمرهای مسلح الیافی و مواد پایه سیمانی مسلح الیافیمحمدرضا اصفهانی۲۰۲۲-۱۰
شناسایی خواص فیزیکی- مکانیکی دوغاب پایه سیمانی حاوی مواد معدنی و استفاده از آن در تقویت تیرهای بتن مسلحمحمدرضا اصفهانی۲۰۲۲-۱۰
ارزﯾﺎﺑﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎک ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎک ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎععلی اخترپور۲۰۲۲-۱۱
به‌کارگیری منطق فازی در پیش‌بینی شدت حوادث صنعت ساخت‌وسازمنصور قلعه نوی۲۰۲۲-۱۲
پیش‌بینی مقاومت فشاری ملات استاندارد ماسه سیمان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و در نظر گرفتن اثر نرمی سیمانمحمدرضا توکلی زاده۲۰۲۲-۱۲
نشست پی های نواری واقع بر خاک ماسه ای تحت اثر بارگذاری سیکلیسعید ابریشمی۲۰۲۲-۱۲
Spatio-temporal analysis of the covid-19 impacts on the using Chicago urban shared bicycles by tensor-based approachحسین اعتمادفرد۲۰۲۳-۲
بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر سربار و تراکم خاک بر مقاومت بیرونکشیدگی میخ در زمین- های مسلح شده با میخکوبیجعفر بلوری بزاز۲۰۲۳-۲
بررسی آزمایشگاهی تاثیر هندسه و تعداد صفحه بر ظرفیت باربری کششی شمع های مارپیچسیداحسان سیدی حسینی نیا۲۰۲۳-۳
تحلیل جریان غیرماندگار در مجاری باز با استفاده از سری فوریهمحمدرضا جعفرزاده۲۰۲۳-۳
تحلیل و تقویت اتصال تیر به ستون بتن مسلح کناری با درنظر گرفتن نیروی محوری متغیر در ستونمحمدرضا اصفهانی۲۰۲۳-۳
توسعه روشی ترکیبی از مدلسازی نیروی اجتماعی و شبیه سازی رویداد گسسته برای بهینه‌سازی راندمان تولید در ساخت و سازمجتبی مغربی۲۰۲۳-۳
کنترل لرزه ای پل بزرگراه محک با بهره گیری از سیستم کنترل نیمه فعال و کنترل‌ کننده فازی خودتنظیمعباس کرم الدین۲۰۲۳-۳
اثر ورق‌های تقویتی FRP در محیط مرطوب بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح فولادی در شرایط خوردگیمحمدرضا اصفهانی۲۰۲۳-۵
تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته های استوانه ای MLC با هسته FGM تحت بار ضربه با استفاده از روش اجزای محدود*فرزاد شهابیان مقدم۲۰۲۳-۵
تهیه طیف عملکرد برای طراحی دستگاه‌های سختی منفی و کاربرد آن‌ در پل‌ها تحت اثر زلزلهعباس کرم الدین۲۰۲۳-۶
برآورد مکانی و زمانی مسیر بهینه توزیع مواد فاسدشدنی با الگوریتم‌های تکاملی - مطالعه موردی: میوه و تره‌بارحسین اعتمادفرد,روزبه شاد۲۰۲۳-۷
بررسی استفاده از حوضچه تاخیری بر روی شبکه جمع آوری آبهای سطحی به وسیله شبیه‌سازی مطالعه موردی (کال اقبال شرقی مشهد)محمود فغفور مغربی۲۰۲۳-۸
شبیه‌سازی رفتار مکانیکی ماسه تیز گوشه سیمانته تحت آزمون فشار همه‌ جانبه به روش اجزای مجزاسیداحسان سیدی حسینی نیا۲۰۲۳-۱۱
بررسی آزمایشگاهی سرعت جریان در باطله ریزدانه مس با رطوبت بالا تحت پیش بارگذاری خلأجعفر بلوری بزاز۲۰۲۳-۱۲
بررسی رفتارجانبی پی تقویت شده با ریزشمع تحت اثر توأم بارگذاری قائم و افقجعفر بلوری بزاز۲۰۲۳-۱۲
تاثیر هندسه بدنه شمع بر تفسیر نتایج آزمایش یکپارچگی به کمک شبیه سازی عددیسیداحسان سیدی حسینی نیا,سعید ابریشمی۲۰۲۴-۱
آنالیزمودال عملیاتیخودکار سه مرحلهایبا استفاده از حذف مودهایریاضیبه روش خوشهبندیبر اساس چگالیاحمد شوشتری۲۰۲۴-۲
کاربرد روش تبدیل دیفرانسیلی در یافتن سطح آزاد نشت محیط متخلخل یک بعدیاحمد آفتابی ثانی,سعید ابریشمی۲۰۲۴-۲
بررسی آزمایشگاهی اثر دامنه تغییر مکان دوره‌ای برفشار و نشست پشت کوله پل‌های با دهانه کوچک یکپارچهجعفر بلوری بزاز۲۰۲۴-۳
بررسی تاثیر تغییرات مکش بافتی بر رفتار گود مهار شده در خاک متورم شوندهعلی اخترپور۲۰۲۴-۳
تحلیل دینامیکی احتمال اندیشانه سازه های استوانه ای متخلخل اشباع چندلایه با بهره جویی از روش بدون شبکه پتروف-گلرکین محلیفرزاد شهابیان مقدم۲۰۲۴-۳
شبیه سازی عددی رفتار مکانیکی خاک دانه‌ای غیراشباع با ذرات چند گوشه با استفاده از روش اجزای مجزاسیداحسان سیدی حسینی نیا۲۰۲۴-۳
بررسی عددی رفتار خاک متورم‌شونده‌ و تاثیر آن بر نیروهای داخلی غلاف چاه‌های گاز بر پایه‌ی مکانیک خاک غیراشباع، مطالعه موردی: خانگیران سرخسعلی اخترپور۲۰۲۴-۷
800 دانشجو
27 عضو هیات علمی
3500 دانش آموخته
60 دانشجوی بین المللی
16 رشته/مقطع تحصیلی
10 گرایش های تخصصی