عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
تعیین رابطه ریاضی ظرفیت باربری شالوده های حلقوی با درنظرگرتن زبری سطح شالودهضرایب ظرفیت باربری، پی حلقوی، روش عددی اختلاف محدود زبریسیداحسان سیدی حسینی نیابنیادی-کاربردی-
مطالعه میکرومکانیکی ناهمراستایی میان راستاهای تانسورهای تنش و نرخ کرنش در یک محیط دانه ایمیکرومکانیک، ناهمراستایی، روش اجزای مجزاسیداحسان سیدی حسینی نیابنیادی-توسعه ای-
بررسی و تحلیل نشست زمین ناشی از حفر تونل خط 2 قطار شهری مشهدابزار دقیق، نشست، اندرکنش تونل و خاک، نشست سطح زمینسیداحسان سیدی حسینی نیا,محمدعلی معروفکاربردی-
روشی نوین در تعیین اندازه گام بارگذاری در تحلیل غیرخطی سازه هاتحلیل غیرخطی ، اندازه گام نمویاحمد شوشتری,مصطفی صالحی احمداباد,مرتضی قالیشویانبنیادی-
بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های بتن آرمه نامنظم بهسازی شده با FRPتحلیل بار افزون، ساختمان های نامنظم بتنی ، بهسازی با FRPاحمد شوشتری,محمود بزرگوارکاربردی-
نوسان آزاد تیر دو گانهنگره ی اولر-برنولی، تیر، بسامدهای طبیعی، شکل مودمحمد رضائی پژند,سیدمجتبی هژبرالساداتیبنیادی-
800 دانشجو
27 عضو هیات علمی
3500 دانش آموخته
60 دانشجوی بین المللی
16 رشته/مقطع تحصیلی
10 گرایش های تخصصی