عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
مباحث بنیادی تحلیل سازه هافریدون ایرانی۱۳۶۸
دینامیک سازه ها ، محاسبه و کاربردعباس کرم الدینپژوهشگاه زلزله شناسی۱۳۷۴
نگره ماتریسی تحلیل سازه هامحمد رضائی پژند۱۳۷۴
تحلیل سازه های یکمحمد رضائی پژنددانشگاه امام رضا (ع)، مشهد۱۳۷۵
طراحی سازه های فولادی به روش ضریب بار وضریب مقاومت(LRFD)فریدون ایرانیانتشارات دانشگاه امام زضا(مشهد)۱۳۷۶
تحلیل سازه های دومحمد رضائی پژنددانشگاه امام رضا (ع)۱۳۷۷
تحلیل لرزه ای سازه هامحمد رضائی پژنددانشگاه امام رضا(ع)۱۳۷۸
تحلیل سیستم های منابع آبمحمدباقر شریفی۱۳۷۹
راهنمای ایستایی (نکته ها و شیوه حل مسائل)فرزاد شهابیان مقدمدانشگاه امام رضا۱۳۸۰
راهنمای طراحی سازه های فولادیفریدون ایرانی۱۳۸۱
نگره جزء محدودمحمد رضائی پژنددانشگاه آزاد اسلامی مشهد با همکاری انتشارات سخن گس۱۳۸۲
راهنمای دینامیک (نکته ها و شیوه حل مسائل)فرزاد شهابیان مقدمدانشگاه امام رضا۱۳۸۳
مهندسی سیستم ها (سامانه ها) و بهینه سازیمحمد رضائی پژند۱۳۸۴
طبقه بندی تونل ها: دستورالعمل ها تجربیات موجود و پیشنهادات (گزارش کمیته شماره 5)سیداحسان سیدی حسینی نیاوزارت راه و ترابری۱۳۸۴
پی های سطحی ظرفیت باربری و نشستجعفر بلوری بزازانتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر۱۳۸۵
مهم‌ترین پروژه‌های GIS در جهانروزبه شادآذرخش۱۳۸۵
A Step Towards Project & Construction Management (In Persian)سیدیاسر بنی هاشمی چهارممؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران۱۳۸۶
مکانیک شکست بتنمحمدرضا اصفهانیدانشگاه امیر کبیر۱۳۸۶
مکانیک رودخانهمحمدرضا جعفرزاده۱۳۸۷
راهنمای طرح ومحاسبه سازه های فولادیفریدون ایرانی۱۳۸۷
Contracting and Outsourcing in Oil Industry; Analyzing the Contracting System in Iranian Oil Industrسیدیاسر بنی هاشمی چهارممرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف۱۳۸۷
مباحث بنیادی اجرای سازه های فولادیفریدون ایرانیانتشارات دانشگاه امام رضا(مشهد)۱۳۸۷
طراحی ومحاسبه سازه های فولادی(جلد اول)فریدون ایرانی۱۳۸۷
طراحی ومحاسبه سازه های فولادی(جلددوم)فریدون ایرانی۱۳۸۷
تئوری تیرها ، صفحات و پوسته ها ( سازه های جدار نازک)حسن حاجی کاظمیپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله۱۳۸۸
بازخوانی روش کانی: رویکردهایی نوین در تحلیل سازه هااحمد آفتابی ثانیدانشگاه آزاد اسلامی مشهد۱۳۸۸
فرهنگ مصور GISروزبه شادآینده نگار شریف۱۳۸۸
هیدرولیک کانالهای بازسیدمحمود حسینی,جلیل ابریشمیدانشگاه امام رضا (ع)۱۳۸۹
Metaheuristics in Water, Geotechnical and Transportation Engineeringجعفر بلوری بزازElsevier۱۳۹۱
شناخت مواد و مصالح ساختمانیسیدعلی ضیائیانتشارات موسسه آموزش عالی فرزانگان امین۱۳۹۱
مروری بر طراحی اسکله های وزنی بلوکیسیداحسان سیدی حسینی نیاانتشارات قرارگاه خاتم الانبیا(ص)- قرب نوح(ع)۱۳۹۲
آنالیز و طراحی سازه های بلندحسن حاجی کاظمی۱۳۹۲
مهندسی محیط زیست- مبانی نظری و کاربردهای عملیمحمد شکوهیاندانشگاه امام رضا (ع)۱۳۹۶
روسازی بتن غلتکیسیدعلی صحافنوآور۱۳۹۷
راهنمای نرم افزار سامانه مدیریت روسازیسیدعلی صحافواژگان خرد۱۳۹۷
کاربردهای سامانه اطلاعات مکانی در ArcGIS با تاکید بر مدلسازی مسائل مهندسی و علوم محیطیروزبه شاد۱۳۹۸
Modern Applications of Geotechnical Engineering and Constructionعلی اخترپورSpringer Singapore۱۳۹۹
Air polloution and public Health, Challenges, Interventions and sustainable soloutionsسیدیاسر بنی هاشمی چهارمAllied Publishers provate limited۱۴۰۰
بازی‌های ادبی، روایتی از ریشه‌ها و رویکردهااحمد آفتابی ثانیانتشارات محقق۱۴۰۱
Handbook of Nanofillers-Thermal Properties of Nanofillersامیررضا مسعودیSpringer Singapore۱۴۰۲
800 دانشجو
27 عضو هیات علمی
3500 دانش آموخته
60 دانشجوی بین المللی
16 رشته/مقطع تحصیلی
10 گرایش های تخصصی