عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
کاربرد مدل فازی و شبکه های عصبی در پیش بینی نشست خاکهای رسیسعید فرخندهکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۸۹/۰۴/۱۶
طراحی مدل های جدید جهت پیش بینی مدول الاستیسیته خاک بر اساس نتایج آزمایش پرسیومتری با استفاده از تکنیک های هوش محاسباتیآزاده راشدکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۸۹/۰۶/۳۰
بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای اتصالات تیر به ستون پیش ساخته بتنی تحت اثر بارهای چرخه ای تناوبیابراهیم زمانی بیدختیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۸۹/۰۶/۳۱
بهینه سازی سازه های فضاکار گنبدی شکل با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبیمهدی بندگیکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۸۹/۰۶/۳۱
رفتار‌ محوری ستونهای بتنی توخالی غیرمسلح دایروی‌ با دورپیچ نوار‌های FRPایرج مهدوی مقدمکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۸۹/۰۶/۳۱
پارامترهای موثر بر ضریب شبکه ای کردن میکروپایل هارضا فهیمیانکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۸۹/۰۷/۱۰
بهسازی خاک های گچی متورم شونده با ماسهامین رجائیکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۸۹/۰۷/۱۳
بررسی اثرات حفاری تمام مکانیزه تونل خط 2 متروی مشهد توسط TBM بر سازه های سطحیبهروز حامدمیرجعفریکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۸۹/۱۰/۱۵
بررسی آثار تغییرات پارامترهای موثر در طراحی دیوارهای مهار شدهمهدی واحدی فرکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۸۹/۱۱/۰۶
اصلاح بیولوژیکی خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی به روش کمپوست پسماند های آلیمحمدجواد مرادیکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۸۹/۱۱/۲۰
شناسایی مدیریت پسماندهای پزشکی در شهرمشهد و ارزیابی روشهای ارتقاء و بهبود آنکتایون لؤلوئیکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۸۹/۱۱/۲۰
مقاوم‌سازی لولههای مدفون بتنی با ورق‌های FRPصالح یعقوبی بجمعهکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۸۹/۱۱/۲۰
تحلیل لرزه ای دیواره گود مسلح شده به روش مهاریعطا رادفرکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۸۹/۱۲/۲۵
بررسی توزیع زمانی و مکانی آلاینده های شاخص آلودگی هوای شهر مشهد و عوامل موثر بر آنهدی تقویکارشناسی ارشددانش۱۳۹۰/۰۴/۱۸
تحلیل نمودارهای اندرکنش مقاطع بتن مسلح به کمک روش لایه ای غیرخطی و بر پایۀ خروج از محوری واقعیمحمودرضا حسینی طباطبائیدکتری(PhD)اصفهانی۱۳۹۰/۰۵/۰۸
تأثیر انواع سیستم های تحریک در آزمایش مودال بر روی پارامترهای دینامیکی سازه هامینو مدرس نژادکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۰/۰۵/۱۵
بررسی اثر رطـوبت بر پیوستگی بین بتن و ورق پلیمری الیـافیسارا دانائیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۰/۰۵/۱۷
تخمین آسیب‌پذیری لوله های مدفون شهری در اثر زلزله با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: منطقه3 آب و فاضلاب مشهد)احد حسین نیادوات گرکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۰/۰۶/۰۲
ارزیابی پاسخ سازه های مقاوم در برابر زلزله تحت بارهای انفجاریمحمود بزرگوارکارشناسی ارشدشوشتری۱۳۹۰/۰۶/۰۵
شبیه سازی جریان درون تانک رسوبگیر به کمک مدل اولری-لاگرانژیحسین غفاریان روحپرورکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۰/۰۶/۱۲
تاثیر ژئوگرید بر افزایش ظرفیت باربری پی‌های نواری واقع بر خاک ماسه‌ایحسین جلیلیان عاملیکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۰/۰۶/۳۰
تخمین مقاومت چسبندگی خاک-میخ در پایدارسازی شیبها با روش میخ کوبی ( soil nailing )سعید هاشمیکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۰/۰۶/۳۰
ظرفیت باربری پی های منفرد مسلح شده با ریزشمعحدیث جلیلیان مشهودکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۰/۰۶/۳۰
تحلیل احتمال اندیشانه رابطه های مقاومت و کرنش بتن محصور شده با FRPعلی دلاورکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۰/۰۶/۳۱
تحلیل کمانشی پوسته‌های استوانه‌ایمحمدحسین قدیری رادکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۰/۰۷/۱۳
تحلیل فازی احتمالاتی محاسبات نیمرخهای سطح آب در کانالها و سازه های سنگریزه ایعلی یوسفیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۰/۰۸/۱۰
تحلیل مدال صفحه های چند لایهسیدمحمدصالح وزیری کنگ علیاکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۰/۱۱/۱۲
تحلیل حرارتی و مکانیکی فرآیند جوشکاری و توزیع تنش های پسماندمجتبی ملک زادهکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۰/۱۱/۱۵
بررسی تاثیرات مقاوم سازی فونداسیون های منفرد با افزایش ابعاد، به کمک کاشت میل گردعلی رضا طاهریکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۰/۱۲/۰۱
بررسی رفتار دیوارهای برشی کوپله بتنی تحت زلزله های میدان نزدیکسیدمصطفی رزازکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۰/۱۲/۰۳
تحلیل دینامیکی سازه ها با روی کرد احتمال اندیشانهمهدی میمریکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۱/۰۳/۰۷
تاثیر استفاده از لایه ی ماسه ای در جلوگیری از بالازدگی کانالهای انتقال آبنصراله ظفرزادهکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۱/۰۳/۰۸
تحلیل خطر زمین لرزه در استان خراسانپرستو قانعیکارشناسی ارشدشوشتری۱۳۹۱/۰۳/۲۳
بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب های زیرزمینی نیشابورسیدمصطفی ابطحیکارشناسی ارشددانش۱۳۹۱/۰۳/۲۴
پیش بینی نشست سطح زمین در اثر حفر تونلهای سطحی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیعلی احسانیکارشناسی ارشدپویانژاد۱۳۹۱/۰۴/۰۷
پیش بینی نشست شمع ها بر اساس مقاومت برشی زهکشی نشده خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبانمهدیه عربیکارشناسی ارشدپویانژاد۱۳۹۱/۰۴/۱۳
افزایش دقت معادله‌ی بیلان آب با استفاده از دیدگاه‌های منطق فازیبهرام خزائیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۱/۰۵/۲۱
روش جدید نشت یابی در شبکه آبرسانی با استفاده از تحلیل فشارهای گرهی و انجام حداقل فشارسنجیمحمدجلال ارشدی شریف آبادکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
مدلسازی و کنترل جریان در کانال روباز با استفاده از تکنیکهای لاپلاس و معکوس لاپلاسحسین صبور کازرانکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
مقایسه پارامتر‌های مقاومتی خاک در دستگاه برش مستقیم با مقیاس کوچک و بزرگمحمدجواد سلیمیکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۱/۰۶/۲۹
آبگیری از رودخانه با استفاده از محیط متخلخلغلامرضا ماهیانکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
ارائه یک فرآیند بهینه یابی به منظور کاهش خطا در معادله بیلان آبامین دانشورخلیل آبادکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
ارزیابی عملکرد هیدرولیکی شبکه‎های توزیع آب با درنظرگرفتن عدم قطعیت‎ها با تأکید بر اثرات تغییر اقلیم- مطالعه موردی: بخشی از شبکه توزیع آب مشهدمرجان محمودی قشرباطیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
بررسی مشخصه های پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر درشت دانهبهجت میرزنده دلکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
بهینه سازی شبکه های توزیع آبرسانی با استفاده از الگوریتم دیفرانسیل تکاملی DEبهروز شاهیکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۱/۰۶/۳۰
تحلیل جریان غیردائمی در کانال های مرکب با در نظر گرفتن روش های جدید محاسبه ضریب انتقال مقطعمصطفی غفاریان محدودیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
کاربرد سامانه ضدعفونی اقماری و بهینه سازی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیکامیر جمشیدیکارشناسی ارشددانش۱۳۹۱/۰۶/۳۰
کنترل خسارت سازه ها در برابر زلزله به روش ژنتیک - عصبیسعید خواجه کرم الدینکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۱/۰۶/۳۱
کنترل فعال سازه های بتن آرمه غیر خطی و بررسی شاخص خسارتفرزانه شهابیان مقدمکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۱/۰۶/۳۱
بررسی زیرفشارها درمحل درزها و ترکهای موجود در سرریزهای اوجیسیدحسین موسویکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۱/۰۷/۰۳
بررسی پیوستگی میان بتن فوق توانمند(UHPC) و آرماتور های فولادی و پلیمری(FRP) (تاثیر مواد نانو سیلیس بر مقاومت پیوستگی)سیدمحمدامین خوانیکیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۱/۰۷/۰۸
استفاده از مصالح هوشمند در مقاوم سازی ساختمانهای قدیمیسیدمرتضی علم الهدائیکارشناسی ارشدشوشتری۱۳۹۱/۰۷/۱۲
تحلیل غیرخطی استاتیکی و دینامیکی سازه های کابلیمصطفی صالحی احمدابادکارشناسی ارشدشوشتری۱۳۹۱/۰۷/۱۲
تحلیل لرزه‌ای برج خنک‌کننده بتنی نیروگاه حرارتیسیدرضا حسینیکارشناسی ارشدشوشتری۱۳۹۱/۰۷/۱۳
بررسی رفتار سازه‌ها با استفاده از روش‌های نوین پردازش داده‌های مودالهاشم جهانگیرکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۱/۰۷/۱۵
برآورد تلفات انتقال و روندیابی جریان در خشکه رودها با توجه به جریان غیراشباع زیر بستر رودخانهساناز بمبئی چیدکتری(PhD)حسینی۱۳۹۱/۰۷/۲۰
بررسی ظرفیت باربری شمع تحت اثر بارهای جانبیجواد کشاورزکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۱/۰۷/۲۹
رفتار دیوار های برشی کوپل مرکبمحمدحسن دانشورخرمکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۱/۰۹/۲۹
تحلیل کمانشی پوسته های استوانه ای دارای سخت کنندهمهدی قوی نیتکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۱/۱۰/۱۰
تقویت تیرورق های دارای بازشو در مقابل برشجواد فیاضیکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۱/۱۰/۱۶
ارزیابی خاک های رمبنده و روش های مقابله با آنمحمدعلی معروفکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۱/۱۱/۰۲
شبیه‌سازی یک بعدی جریان ناشی از شکست سد بر بستر متحرکامین استثناییکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۱/۱۱/۱۲
بررسی پدیده شکست ذرات و تاثیر آن بر رفتار مکانیکی مصالح دانه‌ایعلی امین زادهکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۱/۱۱/۱۵
بررسی تعیین ظرفیت باربری پی های حلقویحامد غلامیکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۱/۱۱/۱۶
بررسی روش محاسبه نشست پی‌های حلقوی بر روی خاک ماسه‌ایمجتبی ناصریکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۱/۱۱/۱۶
کاهش خسارت سازه با استفاده از کنترل کننده های ژنتیک فازیحسین اکرمی زادهکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۱/۱۱/۲۱
مدلسازی دال مرکب فولادی – بتنی مسلح شده با میلگردسیدمحمد سیدنژادکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۱/۱۱/۲۵
بررسی مقایسه ای روش های تحلیل استاتیکی و دینامیکی از نظر آیین نامهزهرا اقبال سرابیکارشناسی ارشدحاجی کاظمی۱۳۹۱/۱۲/۰۱
روش شناسایی سیستم توسط آزمایش مودالحسن سرمدیکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۱/۱۲/۰۵
اتصال اعضای خمشی بتن مسلح پیش‌ساخته با استفاده از بتن فوق‌توانمندمهراله رخشانی مهردکتری(PhD)اصفهانی۱۳۹۱/۱۲/۰۸
اولویت بندی زیرحوضه ها به منظور انجام عملیات کنترل سیل - مطالعه موردی زیرحوضه های بالادست سد کاردهعلی ندافیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۱/۱۲/۱۴
مدلسازی رفتار مکانیکی خاکهای دانه‌ای مخلوط با خرده لاستیک به روش اجزای مجزا (DEM)دانیال رضازاده عیدگاهیکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۲/۰۳/۰۶
کاربرد روش بدون شبکه بندی در تحلیل سازه‌ هاحسن قیومی زادهکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۲/۰۳/۱۰
ارائه رابطه طراحی جدید برای تخمین ظرفیت باربری نهایی پی های سطحیمهدی ابراهیمیکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۲/۰۳/۲۷
مقایسه روش های محاسبات جریان متغیر تدریجی در شبکه های کانال باز و ارائه الگوریتمی با عملکرد بهینهبی بی محبوبه سیدیکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۲/۰۵/۲۹
توسعه و بهبود روش های تحلیل هیدرولیکی شبکه های بزرگ آبرسانیسید عبدالناصر موسویاندکتری(PhD)جعفرزاده۱۳۹۲/۰۶/۰۲
شناسایی نشت در شبکه های توزیع آبعلی نصیریاندکتری(PhD)فغفور مغربی۱۳۹۲/۰۶/۰۲
بررسی رفتار دیوار های برشی فولادی مشبکاکرم مددی یانکارشناسی ارشدحاجی کاظمی۱۳۹۲/۰۶/۱۵
تحلیل کمانشی پوسته های استوانه ای چند لایهعبدالحمید طهرانیانکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۲/۰۶/۱۹
بهبود عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی به منظور تخمین دبی روزانه رودخانه با استفاده از آنالیز مؤلفه اصلیسیدسعید اشراقیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۲/۰۶/۲۱
مدیریت منابع آب زیرزمینی با قید نشست زمینهادی نامقیدکتری(PhD)شریفی۱۳۹۲/۰۶/۲۱
بازتوزیع لنگر در تیرهای سراسری بتن آرمهلیلا علی زادهکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۲/۰۶/۲۴
بهبود لرزه ای سیستم های جداساز توسط میراگرهای MR با استفاده از الگوریتم های کنترل نیمه فعالسعید تقی زادهکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۲/۰۶/۲۵
کنترل سازه جداسازی شده با جرم تنظیم شده چندگانه-دو جانبه در ارتفاع و پلان تحت اثر زلزله ی میدان نزدیکمریم جلائیان زعفرانیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۲/۰۶/۲۵
بررسی رفتار تیر های عمیق با بازشومهدی مرادیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۲/۰۶/۲۷
بررسی رفتار خمشی دال مرکب با عرشه فولادیمیلاد عقیقیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
تأثیر نوع مواد اولیه، درجه حرارت و زمان ماند بر میزان تولید بیوگاز از ضایعات کشتارگاهآمنه سلیمیکارشناسی ارشددانش۱۳۹۲/۰۶/۳۰
اصلاح خواص بتن با استفاده از تکنولوژی نانوسیدسعید صحرانوردکارشناسی ارشدحاجی کاظمی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی عملکرد خمشی و برشی تیرهای بتن مسلح سبک پر مقاومتمجتبی ربانیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی اثر اندازه ی خرده لاستیک بر روی رفتار مکانیکی مخلوط ماسه -لاستیک به کمک آزمون DSTعلیرضا رضاپورکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۲/۰۷/۰۱
ظرفیت باربری کششی پی‌های مسلح شده با ریزشمعمحمدتقی بلوری بزازکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۲/۰۷/۰۲
مدل سازی عددی دیوار خاک مسلح به روش محیط دوفازی و مدل رفتاری ھایپربولیکسیاوش هنریکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۲/۰۷/۰۷
ارائه شاخص خسارت جدید برای ارزیابی لرزه‌ای سازه‌های شکل‌پذیرایمان شکیباپوردکتری(PhD)حاجی کاظمی۱۳۹۲/۰۷/۱۱
تحلیل غیر خطی دکلهای انتقال نیروداود نظام الملکیکارشناسی ارشدشوشتری۱۳۹۲/۰۷/۱۱
بررسی اندرکنش خاک- لوله در لوله های فایبر گلاس مدفونامیر جعفریکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۲/۰۷/۱۳
تحلیل جریان غیردائمی ناشی از امواج سیلاب در کانال های مرکب با در نظر گرفتن اثرات پوشش گیاهیساره موحدزادهکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۲/۰۷/۱۳
تعیین خیز تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق‌های FRPزهرا حبیبی خراسانیکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۲/۰۷/۱۳
مطالعه تجربی و نظری تغییرات شوری و دما در عمق یک استخر خورشیدی آزمایشگاهیسعید بهمن نژادکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۲/۰۷/۱۳
شیوه های نرمی برای واکاوی ناخطی سازه های قابینیما قرائی مقدّمکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۲/۰۷/۱۴
کنترل پلهای جداسازی شده با ترکیب میراگرهای لاستیکی سربی و جرم تنظیم شدهمحمد آخشنکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۲/۰۷/۱۴
مدلسازی تیرهای پیوند بتن مسلح در دیوارهای همبستهمریم رسولی خورشیدیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۲/۰۷/۱۴
اثر مقاومت هسته اتصال بر رفتار چرخه‌ای اتصال‌های تیر- ستون بتن‌آرمهمهدی حسنیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۲/۰۷/۱۵
برآورد تغذیه آب زیرزمینی به روش بیلان آب بر پایه حداقل سازی مجموع خطاها در معادلات بیلان عمومی و آب زیرزمینیامین غیوری مطلقکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۲/۰۷/۱۵
بررسی آزمایشگاهی پدیده قوس زدگی در مصالح دانه ای به کمک دستگاه توسعه یافته دریچهعلی احمدیکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۲/۰۷/۱۵
بررسی عددی کاویتاسیون در شیرهای پروانه ایمحمدحامد شعلائیکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۲/۰۷/۱۵
پیش بینی نشست شمع ها تحت اثر بار محوری به کمک ماشین بردار پشتیبان و براساس نتایج حاصل از آزمایش نفوذ مخروطعلی ذاکرالحسینیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۲/۰۷/۱۵
پیش بینی حداکثر کشش مهار زمینی به ماشین بردار پشتیبانسعید قانعی رضائی مقدمکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۲/۰۷/۲۵
بررسی رفتار اندرکنش قلاب های 180 درجه در کشش با هدف مقاوم سازیعطاءاله ساغروانیکارشناسی ارشدحاجی کاظمی۱۳۹۲/۰۷/۳۰
رفتار فیزیکی و مکانیکی بتن‌های حاوی نانو ذراتمحمدرضا نادی آبیزکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۲/۰۹/۰۹
بهینه یابی طرح هندسی سازه های رشته ای محدود به رویه های خاصشهداد جلالکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۲/۰۹/۱۷
تحلیل کمانشی پوسته های استوانه ای دارای سخت کننده تحت اثر ترکیب بارهای محوری و جانبیآرش معاونکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۲/۰۹/۲۳
ارزیابی عملکرد لرزه ای پلهای یکپارچة بتن مسلح با استفاده از روش تحلیل بار افزوناحسان محتشمیدکتری(PhD)شوشتری۱۳۹۲/۰۹/۲۸
تعیین و مقایسه ظرفیت باربری جانبی شمع های با کلاهک و بدون کلاهک در ماسهکیارش کیانی رشیدکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۲/۰۹/۳۰
بررسی خواص بتن پودری واکنش زا (RPC) به منظور استفاده در مقاوم سازی سازه هامحمدعلی دشتی رحمت آبادیدکتری(PhD)شهابیان مقدم۱۳۹۲/۱۰/۱۹
بررسی اثر بارهای سایکلیک روی نیروهای وارد بر دیوار حایلسعید رسولیدکتری(PhD)بلوری بزاز۱۳۹۲/۱۰/۲۳
بررسی اثر اندازه در پیوستگی بتن و آرماتور در اتصالات بتن آرمهعلی اکبر میرآخورلیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۲/۱۰/۲۸
الگوریتم های نوین در کنترل سازه ها با میراگرهای جرمی تنظیم شده فعال و غیر فعالسیامک گل نرگسیدکتری(PhD)شریعتمدار۱۳۹۲/۱۱/۰۵
بررسی و پیش بینی عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی(ANN) و بهینه سازی مدل توسط الگوریتم ژنتیک (GA)فرشته رفعت متولیکارشناسی ارشددانش۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی و تعیین ضریب رفتارپیشنهادی قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگرلزجی و فلزی هیسترزیسسیدحمید عاقلکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۲/۱۱/۰۹
تحلیل لرزه‌ای توربین‌های بادی با در نظرگرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازهوهاب اسماعیلیکارشناسی ارشدشوشتری۱۳۹۲/۱۱/۰۹
مطالعه عددی بر روی کنترل نشست سطح زمین در اثر حفر تونل های سطحی با استفاده از تزریق جبران کنندهحمید فوجیکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۲/۱۱/۱۲
اثر بازشو و سخت کننده بر بسامد اصلی صفحاتراشد دیواندرکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۲/۱۱/۱۴
نشت یابی در شبکه های آبرسانیمحمّد عطّاریکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۲/۱۱/۱۴
بررسی تاثیر ابعاد و هندسه‌ی شیار‌ها درروش NSM بر رفتار خمشی تیرهای تقویت شده با میله‌های FRPنفیسه شاهبازیکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۲/۱۱/۲۰
مطالعه اندرکنش دیوارهای برشی بتنی و دال های کفمعصومه توکلکارشناسی ارشدحاجی کاظمی۱۳۹۲/۱۱/۲۰
بررسی تاثیر روشهای مختلف آماده سازی سطح بر روی پیوستگی بین ورقهایFRP و بتنعلیرضا علی پورکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۲/۱۱/۲۱
بررسی رفتار لرزه ای دیوار های برشی فولادی کوپلمحمدرسول کفاش بازاریکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۲/۱۱/۲۱
بررسی رفتار لرزه ای میراگر سیلندری اصطکاکی با تحلیل دینامیکیمحمدعلی سرودی گلستانیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
بررسی روش های حل مشکل ازدحام فولاد در سازه های بتن مسلحعلیرضا پورحسنکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
بررسی ضریب رفتار سازه های تقویت شده با مصالح FRPنوید رضوی پناهکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۲/۱۱/۲۶
شناسایی و ارزیابی اثرات پارامترهای مدیریت ایمنی بر کاهش حوادث کارگاه های ساختمانیامیر مهدی زارع مهرجردیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۲/۱۱/۲۶
مدل‌سازی عددی دیوارهای برشی تقویت شده با ورق‌های FRPفهیمه تاجرزادهکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۲/۱۱/۲۸
بررسی اثرافزودنی هابر خواص مکانیکی بتن سبک ساخته شده با پامیس فاروجسیدجلال هاشمی نژادکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۲/۱۲/۰۸
برسی مشخصه های مکانیکی بتن سبک با سبک دانه پامیس فاروج و طرح اختلاط بهینهغلامرضا غلامیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۲/۱۲/۰۸
کنترل فعال احتمالاتی سازه‌ها به روش شبیه‌سازی نوینگلسا بهنام راددکتری(PhD)شریعتمدار۱۳۹۲/۱۲/۱۷
مطالعه استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی معمولی ، شیبدار و با زائده انتهایی با استفاده از نرم افزار Flow 3Dآرش اسلامیکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۲/۱۲/۱۸
بررسی اندرکنش دیافراگم های بتن مسلح با سیستم های مقاوم جانبی تحت اثر نیروهای لرزه ایمحمدمهدی روحانیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۲/۱۲/۲۶
شبیه‌سازی بار انفجار بر سازه‌های زیرزمینی مدفون در خاکسیدمحمدجواد سیّدانکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۳/۰۲/۰۸
بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر در تبدیل هاقایم قصابیکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۳/۰۲/۲۹
کاربرد روش آشفتگی در مهندسی آب و هیدرولیکحسن نیکروی تبادکانکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۳/۰۳/۱۱
بهینه‎سازی خرپا‎ها با استفاده از روش گروه ذره‎هاسّیدمجتبی موسویکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۳/۰۳/۱۳
چالشهای قرادادهای طرح وساخت در پروژه های تصفیه خانه آباحمد سلامتکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۳/۰۳/۲۲
اثر کنترل کننده عصبی فازی بهینه شده بر رفتار لرزه ای پل هاسجاد ابریشمیکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۳/۰۳/۳۱
تحلیل دیوار برشی ساخته شده از بتن مقاومت بالا به روش المان محدودعفت اسماعیل زاده شهریکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۳/۰۴/۰۱
بررسی خرابی پیشرونده در سازه های بتن آرمهسیدمحمدسعید ضیاءالحقکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۳/۰۴/۰۸
امکان سنجی استقرار مدیریت کیفیت در پروژه های ساخترضا آرمندکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۳/۰۶/۰۱
بررسی تاثیر آموزش منابع انسانی بر اساس استاندارهای مهارت بر عملکرد صنعت ساختمرتضی ثابت کوشکی نیانکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۳/۰۶/۱۷
تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کنندهمسعود حمیدی فردکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۳/۰۶/۱۷
آسیب شناسی سیستم قاب فولادی سبک با رویکرد مدیریت ساختآرمان امیریکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۳/۰۶/۱۸
پروژه قطار شهری مشهد- امکانات و محدودیت هاصفورا قندهاریونکارشناسی ارشدحاجی کاظمی۱۳۹۳/۰۶/۱۸
مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه( شریانهای حیاتی )امین قلعه نویکارشناسی ارشدحاجی کاظمی۱۳۹۳/۰۶/۱۹
بررسی عوامل مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی پروژهای انبوه سازی مسکن)محمد متقی مقدم شهریکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۳/۰۶/۲۳
بهبود اجرای پروژه های ساختانی با استفاده از مدیریت ر یسک، طبقه بندی ریسک های پروژه های ساختمانی و تحلیل آنهامهشید صدیقیان رادکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۳/۰۶/۲۳
شناسایی و اولویت بندی شایستگی های ضروری برای مدیران پروژه های عمرانیوحیدرضا برکچیانکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۳/۰۶/۲۳
مطالعه رفتار لرزه ای میراگر سیلندری اصطکاکی با روش سطح عملکردعلیرضا دولابیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۳/۰۶/۲۴
بررسی اثر طبقه نرم بر موقعیت نقطه عملکرد به روش ضرایبسید فرزاد محمدزاده الاشلوکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۳/۰۶/۲۵
بررسی تاثیر موقعیت و شکل بازشو در رفتار دیوارهای برشی فولادی مرکبرسول پوربافرانیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۳/۰۶/۲۵
ارزیابی زیست‌محیطی، اقتصادی، فنی و اجرایی دیوارهای ساختمانی، با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و مدل TOPSIS)هادی مددی قله زوکارشناسی ارشددانش۱۳۹۳/۰۶/۲۶
ماتریس سختی دقیق تیر و ستون نامنشوری با ماده ی تابعی درجه ایامیررضا مسعودیکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۳/۰۶/۲۶
ارزیابی خسارت لرزه ای وارد بر سیستم‌های سازه‌ای بتن مسلح قبل و بعد از بهسازیمیلاد شعبانیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۳/۰۶/۲۹
تحلیل لرزه ای اندرکنش خاک-سازه برای ساختمان بلند مجاور گود عمیقنوید یگانهکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۳/۰۶/۲۹
تحلیل میدانی اثر صدای نوارهای لرزاننده بر سطح هوشیاری رانندگانمهنا اشرف زادهکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
شناسایی عوامل موثر بر بروز ادعا و ارائه راهکارهایی جهت کاهش و مدیریت دعاوی در پروژه های ساختمانیحسین میرزائی فیض آبادیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
مرمت و بازسازی اعضای بتنی با استفاده از مواد ترمیمی حاوی نانو ذراتعباس دلیرکلاتهکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
بهبود مدیریت زمان سفرهای شهری با استفاده از مدل های لوجیت مکان-مبنا، شبکه عصبی و شبکه های حسگر بی سیم در محیط GISنوید اباذری طرقبهکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۳/۰۶/۳۰
کاربرد میراگرهای ویسکوز در ساختمان ها و بهینه یابی مکان آن در ساختمان هاسیدمجتبی هاشمیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۳/۰۶/۳۰
مسیریابی خطوط سریع السیر ریلی با استفاده از GIS و تصمیم گیری های چند معیارهراحیل مقیمیکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۳/۰۶/۳۰
جایگاه عامل چهارم (مدیریت طرح) در پروژه های عمرانی کشور- موردی قطار شهری مشهدامیرحسین مهرپورکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تقویت خمشی تیرهای بتن آرمه با استفاده از میله های دست ساز MMFRP به روش نصب در نزدیک سطح (NSM)سیّدمحمد بنی جمالیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۳/۰۷/۰۵
بررسی تأثیر رطوبت و پیش بارگذاری در زمان نصب مصالح FRP بر روی رفتار خمشی تیرهای تقویت‌شدهسیدصالح موسوی نژادکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۳/۰۷/۰۷
اولویت بندی فاضلابروها جهت بازسازی شبکه های فاضلاب شهری با استفاده دیدگاه های فازیجواد لشکری زادهکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۳/۰۷/۰۸
بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی مسلح شده با آلیاژهای حافظه دار شکلیمحمدحسین برادران خلخالیکارشناسی ارشدشوشتری۱۳۹۳/۰۷/۰۸
تخمین پارامترهای مدل ماسکینگام غیرخطی با استفاده از الگوریتم‎های بهینه‎سازی فراابتکاریسمانه خورشیدیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۳/۰۷/۰۸
طراحی بهینه بند انحرافی بر پایه جریان زیرسطحی با استفاده از الگوریتم ژنتیکالهام اروینکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۳/۰۷/۰۸
خواص مکانیکی بتن‌های خودمتراکم مسلح شده با الیاف پلی پروپیلنحسین پورعلیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۳/۰۷/۰۹
بررسی جریان غیر دارسی در آبگیرهای متخلخل کفیسلمان پوراسماعیلدکتری(PhD)فغفور مغربی۱۳۹۳/۰۷/۱۰
امکان سنجی استفاده از کلکتور های گرمایشی خورشیدی بوسیله شبکه عصبی مصنوعی و کاهش گاز co2در اپارتمانهای مشهدمهدی شاددلکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۹۳/۰۷/۱۲
بررسی آزمایشگاهی ظرفیت گذردهی سرریزهای غیرخطی در پلانمحمد محمدیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۳/۰۷/۱۲
بررسی رفتار پی حلقوی به کمک آزمایش بارگذاری صفحه در محل و آزمایشگاهناصر بشارتی حسین آبادکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۳/۰۷/۱۲
رابطه سازی صریح تیرهای خم دارنیلوفر رجب زاده صفائیکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۳/۰۷/۱۲
مدل سازی و بررسی رفتار لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح پیش ساختهسمیرا ساقیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۳/۰۷/۱۲
تحلیل ترک به شیوه ی جزء های محدودمحیا فاضلی پورکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۳/۰۷/۱۳
تاثیر سبکدانه در بتن های خودتراکمعلی مهندسیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۳/۰۷/۱۴
شبیه سازی عددی جریان و رسوب در حوضچه‌های ته‌نشینیمحمد وفائیکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۳/۰۷/۱۴
آنالیز نقاط تصادفات با توسعه ی عملیاتی شبکه ی احتمالاتی بیزین در محیط GISعلی مسگرکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۳/۰۷/۱۵
ارزیابی روش های تحلیل استاتیکی غیرخطی بر روی قاب فلزی با سیستم دوگانهسیدسجاد مقدسیکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۳/۰۷/۱۵
بررسی تاثیر محل قرار گیری مهاربند کمانش پذیر در رفتار لرزه ای سازه هاسید علیرضا ساعتچیکارشناسی ارشدحاجی کاظمی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
پیاده سازی استراتژی های اجرایی و ایمن برای بهبود کیفیت در مهندسی تخریبمحمدرضا چراغچی باشی آستانهکارشناسی ارشدحاجی کاظمی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
ارزیابی روش های فاینانس داخلی وPC در اجرای پروزه های فاضلاب از طریق مدل های تصمیم گیری چند شاخصهعلی باغبان نژادکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۳/۰۸/۰۴
شناسایی و ارزیابی ریسک های پروژه با استفاده ازروش های تصمیم گیری چند شاخصه در محیط فازی (مطالعه موردی : پروژه های شبکه توزیع آب شهر مشهد )مجید فرح بخشیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۳/۰۸/۰۴
کاربرد مصالح FRP در بادبندهای کمانش ناپذیرمحمدرضا روح پرورکارشناسی ارشدحاجی کاظمی۱۳۹۳/۰۸/۲۷
ارزیابی p-median و توسعه عدم قطعیت در آن به منظور بهینه سازی مکان خدمات حمل و نقل عمومی درون شهریعلیرضا علیزادهکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۳/۰۹/۰۷
رابطه سازی جزء محدود در فضای حالت های کرنشیمجید یعقوبیدکتری(PhD)رضائی پژند۱۳۹۳/۰۹/۱۲
محاسبه هزینه های خارجی ناشی از تراکم ترافیک (مطالعه موردی: یکی از شریانهای شهر تهران)سعیده سبز علی جماعتکارشناسی ارشدآیتی۱۳۹۳/۰۹/۱۲
ارائه مدل کاربردی جهت استقرار موثر دفتر مدیریت پروژه (PMO) در پروژه های عمرانیسید سعید اسلامی ازغندیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۳/۰۹/۱۸
تاثیر آرایش آرماتورهای کششی بر روی جداشدگی ورق های تقویتی در تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق های FRPریحانه نوروزیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۳/۰۹/۱۸
شناسایی و ارزیابی شاخص های موثر در انتخاب روشهای بازسازی شبکه های فاضلابعلی شبیریکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۳/۰۹/۲۳
رفتار سازه ای اعضای بتن مسلح حاوی الیاف فولادیعلی مریدیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۳/۰۹/۲۶
بررسی ظرفیت باربری جانبی شالوده های عمیقسیدوحید شهرآئینیکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۳/۱۰/۰۸
پایداری کشسان قاب های نامنشوری راست پهلو و دروازه ای مستوی باپیوندهای نرم و مهاربندی کشسانمحسن بمبائی چیدکتری(PhD)رضائی پژند۱۳۹۳/۱۰/۱۰
تحلیل دینامیکی سازه‌های استوانه‌ای ضخیم با استفاده از روش بدون شبکه بندیسید مجتبی موسوی نژاددکتری(PhD)شهابیان مقدم۱۳۹۳/۱۰/۱۰
شایستگی فن های تابع نخستین گیری عددی برای واکاوی لرزه ای قاب هااحسان روشندل قله زوکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۳/۱۰/۱۳
بررسی وضعیت پسماندهای ویژه شهر مشهد، مدیریت و راههای دفع پسماند خطرناک خانگیامیر استادیکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۹۳/۱۰/۲۵
الگوریتم‌های هوشمند در کنترل سازه‌ها برای میراگرهای جرمی تنظیم شده غیرفعال و فعال با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازهحسام الدین مشکوه رضویدکتری(PhD)شریعتمدار۱۳۹۳/۱۰/۲۸
بررسی آزمایشگاهی تاثیر استات منیزیم کلسیم بر مقاومت لغزشی سطح جاده ها در راهداری زمستانیبهنام مرادزادهکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۳/۱۰/۲۸
مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی با استفاده از مدل نرم افزاری مایکروپیور و مقایسه ان با شاخص ارزیابی فازیسید مسعود مسعودیکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۳/۱۰/۲۸
اخلاق حرفه ای از نگاه مهندسی و مدیریت ساخت در ایرانامید روح بخش فراحتیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۳/۱۰/۳۰
ارزیابی جایگاه سه حوزه دانششهاب ضیائیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۳/۱۰/۳۰
مهندسی ارزش در صنعت ساختمانمجید خراشادیزادهکارشناسی ارشدحاجی کاظمی۱۳۹۳/۱۰/۳۰
بررسی مدل های مفصل پلاستیک برای طراحی لرزه ای مبتنی بر عملکرد ستون های بتن آرمه پلزهره عربکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۳/۱۱/۰۴
دیوارهای برشی بتنی با تیر همبند مرکبسروش نقی زادهکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۳/۱۱/۰۶
بررسی اثر فاصله خاموت و پوشش بتن ستون های بتن آرمه تقویت شده به روشNSM و محصورشده با دور پیچ CFRP تحت بارگذاری محوری و جانبی رفت و برگشتیسعیده صادقی گلمکانیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
بررسی عددی کاویتاسیون روی تاج سرریز با نرم افزار انسیس روش CFXاحسان اکبری خضریکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۳/۱۱/۰۷
طراحی بهینه دو منظوره شبکه توزیع آب شهری بر پایه حداقل نمودن هزینه و حداکثر نمودن مجموع پارامترهای عملکردی لوله‏ هافرانک زرّین قلمکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
بررسی روش های بهبود فرایند آبگیری لجن در بسترهای لجن خشک کن در تصفیه خانه فاضلاب بجنوردعسل معصومی خامنهکارشناسی ارشدکرابی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های فولادی با میانقاب مصالح بنایی دارای بازشوهادی مدرّسیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
تولید بیوگاز از ضایعات کشتارگاهی: بررسی اثرات قلیائیت، زمان ماند و درصد مواد جامدسروش کلانتری میبدیکارشناسی ارشددانش۱۳۹۳/۱۱/۰۸
جداگرهای اصطکاکی پاندولی با شعاع متغیرعلی اکبر شیخ زادهکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۳/۱۱/۰۸
استفاده از فرصت گردشگری در جهت رونق ساخت وساز و کار آفرینی در شهر مشهدآرمین مافی نژادکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
اولویت بندی شبکه راهها با هدف تخصیص بودجه تعمیر و نگهداری به کمک نرم افزار Arc Gisعلیرضا رزازپورکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۳/۱۱/۰۹
بررسی علل تأخیر پروژه های عمرانی شهر مشهد و ارائه راهکارهای برون رفت از آنفرشاد خضریکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
بررسی و برآورد ضریب رفتار سازه های بتن مسلح کنترل شده با میراگر ویسکوزآزاده رضائی پژندکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۳/۱۱/۰۹
بهسازی خاک های گچی متورم شونده با امولسیون قیرحمید خبیری نوغانیکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۳/۱۱/۰۹
بهینه سازی مصرف انرژی و حجم مخازن خطوط انتقال آب با استفاده از پمپ های دور متغیررضا رجائیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
مدیریت ایمنیمحمد حسین شرکاءکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
مقایسه عملکرد دیوار برشی فولادی موجدار با دیوار برشی فولادی معمولیسید امیر جهرمی مقدمکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۳/۱۱/۰۹
محاسبات پروفیل سطح آزاد آب درکانال های مرکب با سیلابدشت های غیرمنشوریسیدمجتبی سیدمحمدی حقیقیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۳/۱۱/۱۰
مدل مکانیابی مراکز اورژانس در راههای برون شهریمهدی طحانکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۳/۱۱/۱۲
بررسی ساخت و ساز ناب با رویکرد مدیریتی در موفقیت پروژه های عمرانی ( مطالعه موردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی)سمیرامیس خزاعیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۳/۱۱/۱۳
بررسی اثر افزودنی ژل میکروسیلیس بر روسازی های بتن غلتکیروح اله براتیکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۳/۱۱/۱۸
بکار گیری سیستم اطلاعات مکانی برای طراحی یک سامانه کاربردی مدیریت روسازی راههای برون شهریمهدی جمشیدیکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۳/۱۱/۱۸
شناسائی چالش‌ها و موانع پیاده‌سازی مدیریت ایمنی درپروژه‌های عمرانیفریبرز یعقوبی بجمعهکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۳/۱۱/۱۸
ناحیه بندی شهر بیرجند از نظر میزان قابلیت فروریزشی خاک ها و بررسی روش های اصلاح آنمحمد برجیکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۳/۱۱/۲۰
طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) و تعیین بلوغ و کارکردهای آن در سازمان های پروژه محور ( مطالعه موردی معاونت فنی و عمران شهرداری مشهد )احسان حمیدزادهکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۳/۱۱/۲۷
بررسی روش های نوین ساخت3D پانل وICF و بهینه سازی اقتصادی آنامیر حسین اسدیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۳/۱۱/۲۹
مقایسه روش های عددی و محاسباتی ساده شده ی تحلیل پی-شمع هاهانیه حدادسبزوارکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۳/۱۱/۲۹
پیش بینی ظرفیت باربری نهایی فونداسیون های سطحی بر روی توده سنگ های درزه دار با استفاده از الگوریتم برنامه نویسی ژنتیک خطیشروین تاجریکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۳/۱۱/۳۰
ارزیابی ظرفیت باربری ریزشمع های شبکه ای تحت اثر کششعلی میرزاییکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۳/۱۲/۰۳
بررسی مهاجرت نقاطشکست و راه‌های تثبیت آن‌افشین فولادی سمنانکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۳/۱۲/۰۵
بررسی رفتار ستونهای فولادی باکس پر شده با بتن( CFST) در د یوار برشی فولادیکیوان جهانگیریکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۳/۱۲/۱۱
تعیین موقعیت بهینه چاه در شبکه پایش تراز آب زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آماری با منظور نمودن سناریوهای بهره برداری مختلف در آیندهنیما قهرمانیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۳/۱۲/۱۷
بررسی آبشستگی در بالادست آبگیرهای کفیمسعود باغبانی ابدال آبادیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۳/۱۲/۲۰
تخمین شکل هیدروگراف‌های خروجی در رودخانه‌های فصلی حوزه آبخیز قره‌قوم بر اساس مشخصات هیدروگراف‌های ورودیحسین علائی کاخکیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۳/۱۲/۲۰
ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب سطحی حوضه آبریز رودخانه بالخی چای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و مدل PRECISامیرحسین فرزبُدکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۳/۱۲/۲۴
مطالعه آزمایشگاهی دیوار حائل شمع درجا در خاک دانه ایامین اسلامیکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۳/۱۲/۲۵
شناسایی عوامل موثر در بروز تاخیر در پروژه های ساختمانی بلند مرتبه شهر مشهدمحمدرضا محمدی نژادکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۴/۰۲/۲۸
مهندسی ارزش در سازه نگهبانی با رویکرد بالا بودن سطح آب زیرزمینیسجاد صباحیکارشناسی ارشدحاجی کاظمی۱۳۹۴/۰۳/۱۰
معیار پذیرش اعضای قاب خمشی بتن مسلح با هندسه متفاوت در خرابی پیشروندهمهدی عطائیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۴/۰۳/۲۰
بررسی تغییرات فشار در پرتابه های جامی شکل با نرم افزار فلوئنتسیدمهدی کاهانی میریکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۴/۰۳/۲۳
بررسی روش های تحلیل لرزه ای سیستم سد و مخزنامیرحسین کیوانیدکتری(PhD)شوشتری۱۳۹۴/۰۳/۲۶
تحلیل غیرخطی کابلهاعلیرضا نقوی ریابیدکتری(PhD)شوشتری۱۳۹۴/۰۳/۲۶
مدلسازی عددی روش پایدار سازی خرپاییوحید فراهانیکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۴/۰۳/۳۱
بررسی پدیده گرفتگی در سامانه زهکش لندفیل تحت تاثیر جامدات معلق موجود در شیرابهمجتبی فضائلیکارشناسی ارشدکرابی۱۳۹۴/۰۴/۰۲
مطالعه عددی بر روی کنترل نشست سطح زمین در اثر حفاری تاسیسات شهرینیکو ضیائیکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۴/۰۴/۰۳
تحلیل عددی شالوده توربین های بادی واقع در خشکی با استفاده از مدل هایپربولیک برای خاکنوید ناظرانکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۴/۰۴/۲۰
مقایسه پی ریزشمعی مدل شده با روش همگن سازی و روش فنر معادلپیمان میانجیکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۴/۰۴/۲۰
بررسی بهترین روش جمع آوری رواناب های سطحی در شهر مشهد (مطالعه موردی: منطقه آب و برق مشهد)ثریا قاسمیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۴/۰۴/۲۲
محاسبه حداکثر بارش محتمل از طریق روشهای اماری در استان تهران با بهره گیری از اطلاعات ایستگاهای موجود در راستای اگاهی از تاثیر ان بر تامین اب منطقهشهروز شعیبیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۴/۰۴/۲۲
مطالعه رفتار لرزه ای سیستم میراگر پانل برشی در پل هاافسانه مظاهریکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۴/۰۵/۱۲
بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی مرکب در ساختمان های چند طبقهایمان طاهریانکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۴/۰۵/۱۳
پیش‌بینی تغییرات مکانی شوری آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، مطالعه موردی: دشت مه‌ولات-فیض آبادعلیرضا نورائی بیدختیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۴/۰۵/۱۷
تحلیل استاتیکی غیرخطی مودال در برآورد پاسخ های لرزه ای پل های کابلیسینا حیرانی مقدمکارشناسی ارشدشوشتری۱۳۹۴/۰۵/۱۸
مقایسه بین روشهای تقویت نصب نزدیک سطح( NSM ) و چسباندن ورقه ای در بهسازی اتصالات خارجی تیر- ستون بتنیامیرحسین انصاری محسنیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۴/۰۵/۲۷
بررسی اثر جداساز لرزه‌ای در سیستم قاب فولادی و دیوار برشی بتنی بر اجزای سازه‌ای و غیر سازه‌ایسعید کاویان پورکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۴/۰۵/۲۸
تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های فضاکار تخت دولایه به روش سطح عملکرد تحت بار قائم زلزله براساس آیین نامه fema-356امیر کریمیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۴/۰۵/۲۸
آفرینش جزء محدود کارامعصومه ملک زاده گنابادیکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۴/۰۶/۰۲
بررسی رفتار شمع تحت بارگذاری جانبی سایکلیکبهنوش هنرور صدیقیانکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۴/۰۶/۰۳
بررسی سیستم سازه‌ای قاب فولادی ساده و دیوارهای برشی بتنی متداولایمان گلکار حمزه یزدکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۴/۰۶/۰۳
شناخت و اولویت بندی علل دعاوی در پروژه های ساخت و تحلیل آن بر مبنای مدلهای تصمیم گیری (مطالعه موردی : پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب شهر مشهد)بابک امیرسرداریکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۴/۰۶/۰۳
ارائه و اجرای مدلی از زیرساخت داده های مکانی (SDI) به منظور پشتیبانی از بعد مکانی مدیریت بحران سونامی در GISمهران باتوبهکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۴/۰۶/۰۴
حد لاغری برای ستون‌های بتنی محصور با FRPعلیرضا عربشاهیکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۴/۰۶/۰۴
استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی فازی برای مدیریت بهینه ساخت و سازهای شهریامید عمادزادهکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۴/۰۶/۰۷
ارزیابی عملکرد ساختمان های با اهمیت زیاد و بهبود عملکرد آنها با جداگرهای لرزه ایشهرام نیکخواهکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۴/۰۶/۰۸
ارزیابی دوربرگردانها(U-turns)در سیستم حمل و نقل شهری با استفاده از مدلهای تصمیم گیری در سیستم اطلاعات مکانی (GIS)علیرضا هویدافردکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۴/۰۶/۱۱
مطالعه عددی نشست القائی در ساختمانهای مجاور ناشی از ساخت و سازهای شهریفرهاد انصاریکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۴/۰۶/۱۱
مطالعه عددی و آزمایشگاهی تاثیر افزایش رطوبت ناشی از بالا آمدگی موضعی سطح آب زیرزمینی مشهد بر تحلیل و طراحی گودبرداری های پایدارسازی شده به روش Anchorage در خاک چسبندهکیان گرجستانیکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۴/۰۶/۱۱
تأثیر کاربرد پودر میکروسیلیس در بهبود مقاومت شیارشدگی مخلوط های آسفالتی گرمهادی گلشنیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۴/۰۶/۱۴
مطالعه آزمایشگاهی رفتار خاکهای ریزدانه مسأله دار مخلوط با خرده لاستیک تحت بارگذاری تکراری در آزمایش برش مستقیممحمد کارآمد تبریزیکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۴/۰۶/۱۴
آسیب شناسی مسکن مهر مطالعه موردی مسکن مهر آفتابسجاد شریعتمداریکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۴/۰۶/۱۶
اصول و فنون مذاکره و اقناع ارکان طرح در مهندسی و مدیریت ساخت-مطالعه موردی طرحهای توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضویمهدی حسین پور اوّلکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۴/۰۶/۱۶
بررسی تاثیر میراگر پانل برشی بر رفتار لرزه ای مخازن هوایی آبفرزاد بدیهی زراعتیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۴/۰۶/۱۶
ارزیابی روشهای اولویت بندی نقاط حادثه خیز راههای اصلی برون شهری، مطالعه موردی استان خراسان شمالیجواد خرمّی مقدمکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۴/۰۶/۱۸
تعیین طرح اختلاط بتن پلاستیک مورداستفاده دردیوارآب بند سدهابااستفاده ازروش شبکه های عصبیمهرداد مجدکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۴/۰۶/۲۱
بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی با بکارگیری میراگر جرمی تنظیم شده همراه با آلیاژ حافظه دار شکلیاحسان نعیمی حامی صفارکارشناسی ارشدشوشتری۱۳۹۴/۰۶/۲۳
بررسی رابطه دبی – اشل در حالت جریان دائمی در کانال مستطیلی و مقایسه و بررسی پیش بینی دبی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و روش های رگرسیونی (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری موشنگ)احسان حشمتیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۴/۰۶/۲۵
بررسی نرم افزاری ظرفیت گذردهی سرریزهای غیر خطی در پلانفرید جامی فرکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۴/۰۶/۲۵
بهبود مرحله ی آستانه گذاری در آشکارسازی تغییرات با استفاده از تصاویر ماهواره ایحسین صادقیکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۴/۰۶/۲۵
تقویت ستون‌های دایره‌ای به‌وسیله‌ی نوارهای فاصله‌دار FRPحسن رحمت آبادیکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۴/۰۶/۲۵
بررسی اثرات بار انفجار بر روی دیوارهای سازه بتنی مقاوم سازی شده با FRPسمیرا صالح آبادیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۴/۰۶/۲۸
بررسی رفتار دال های بتنی تحت بارهای انفجاریسعیده کاظمی نوقابیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۴/۰۶/۲۸
بررسی و ایجاد طیف عملکرد برای سازه های مجهز به میراگرهای اصطکاکیغلامرضا نجفیکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۴/۰۶/۲۸
توسعه و ارزیابی روش‌های تکاملی زمین‌آماری در مدل‌سازی رطوبت خاک با تاکید بر عدم قطعیت در محیط GISبهزاد باقری شیروانکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۴/۰۶/۲۸
رفتار ستون های بتن آرمه تحت بار انفجاریاعظم عبدی کبودانکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۴/۰۶/۲۸
امکانسنجی کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری در بتن غیر مسلح در دو شرایط مغناطیسی و غیر مغناطیسحسین حسین دختکارشناسی ارشددانش۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه قرارگیری ذرات خاک بر میزان نشست سطحی حاصل از حفاری تونل.محمد علی نژادکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بهینه‌سازی جایگاه کانتینرها و مسیر حرکت وسایل نقلیه جمع‌آوری زباله با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)- (مطالعه موردی ناحیه 1 منطقه 1 شهرداری مشهد)سیدمحمدحسن عرفانیکارشناسی ارشددانش۱۳۹۴/۰۶/۳۰
تحلیل ورق های دارای بازشو و سخت کننده در برابر بارهای انفجارییونس نوریکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۴/۰۶/۳۰
جذب زیستی 4-کلروفنل با استفاده از لجن فعال خشک شده به روش رآکتور ناپیوستهوحیدرضا فنائی اصفهانیکارشناسی ارشدکرابی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
دعاوی پیمانکاری، بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص ادعاهای پیمانکاری در طرح های ساختمانیاحد سعیدیان طبسی بجستانیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۴/۰۶/۳۰
اثر تغییر در جهت الیاف بر رفتار فشاری بتن محصورشده با FRPعلی بنائی پورکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۴/۰۶/۳۱
تعیین رابطه ای برحسب مشخصات فیزیکی حوضه جهت اولویت بندی سیل خیزی زیرحوضه هاالهام بهمنکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
کاربرد خاکستر لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری به عنوان جایگزین سیمان درمخلوط بتنمحمدامین ارشدترابیکارشناسی ارشددانش۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مطالعه عددی رفتار خاکهای رمبنده بر سازه های سطحیمحسن میابادیکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
آسیب شناسی سازه های اسکلت فلزکارخانه ایحامد مستقیمیکارشناسی ارشدحاجی کاظمی۱۳۹۴/۰۷/۰۵
تحلیل عددی و طراحی روسازی بتن غلتکی راه ها، مطالعه موردی اجرای سایت سیمان شرق مشهدمحسن اخوانکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۴/۰۷/۰۷
شبیه سازی عددی ساخت تونل به روش چتر قوسی در خاکفروغ ترابیکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۴/۰۷/۱۱
مدیریت سیستم های منابع آب چندمخزنی چندهدفه با استفاده از مدلهای بهینه سازیمحمد نوری تیرتاشیدکتری(PhD)شریفی۱۳۹۴/۰۷/۱۴
آنالیز دینامیکی مخازن هوایی ذخیره مایعاتعلیرضا منوریانکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۴/۰۷/۱۵
ارزیابی ظرفیت باربری ریزشمع‏های شبکه‏ای تحت اثر فشارالهه پرندوارکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۴/۰۷/۱۵
راهکارها و مزایای استفاده از مدیریت انرژی در پروژه های عمرانیمهدی عظیمیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۴/۰۷/۱۵
انتخاب سیستم مناسب اجرا و تحویل در پروژه های عمرانیسروش خوشدلکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۴/۰۷/۲۷
تاثیر میکروسیلیس و دانه بندی مصالح سنگی بر نفوذپذیری و مقاومت فشاری بتن غلتکیمحمدجواد اعلیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۴/۰۸/۱۲
ارزیابی آزمایشگاهی خاک بازیافتی تثبیت شده در بستر راهفریدون صفری دلوییکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۴/۰۸/۱۷
تحلیل دینامیکی ناخطی هندسی سازه‌های استوانه‌ای با استفاده از روش بدون‌شبکهمحمدحسین قدیری راددکتری(PhD)شهابیان مقدم۱۳۹۴/۰۸/۲۰
پهنه بندی سیلاب رودخانه با استفاده از مدل های ریاضی یک بعدی و دو بعدیشیما جاویدیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۴/۰۸/۲۶
توسعه مدل بارش-روان آب HBV با فواصل زمانی روزانهحمیدرضا زینل لنگرودیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۴/۰۸/۲۶
بررسی پدیده کاویتاسیون در سرریزهای پلکانیسالار سالاریکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۴/۰۸/۲۹
ارزیابی نقش دسترسی به کاربری ها در موقعیت پارکینگ غیرحاشیه ای با استفاده از GISاسماعیل قندهاریکارشناسی ارشدسعیدیان طبسی بجستانی۱۳۹۴/۰۹/۰۴
پهنه بندی مناطق مستعد زمین لغزه با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک در GISمریم السادات حسینیکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۴/۰۹/۱۵
ارزیابی الگوریتم های پردازش تصاویر ماهواره ای در شناسایی منابع معدنی مس با استفاده از داده های ماهواره ای سنجنده ASTER (محدوده مطالعاتی: پساکوه رشتخوار خراسان رضوی)محمد ضیائیکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۴/۰۹/۲۲
ارزیابی آسیب پذیری سازه های فولادی با اهمیت خیلی زیاد به کمک منحنی های شکنندگیسیدمرتضی حسینی پویاکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۴/۰۹/۲۳
رفتار فیزیکی و مکانیکی بتن های سبک وزن کفیاحمد عباسی آغویکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۴/۰۹/۲۴
ارزیابی قابلیت دید سه بعدی بر مبنای ایمنی و نقاط حادثه خیز به منظور کاهش تصادفات جاده ای در GISجعفر شریفی نژادکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۴/۰۹/۲۸
ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر سرباره فولاد بر تغییر شکل ماندگار مخلوطهای آسفالتی داغمحمد حسینیونکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۳۹۴/۰۹/۳۰
ارزیابی آزمایشگاهی کاربرد زایکوترم بر مشخصات تغییر شکل ماندگار مخلوط های آسفالتی داغمهرداد معتمدیکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۳۹۴/۱۰/۰۷
ارزیابی آزمایشگاهی کاربرد زایکوترم در بهبود مقاومت خستگی و مقاومت کششی غیرمستقیم مخلوط آسفالتی داغمحمدرضا حسینی نژاد بقالکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۳۹۴/۱۰/۰۷
الگویی مناسب جهت انتخاب روش تخریبسعید شهریاریکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۴/۱۰/۲۰
تحلیل شکنترل لرزه ای برای ساختمان های کنترل شدهامیر باغباندکتری(PhD)کرم الدین۱۳۹۴/۱۰/۲۳
استفاده از ورق های CFRP در مقاوم سازی اتصالات خمشی بتنیابراهیم زمانی بیدختیدکتری(PhD)شریعتمدار۱۳۹۴/۱۰/۲۶
بررسی تاثیر کاربرد مواد شیمیایی مختلف در حذف کدورت از منابع سطحی تامین آب آشامیدنی (مطالعه موردی منابع آب شرب شهر مشهد)محمدمهدی دارینیکارشناسی ارشدکرابی۱۳۹۴/۱۰/۲۶
مدیریت همزمان ارزش و ریسک در مهار سیلابراد احمدیانکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۴/۱۰/۲۶
بررسی ظرفیت باربری پی های حلقوی تحت بار خارج محور با شبیه سازی سه بعدی عددیامید سرگزی مزاربی آبهکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۴/۱۰/۲۷
بررسی و اولویت بندی راهکارهای مدیریت پساب تصفیه خانه شهرک صنعتی توس با روشAHPمجتبی صمدیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۴/۱۰/۲۸
بررسی تغییرات انرژی جریان در تقاطع کانال های بازهانیه هادیانکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۴/۱۰/۲۹
پیش بینی سطح آب زیرزمینی مربوط به دشت بجنورد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیناصر همت افزاکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۴/۱۰/۲۹
مطالعه سه بعدی عددی جریان در مقاطع کانال های بازوحید فنودیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۴/۱۰/۲۹
بهینه سازی روش ضدعفونی اقماری در شبکه های آب رسانی بر اساس تغییرات کمی دبی، دما، سن و جنس لوله هاارمغان قهرمانیکارشناسی ارشددانش۱۳۹۴/۱۰/۳۰
تحلیل دینامیکی سازه های استوانه ای چند لایه با استفاده از روش بدون شبکهسلیمان قوهستانیدکتری(PhD)شهابیان مقدم۱۳۹۴/۱۰/۳۰
بررسی تاثیر پیوستگی بین دورپیچ‌هایFRP و سطح بتن بر ظرفیت ستون‌های بتن‌آرمهمصطفی خوشزادمغانیکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۴/۱۱/۰۳
تحلیل احتمالاتی زمان بندی پروژه های ساختوحید امیری هزاوهکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۴/۱۱/۰۳
ارزیابی کیفی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای ناحیه 1 منطقه 9 مشهدجواد قاسمیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۴/۱۱/۰۴
بررسی توزیع تنش برشی در کانال روبازمجید اکبریان کاخکیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۴/۱۱/۰۴
ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر سرباره فولاد کوره قوس الکتریکی بر شیار شدگی و حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی داغامیرمحمد صالحیکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بررسی آزمایشگاهی یکنواختی توزیع دبی و فشار در مانیفلدهاعلیرضا تکاوندیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
پهنه بندی مناطق مستعد زمین لغزش با استفاده سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی (َANFIS) در GISافسانه ابراهیمیکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۴/۱۱/۰۷
رابطه‌سازی شاخص فشردگی خاک‌های رسی با استفاده از روش شبه بیولوژیکی برنامه نویسی ژنتیکدانیال محمدزاده شادمهریکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۴/۱۱/۰۷
کاریرد سیستم های خبره در تعیین اسکلت ساختمان های بلندحمید هرمزیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۴/۱۱/۰۷
مدلسازی عددی شکست سدهای خاکی با درنظرگرفتن نحوه ی توسعه ی خرابی در بدنه سد بر اساس مدل BREACHرضا کیانیکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۴/۱۱/۰۷
المانهای محدود ترک خورده برای کاربردهای مکانیک شکستامین کمالی یزدیدکتری(PhD)شوشتری۱۳۹۴/۱۱/۱۰
کاربرد برنامه نویسی ژنتیک در تحلیل جریان غیرخطی در محیط متخلخل درشت دانهجواد روحانیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۴/۱۱/۱۰
بررسی آزمایشگا‌هی پدیده ضربه قوچ در شبکه آبرسانیفائزه میریکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۴/۱۱/۱۴
بررسی عددی اثرات شکل و اندازه شیر های پروانه ای در رخ دادن کاویتاسیونحمیدرضا بیژن یارکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۴/۱۱/۱۴
بررسی عملکرد آبشکن¬ها در جلوگیری از فرسایش ) مطالعه موردی: رودخانه پالکانلو استان خراسان شمالی(مجید ملائیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۴/۱۱/۱۴
شبیه سازی رشد و توسعه شهری با استفاده از مدلسازی عامل مبناپگاه یکتافرکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۴/۱۱/۲۶
تاثیر الیاف مختلط بر خواص مکانیکی بتن سبکدانه سازه ایامیر عیدکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۴/۱۱/۲۸
روشی جدید برای آشکارسازی تغییرات سطح آب با ترکیب تکنیک های ادغام تصاویر در سطح پیکسل و طبقه بندی تصاویرنرجس سادات جوادپورکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۴/۱۲/۰۱
علل فرسودگی لوله های پلی اتیلن و پیش بینی عمر لوله با استفاده از روش عصبی - فازیمرتضی جمشیدیکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۴/۱۲/۰۳
پایش خشکسالی با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجش از دورمهسا خدائیکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۴/۱۲/۱۰
شناسایی منابع آب زیرزمینی با استفاده از تصاویر ماهواره ایآذین باقریکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۴/۱۲/۱۰
ارزیابی روش‏های فیلتراسیون و درونیابی ساخت مدل رقومی زمین با استفاده از داده‏ های لایدارمهران قالی چیکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۴/۱۲/۱۲
کنترل سازه‌ی معیار جداسازی شده با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیم شده چندگانه و محرک های فعال به کمک منطق فازی تحت زلزله های میدان نزدیکمژگان سادات ممتازدرگاهیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۴/۱۲/۱۶
پایش خشکسالی با استفاده از شاخص های دمایی و پوشش گیاهی مبتنی بر تصاویر ماهواره ای در مقیاس منطقه ای) مطالعه موردی استان خراسان شمالی( .فرهاد کریمیکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۴/۱۲/۲۲
مدل سازی و پیش بینی رشد شهری با استفاده از تلفیق اتوماتای سلولی فازی، شبکه عصبی و رگرسیون لجستیکفرهاد رستمی گلهکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۴/۱۲/۲۲
پتانسیل تولید بیوگاز از شیرابه های محل دفن پسماندهای شهری مشهدسیدکمال الدین شاه چراغیکارشناسی ارشددانش۱۳۹۴/۱۲/۲۴
پیشبینی و ارزیابی رشد شهری با تلفیق شبکه عصبی مصنوعی وخوشه بندی فازیسید مصطفی احمدی نژادکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۴/۱۲/۲۴
کنترل نیمه فعال سازه ها به کمک کنترولر های ترکیبیسیدمحمدعلی هاشمیدکتری(PhD)حاجی کاظمی۱۳۹۴/۱۲/۲۴
بررسی تاثیر الیاف بر مشخصه های بتنمحمد هادی سازگارانکارشناسی ارشدحاجی کاظمی۱۳۹۴/۱۲/۲۵
بهسازی رفتار دینامیکی سکوی شابلونی تحت اثر امواج دریا با استفاده از میراگرها (مطالعه موردی : فاز 13 پارس جنوبی)سیداشکان جهرمی مقدمکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۴/۱۲/۲۵
ارزیابی روش منبری به عنوان سازه نگهبان گودمهسا بیضائیکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۵/۰۲/۰۸
کنترل سازه‌ی مجهز به جداساز هیبرید و میراگر جرمی تنظیم‌شده‌ی چندگانه با منطق فازی تحت زلزله‌ی میدان نزدیکفرزانه هادی زادهکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۵/۰۳/۰۵
مطالعه اثر ترشدگی بر رفتار نمونه خاکِ ریزدانه تحت تنش در آزمایش سه محوریمحسن مهربخشکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۵/۰۴/۰۵
مطالعه عددی نشست و ناپایداری ناشی از روانگرایی در خاکریزها و سدهای خاکی (مطالعه موردی)حمیدرضا فتیکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۵/۰۴/۲۰
ارزیابی روش های رگرسیون، چندجمله ‏ای‏ وRF در تعیین ساختار فیزیکی جنگلها با استفاده از لیدار هوابردسید مرتضی شاه عالمی نژادکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۵/۰۵/۱۱
روش تابع نخستین گیری زمانی در تحلیل پویای سازه هامهدی کریمی راددکتری(PhD)رضائی پژند۱۳۹۵/۰۵/۲۴
واکاوی ناخطی هندسی سازه ها با روش های نوراحله ناصریان هنزاییدکتری(PhD)رضائی پژند۱۳۹۵/۰۵/۲۴
محاسبه فاصله دید سه بعدی و ارزیابی تاثیر آن بر سرعت عملکردی رانندگان (مطالعه موردی محورهای مواصلاتی شمال شرقی استان خوزستان)علی عبدلیکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۵/۰۵/۲۷
بهینه یابی موقعیت آلاینده¬های ورودی به رودخانه¬ها (مطالعه موردی : رودخانه هندیجان)نوشین روغنیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۵/۰۶/۰۶
ارزیابی الگوریتم های زمانی-مکانی ادغام تصاویر سنجنده‌های مودیس و لندست در کاربرد پوشش گیاهیعلی رخش ماه پورکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۵/۰۶/۱۳
مدیریت ریسک در سازه های ال اس افعلی یگانهکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۵/۰۶/۱۵
توسعه یک مدل رفتاری کشسان خمیری برای بتن پلاستیک و بررسی کارایی آن در شبیه سازی اندرکنش دیوار آب بند و پی سدهای خاکیمسعود مهماندوست کتلرکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۵/۰۶/۱۷
مطالعه عددی رفتار لوله‌های مدفون در برابر حرکات گسل معکوسامین منشی زاده نائینکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۵/۰۶/۱۷
حل عددی یک ¬بعدی جریان های گلی با استفاده از روش های با قدرت تفکیک بالاسیدسعید قاسمی نژادکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۵/۰۶/۲۰
شناخت چالش های توسعه و اجرای پروژه های ساختمانی سبز در ایران و راهبردهای اجرایی آناحمد محمدزادهکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۵/۰۶/۲۰
مطالعه عددی دو بعدی اثرات باز توزیع فشار آب منفذی حین گودبرداری در توده خاک ریزدانه بر جابجایی های زمین با در نظر گرفتن تحلیل همزمان تنش-تراوشمحمد مصطفی پسندیده فردکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۵/۰۶/۲۰
آنالیز جریان در محیط درزه دار سنگی مغار نیروگاهی زیرزمینی سدها با استفاده از روش های المان مجزا و المان محدود و بررسی کارایی پرده تزریق در پایدارسازی سدمهدیس دامغانیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۵/۰۶/۲۱
ارزیابی مزایای اجرای پروژه های ساخت با رویکرد مدلسازی اطلاعات ساختمان و تحویل یکپارچه پروژهمرتضی دلیریکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۵/۰۶/۲۱
بررسی فرسایش داخلی و شکست هیدرولیکی در سدهای خاکی-سنگریزه ای با هسته مایل در دره تنگ- مطالعه موردی: سد بیدواز اسفراینامین اکرامی فردکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۵/۰۶/۲۱
تاثیر فوق‌ روان‌کننده‌ها بر عملکرد مکانیکی، زیست‌محیطی و اقتصادی بتن حاوی ضایعات سنگ گرانیتالیاس اسدی شمس آبادیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۵/۰۶/۲۱
طراحی مدل انتظارات ذینفعان کلیدی در پروژه‌های احداث خطوط مترو: مورد مطالعه پروژه ساخت خطوط قطار شهری مشهدامیر بهادرستانیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۵/۰۶/۲۱
مدیریت ریسک ساخت های سازگار با محیط زیستآریا روغنیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۵/۰۶/۲۱
مدیریت کنترل سیلاب به کمک مهندسی ارزش در توسعه پایدار(مطالعه موردی:کال اقبال مشهد)صادق خادم پیرکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۵/۰۶/۲۱
مطالعه رفتار هیدرومکانیکی و دینامیکی سدهای باطله (مطالعه موردی سد باطله سونگون)مهدی نائینیکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۵/۰۶/۲۱
ارزیابی رفتار سازه‌های جداسازی شده به کمک روش‌های نوین استاتیکی غیر خطیاحمد بشیرکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۵/۰۶/۲۳
مدل سازی و حل مسئله موازنه هزینه - زمان در محیط فازی ( مطالعه موردی )مهران هاشم زاده زرگرکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۵/۰۶/۲۳
بررسی رفتار ستون های فولادی و CFT در دیوار برشی بتن آرمهسید آیدین اعتضادی قوژدیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۵/۰۶/۲۴
رفتار فیزیکی- مکانیکی بتن ساخته شده با الیاف بازیافتی پت برای کاربردهای سازه¬ایمرتضی طوفانیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۵/۰۶/۲۴
بررسی آزمایشگاهی تغییرشکل‌پذیری، رمبش‌اشباعی و خزش کوتاه‌مدت مصالح سنگریزه‌ایمصطفی حکم آبادیکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۵/۰۶/۲۵
بررسی معیارهای طرح فیلتر دانه‏ای به وسیله آزمایش فیلتر مانع فرسایش (مطالعه موردی سد بار و بیدواز)سیدعلیرضا رئیس الساداتکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۵/۰۶/۲۵
ارائه عوارض سه بعدی کاداستر به کمک 3D GISعلی رجب زادهکارشناسی ارشدسعیدیان طبسی بجستانی۱۳۹۵/۰۶/۲۷
بررسی جریان ورودی جانبی مستغرق به جریان فوق بحرانی در مسیلعلیرضا مشرقیکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۵/۰۶/۲۷
تحلیل پوسته های استوانه ای دارای بازشو و سخت کننده در برابر بارهای انفجاریشهاب حیدریکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۵/۰۶/۲۷
شبیه سازی عددی پدیده روانگرایی و تاثیر آن بر شمع و دیواره اسکله (مطالعه موردی)سعید نعمتی نژادکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۵/۰۶/۲۷
ارزیابی رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی موجدارمصطفی قلی نیاکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۵/۰۶/۲۸
امکان‌سنجی استفاده از کلکتورهای خورشیدی جهت تهویه مطبوع در ساختمان، مطالعه موردی: مشهدحمید کشمیریکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۹۵/۰۶/۲۸
به کارگیری انرژی خورشیدی در صنایع لبنی با استفاده از کلکتور صفحه تختمحمدعلی محقق نژادکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۹۵/۰۶/۲۸
طراحی دیوار برشی فولادی بر اساس عملکردعلی رضا مهدوی ازغندیکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۵/۰۶/۲۸
کاربرد و نقش مواد بارور کننده شیمیایی و طبیعی بر عملکرد آبگیری از لجن مازاد در تصفیه خانه فاضلاب شهر بجنوردفلورا رنجبرکارشناسی ارشدکرابی۱۳۹۵/۰۶/۲۸
میراگر های جرمی تنظیم شده پاندولی-اصطکاکیاحسان مجیدیکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۵/۰۶/۲۸
ارزیابی و مکان یابی بهینه فضای سبز شهری با استفاده از GIS ( مطالعه موردی : شهر طرقبه )داریوش ستارزاده گرمرودیکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۹۵/۰۶/۲۹
امکان سنجی کاربرد پسماند غباری کوره های قوس الکتریکی کارخانه های فولاد آلیاژی در تولید بتنعلی موتمنکارشناسی ارشددانش۱۳۹۵/۰۶/۲۹
تاثیر سیلیکافیوم بر عملکرد زیست‌محیطی، اقتصادی، مکانیکی و دوام بتن حاوی ضایعات سنگ مرمرعلی خدابخشیانکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
طبقه‌بندی طیفی مکانی تصاویر فرا طیفی به کمک ترکیب طبقه‌بندی کننده‌های بردارپشتیبانسیدتوحید سیدالحسینیکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۵/۰۶/۲۹
طراحی ساختمان بلندمرتبه مسکونی-اقامتی دانشگاه فردوسی مشهد با توجه به نیازهای روانی کاربرانمحمدهادی یاسمنی فریمانیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۵/۰۶/۲۹
کاربرد لرزه‌ای میلگردهای فوق ارتجاعیمهدی حسین نژادکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
مدل سازی عددی سرریزهای سیفونی زینی شکلسیدسینا صنعتیکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۵/۰۶/۲۹
ارزیابی فنی و اقتصادی کاربرد بتن غلتکی روسازیمحمد زرگرکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۵/۰۶/۳۱
برآورد میزان آلودگی هوای شبکه ترافیکی درون شهری مشهد در محل تقاطع ها با استفاده از نرم افزار AIMSUNعماد یزدی پناهکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر اندازه و مقدار مختلف سنگدانه بازیافتی به جای سنگدانه طبیعی بر ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و پایایی بتناسمعیل قاسمیکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی عوامل مؤثر بر پاسخ لرزه‌ای تونل‌های شهری مکانیزه مطالعه‌ی موردی مقطعی از تونل خط 3 متروی مشهدمحسن زارع طویقونکارشناسی ارشدشوشتری۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی فنی، اقتصادی و زیست محیطی انواع پانل‌های کامپوزیت معدنی بر پایه ماتریس گچ به روش تصمیم‌گیری چند معیاره VIKORسیدمهدی محمودی هاشمیکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۹۵/۰۶/۳۱
برسی آزمایشگاهی بهسازی خاک به روش ستون سنگیامین فلاح کوشکیکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بهبود تجزیه ی طیفی تصاویر فراطیفی با استفاده از یادگیری گروهیسعید قلی نژادکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۵/۰۶/۳۱
پدیده خرابی پیشرونده در سازه های بتن مسلحعاطفه سلیمانیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تابع نخستین گیری زمانی با روش ضمنی دقیقسیدامیرحسین اصفهانیکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تأثیر آرایش آرماتورهای کششی در قلوه کن شدن بتن در تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق های FRPجواد سبزیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تحلیل تناسب مکانی نیروگاه خورشیدی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS (خراسان رضوی)علی شیبانیکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تحلیل جریان غیرخطی درون محیط های متخلخل ناهمسانگرد با سطح آزاد با استفاده از مدل شبکه لوله ای معادلمریم ابارشیدکتری(PhD)حسینی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تحلیل دینامیکی توربین های بادی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازهمحمد وطن چیان یزدیدکتری(PhD)شوشتری۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تحلیل صفحات مرکب تابعی با استفاده از نظریه تغییر شکل برشی مرتبه بالا و روش تحلیل هم هندسیسیدامیر فرزام رادکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تخمین توزیع سرعت دو بعدی در مقاطع کانال های مستطیلی با استفاده از توابع شکل اجزای محدود با استفاده از حداقل یک داده ی اندازه گیری شدهارسلان مستعانیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
چند قید برای واکاوی ناخطی هندسی سازه‌هاحسین افشاری مقدمکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۵/۰۶/۳۱
شناسایی خسارت در دال‌های بتنی پیش‌تنیده به کمک داده‌های مودالمهسا پهلوان مصوریکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
طبقه بندی تصاویر ابر طیفی سنجش از دور با استفاده از الگوریتم سلسله مراتبی درخت مبتنی بر ماشین بردار پشتیبانعباس سقاپورکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۵/۰۶/۳۱
مقایسه روش‌های آنالیز مودال عملیاتی به منظور تخمین پارامترهای مودالامیر سالارمهرآبادکارشناسی ارشدشوشتری۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تشخیص آسیب درشبکه توزیع آب شهری با استفاده ازبررسی تغییرات شتاب جدارلولهشهروز شرقیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۵/۰۷/۱۰
بررسی مقاومت برش پانچینگ دال بتنی دارای الیاف فولادی و فاقد خاموتامیرمحمد خواجه محمودآبادیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۵/۰۷/۱۴
بررسی آزمایشگا‌هی تنش برشی در بستر کانال های بازحمید اقبالیانکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۵/۰۷/۱۵
اثر جداساز حافظه دار شکلی در حفاظت لرزه ای پل‌هاریحانه حسینیکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۵/۰۷/۱۸
بررسی سخت شدگی کششی بتن فوق توانمند مسلح به میلگردهای فولادی و GFRPحسینعلی رهداردکتری(PhD)قلعه نوی۱۳۹۵/۰۷/۲۹
کنترل لرزه‌ای سکوی دریایی شابلونی تحت اثر زلزله با استفاده از میراگرهاپریا معروفیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۵/۰۸/۰۲
بررسی اثر کاربرد لجن فاضلاب شهری به عنوان جایگزین بخشی از مواد خام اولیه تولید سیمان پرتلند بر ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و پایایی سیمانفهیمه رضائیکارشناسی ارشددانش۱۳۹۵/۰۸/۰۵
شبیه سازی عددی جریان اطراف دو سیلندر استوانه ای در عدد رینولدز فوق بحرانی با چیدمان عرضییاسر اسماعیلی نامقیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۵/۰۸/۰۵
بررسی نظری و آزمایشگاهی فشار باد بر سازه‌‌های با فرم قیفیبنت الهدی سازگاراندکتری(PhD)حاجی کاظمی۱۳۹۵/۰۸/۲۰
مطالعه باربری خاک های ریزدانه تثبیت شده با خرده شیشه تحت آزمایش CBR با بارگذاری تکرار شوندهجواد کریمیکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۵/۰۹/۰۹
بهبود روش رهایی پویا در پیمایش مسیر ایستاییحسین استیریدکتری(PhD)رضائی پژند۱۳۹۵/۰۹/۱۸
بهینه یابی ابعاد و هندسه قرار گیری دیواره های آب بند و بلانکت های نفوذناپذیر در سدهای انحرافی با استفاده از تئوری نگاشت همدیس و روش های عددیسعید احمدیانکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۵/۰۹/۲۳
بررسی رفتار پلاستیک برج های توربین بادی مشبک با در نظر گرفتن اثرات لغزش گره ایکاظم فریدونیکارشناسی ارشدشوشتری۱۳۹۵/۰۹/۲۸
بررسی تاثیرات فرم شهری بر ایمنی ترافیک (نمونه موردی شهر مشهد مقدس)مریم بحرینی مقدمکارشناسی ارشدآیتی۱۳۹۵/۱۰/۰۴
اثر سختی و میرایی روی پاسخ سازه های جداسازی شده با جداگر لاستیکی سربیاحسان باقرزاده آبشوریکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۵/۱۰/۰۶
بررسی رفتار تیرهای بتنی تقویت شده با آلیاژهای هوشمند حافظه‌داربهروز فراهیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۵/۱۰/۱۸
خصوصیات مکانیکی بتن با الیاف ترکیبی (مقاومت های فشاری، کششی و خمشی- چقرمگی- نفوذپذیری- دوام)احمدرضا رمضانیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۵/۱۰/۲۰
ارزیابی مقایسه ای روش های تحلیلی با بسته نرم افزاری NLFP در مدل عددی MODFLOW در شرایط برقراری جریان غیردارسی پیرامون چاه پمپاژفرشته سرورزادهکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۵/۱۰/۲۸
تاثیر مدیریت فشار در شبکه های توزیع آب بر کاهش هزینه های بهره برداری شبکه هاسید حسن آقائیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۵/۱۱/۰۵
استفاده از روش پنلی در تخمین روابط دبی-اشل در کانال‌های مرکبامیررضا کاوسی زادهکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۵/۱۱/۰۶
تحلیل ضریب تصحیح اندازه حرکت در جریان متغیر مکانی با افزایش دبی با استفاده از مدل‌سازی جریان به روش عددیحسین بیجندیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۵/۱۱/۰۶
تحلیل جریان غیر دائمی در کانال های مرکب با استفاده از روش های نوین برآورد ضریب انتقال مقطعمهدی چمانه گیرکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۵/۱۱/۰۷
بررسی تاثیر زهکشهای افقی بر پایداری شیروانی بالادست سد خاکی در شرایط افت سریع مخزنمحمد رضا چربگوکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۵/۱۱/۰۹
مدلسازی پیشروی آب شور به سمت آب شیرین در آبخوانهای مجاور کویر، مطالعه موردی: آبخوان مه ولاتاحسان بهرامی جویندکتری(PhD)حسینی۱۳۹۵/۱۱/۰۹
بررسی تاثیر غلظت های نیتروژن، فسفر و دی اکسید کربن بر عملکرد کاهش CO2 (به عنوان یک گاز گلخانه ای) توسط میکرو جلبک هامرضیه مولی زادهکارشناسی ارشددانش۱۳۹۵/۱۱/۱۰
مقایسه‌ی رفتاری و اقتصادی سیستم‌های باربر جانبی در ساختمان‌های مسکونیمظاهر احسنی مقدم فریمانکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بررسی کاربرد سیستم تقطیر غشاء خورشیدی در حذف نیترات از آب زیرزمینیغسان محمد سلمان ابوخنافرکارشناسی ارشدکرابی۱۳۹۵/۱۱/۱۲
کنترل سازه با سیستم هیبرید فعال-غیر فعال در مقایسه با میراگر جرمی تنظیم شده چندگانهفاطمه اخلاقی امیریکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۵/۱۱/۱۲
ارزیابی عملکرد و تاثیر بندهای اصلاحی آبخیزداری روی سیل‌خیزی حوضه آبخیز سد طرقمهدی حیدری مقدمکارشناسی ارشدکتابداری۱۳۹۵/۱۱/۱۴
ارایۀ مدلی جهت ادغام مدیریت ریسک سازمانی با رویکرد فرایندی؛ مطالعۀ موردیامیررضا خیراندیشکارشناسی ارشدبنی هاشمی چهارم۱۳۹۵/۱۱/۱۶
بررسی تأثیر بام سبز بر مصرف انرژی در سیستم های سرمایشی ساختمان و کاهش آلاینده ها در شهر مشهدمحمدجواد میرزابابائیکارشناسی ارشدکرابی۱۳۹۵/۱۱/۱۶
تولید منحنی های شکنندگی برای دیوارهای برشی فولادی موج دارسیدسعید عسکریانیکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۵/۱۱/۱۸
مطالعه آزمایشگاهی گودبرداری به روش سیستم ترکیبی شمع و انکراژمحمود عبدالهیکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۵/۱۱/۱۸
انتخاب روش مناسب انبوه‌سازی صنعتی بر اساس معیارهای موفقیت پروژهمهسا صفاری مقدمکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۵/۱۱/۱۹
بررسی نیمرخ‌های سطح آب در کانال‌های مرکب غیر منشوری جمع‌شونده و بازشونده با استفاده از توزیع سرعت دوبعدیفومن فروغکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۵/۱۱/۲۱
توسعه‌ی روش طرح مومسان برپایه کارکرد در سیستم‌های دوگانه قاب خمشی و مهاربند فولادیعلی زنگنهدکتری(PhD)کرم الدین۱۳۹۵/۱۱/۲۱
بررسی کاربرد تقطیرکننده های خورشیدی در نمک زدایی آب های لب شور در مناطق کم جمعیت روستایی (مطالعه موردی روستای سردق بجستان)مهیار شاکریانکارشناسی ارشدکرابی۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بررسی مهاربند کمانشتاب و تاثیر تغییر چیدمان بر رفتار غیر خطی سازهامیررضا جهانخواهکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۵/۱۱/۲۴
تحلیل ناخطی سازه‌های کششی به روش رهایی پویامحمد محمدی خاتمیکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۵/۱۱/۲۵
تولید منحنی های شکنندگی برای قاب های دارای مهاربندی زیپرعلی زنگنه اسدآبادیکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۵/۱۱/۲۵
بررسی مدیریت کیفیت پروژه های ساخت با استفاده از منطق فازیمهدیه کاخکیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۵/۱۱/۲۶
مقاوم‌سازی پیچشی تیرهای بتن مسلح قوطی شکل با مصالح FRPسیدمحسن صلاحی نژادکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۵/۱۱/۲۶
استفاده از خرده بتن و آجر بازیافتی به عنوان سنگ دانه در ساخت مخلوط های آسفالتی داغعلیرضا صادقیکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۵/۱۱/۲۷
صحت سنجی روش های متنوع روندیابی سیلاب به کمک الگوهای عددی (مطالعه موردی: رود اترک)محمد اسماعیل غیبی هاشم آبادیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
طراحی و توسعه‌ی یک سیستم اطلاعات مکانی به منظور آنالیز، پیش بینی و اختصاص کاربری زمین با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاریحسن آزادیکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۵/۱۱/۲۷
بررسی رفتار برج‌های توربین بادی مشبک با در نظر گرفتن اثرات لغزش گرهیصالح یعقوبی بجمعهدکتری(PhD)شوشتری۱۳۹۵/۱۱/۲۸
برآورد و پایش تغییرات مکانی هواویزهای با قطر کمتر از 5/2 میکرون (PM 2.5) در محدوده شهر مشهد با استفاده از تصاویر سنجنده مودیسنوید پورمحمّدکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی کیفی منابع تأمین آب شهر مشهد از نقطه پتانسیل رسوب گذاری و خورندگیفاطمه بافندهکارشناسی ارشددانش۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بهینه‌سازی مسیر جمع‌آوری پسماند شهری با تلفیق الگوریتم‌های تکاملی و محیط GISسعید رحمتی دیرانلوئیکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۵/۱۲/۰۴
بهبود دامنه‌ی پایداری چند روش تابع نخستین‌گیری عددی در واکاوی پویای سازه‌هامریم هاشمیاندکتری(PhD)رضائی پژند۱۳۹۵/۱۲/۱۹
بررسی اثر دانه‌بندی مصالح سنگی بر پتانسیل قیرزدگی در مخلوط¬ آسفالتی داغ با استفاده از پرتونگاری کامپیوتری اشعه ایکس و پردازش تصویرعبدالله احمدیکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۳۹۵/۱۲/۲۱
ارزیابی حساسیت رطوبتی و پیرشدگی مخلوطهای آسفالتی متخلخل حاوی تراشه های آسفالتی با روش التراسونیکامیرحسین افضلیانکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۳۹۵/۱۲/۲۲
ارزیابی چند مدل رفتاری خاک در شبیه سازی آزمون پرسیومتری و بررسی کارآیی آن در تحلیل یک گودبرداری (مطالعه موردی: صحن العقیله زینب (س) در کربلا)احمد کامل ابراهیم الکنانیکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۵/۱۲/۲۳
بررسی کارکرد سامانه لرزه‌گیر سقفی در کنترل رفتار ناخطی سازه‌های سه بعدی نامتقارنمریم حریربافانکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۵/۱۲/۲۳
توسعه مدل تصمیم‌گیری چندشاخصه گروهی ناهمگن فازی در شرایط عدم‌قطعیت‌ و تحلیل ریسک؛ موردپژوهی مدیریت مؤثر حوضه‌های آبریزرضا جاویدی صباغیاندکتری(PhD)شریفی۱۳۹۶/۰۱/۲۳
ارزیابی ضرایب عملکرد لرزه ای در آیین نامه ایران برای سیستم مهاربند برون محور ویژه به روش آیین نامه FEMA P695عمار ملائکهکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۶/۰۲/۱۱
مقایسه ی روش های طبقه بندی و شاخص ها در تهیه ی نقشه ی آشکارسازی تغییرات حاصل از تصاویر ‏ماهواره ای با قدرت تفکیک مکانی بالا از مناطق شهریشیما جعفری کجوریکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۶/۰۲/۲۶
مطالعه ی عددی برروی پیش بینی جریان ترافیک با استفاده از مدل های ماکروسکوپیک مرتبه دومسعید محمدیانکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۳۹۶/۰۲/۲۷
ارزیابی عملکرد تبدیل Waveletدرکاهش نویز Speckle درتصاویرSARشهرام سراوانیکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۶/۰۳/۰۶
رفتار ستون ھای مربعی و مستطیلی تقویت شده با الیاف FRP از سه وجهایمان پورسامانیکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۶/۰۳/۱۶
محاسبه تبخیر و تعرق با رزولوشن مکانی- زمانی خوب با استفاده از ریزمقیاس نمودن غیرخطی دمای سطح تصویر مودیسمعصومه زراعت پیشهکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۶/۰۳/۱۶
مطالعه عددی اندرکنش سازه-خاک-سازهرضا اسمعیل زاده شهریکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۶/۰۳/۱۷
مقاوم‌سازی سازه‌های بتن‌آرمه با استفاده از کابل‌های پیش‌تنیدهمجتبی میرزایی باغینیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۶/۰۳/۳۱
ارزیابی تاثیر سخت کننده ها بر رفتار ستون های مرکب فولادی بتنی CFTنزار جبار عباس عباسکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۶/۰۴/۰۳
بررسی رفتار ستون های CFT با در نظر گرفتن اثرات شکل مقطع و مقاومت فشاری بتنحسین عبود عوید الدیریکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۶/۰۴/۰۳
استهلاک انرژی در ترکیب جت ریزشی و حوضچه‌های متعارف آرامشسعید عطارزادهکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۶/۰۴/۰۴
شناسایی علل طولانی‌شدن مدت اجرای پروژه‌های ساختمانی شهر نجف مطالعه موردی: پروژه‌های مدرسه‌سازیعباس جعین صکر ال داودکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۶/۰۴/۰۷
خواص مکانیکی بتن خود متراکم حاوی الیاف فولادی و مصنوعیمنتظرسالم صلال راهیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۶/۰۴/۱۰
ارزیابی ریسک گودبرداری های عمیق در کربلاآمیرسلمان محمد شحمانکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۶/۰۴/۱۳
بررسی عوامل موثر بر جو ایمنی در پروژه های ساختمانی بتنی در عراقستار اعبیس خفیف الکرعاویکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۶/۰۴/۱۳
بررسى رفتار برشى تیرهاى بتن مسلح حاوى الیاف فولادى و مصنوعىصبیح ثامر فاضل الزویدیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۶/۰۴/۱۳
مقایسه ساختمان های آموزشی تیپ بتنی پیش ساخته و درجا در عراق (مطالعۀ موردی شهر مثنی)عماد صخیر حسین حسینکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۶/۰۴/۱۳
بررسی و تعیین عوامل موفقیت پروژه در عراق مطالعه موردی: مدرسه‌سازی استان واسطخلدون فارس غنی الالوسیکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۶/۰۴/۱۴
ارزیابی و بهبود رفتار لرزه‌ای دیوار برشی فولادی شیاردارمیلاد خاتمی راددکتری(PhD)شریعتمدار۱۳۹۶/۰۴/۲۱
بررسی تأثیر دفتر مدیریت پروژه (PMO) بر روی مدیریت پروژه (مطالعه موردی: استان ذی‌قار، عراق)ایمان علی حسینکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۶/۰۴/۲۱
تاثیر اتصال‌دهنده برشی بر رفتار خمشی تیرهای ساندویچی فولاد-بتن-فولادمهدی یوسفیدکتری(PhD)قلعه نوی۱۳۹۶/۰۴/۲۲
تاثیر نوع اتصال‌دهنده میله‌ای بر رفتار استاتیکی تاوه‌های ساندویچی فولاد-بتن-فولادمحمد گل محمدیدکتری(PhD)قلعه نوی۱۳۹۶/۰۴/۲۲
مقایسه مدل‌های ریاضی جریان آب زیرزمینی اشباع و اشباع‌ـ‌غیراشباع با استفاده از کد MODFLOW مطالعه موردی: حوضه فیض آباد ـ‌‌‌‌ مه ولاتعرفان قاسمی طوسیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۰۴/۲۲
تاثیر زهکش هاى قائم در پایدارى ونشست حین ساخت یک سد خاکى بر روى رس اشباع (مطالعه موردى: سد سومبار)امیر عبدالرضا عجمی العلیکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۶/۰۵/۱۴
تاثیر تقویت با ورق های FRP بر ستون های دایره ای بتنی تحت تاثیر بارهای محوری و جانبیاسوان باهل جدعان جدعانکارشناسی ارشدشوشتری۱۳۹۶/۰۵/۳۰
دانش نیروی کار و توانمندسازی در پروژه ساخت و سازمشتاق طالب مهدی الکریطیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۶/۰۵/۳۱
فرایند مدیریت ریسک در پروژه ساخت و سازاسامه عبداللطیف عبدالله الموسویکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۶/۰۵/۳۱
بررسی توسعه معیارهای عملکرد برای ارزیابی پایداری روش های ساخت و ساز مدولار در مقابل روش های معمولیعمادجبارکشیش المحمودکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۶/۰۶/۰۱
بررسی و اولویت بندى عوامل مؤثر برانتخاب پیمانکاران جزء در ساخت‌و‌ساز (مطالعه موردی؛ شهر مشهد)علی حسین علی ابوالنواعیرکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۶/۰۶/۰۱
دلایل بروز دوباره کاری در پروژه های ساخت وساز و میزان هزینه تحمیلی آن بر پروژه هاحامدراضی ماهی الجیلاویکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۶/۰۶/۰۲
ارزیابی ریسک روگذری سد بر پایه تحلیل فراوانی سیلاب یک متغیره و دومتغیره (مطالعه موردی: سد تبارک آباد )آتوسا رضازاده عنبرانیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۶/۰۶/۰۵
بررسی پروفیل سطح آب با استفاده از منحنی دبی- اشل در کانالهای مرکبغدیر علیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۶/۰۶/۰۷
بررسی دلایل تاخیر و اثر آن بر زمان و هزینه سرریز در پروژه های ساخت و ارائه راهکار (کشور عراق)شروق عبدعلی عمران معموریکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۶/۰۶/۰۸
شناسایی و اولویت بندی شیوه های مدیریت در حداقل کردن ضایعات پروژه های ساخت وسازعلی حسن جابر النوریکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۶/۰۶/۰۸
ارزیابی عملکرد مخلوط‏های آسفالتی گرم با استخوان بندی سنگدانه‏ای (SMA) حاوی افزودنی سرباره کوره قوس الکتریک (EAF) در برابر خرابی‏های ناشی از شیارشدگیولاء حسین کامل کاملکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۶/۰۶/۱۲
بررسی تأثیر رطوبت سنگ‌دانه‌ها بر روی مقاومت در برابر عریان شدگی در ‏مخلوط‌های آسفالتی گرم با استخوان‌بندی سنگدانه‌های حاوی سرباره فولادیوسام علی هادی الکریطیکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۶/۰۶/۱۲
بررسی آزمایشگاهی اثر تغییر زاویه الیاف دورپیچ های FRP بر رفتار فشاری استوانه‌های بتنی محصورشدهازهر ایاد جعفر فرج اللهکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۶/۰۶/۱۳
بررسی آزمایشگاهی رفتار استوانه‌های بتنی محصور‌شده با نوارهای FRP فاصله‌دارعلی عواد عبید عبیدکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۶/۰۶/۱۳
بهسازی سازه های فولادی با استفاده از مهاربند کمانش تابمازن سرحان مسیر مسیرکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۶/۰۶/۱۳
بررسی اثر دانه‌بندی بر ویژگی‌های مکانیکی خاک‌های دانه‌ای با استفاده از روش اجزاء مجزاسجاد ذوقیکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۶/۰۶/۱۵
مقایسه مدل های میله ای و پوسته ای دیوار برشی فولادینسرین مهدی فیصل النواشفکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۶/۰۶/۱۵
بررسی نقش ارتباطات ایمنی در رابطۀ میان جوّ ایمنی و عملکرد ایمنی پروژه های ساختوحید زمانیکارشناسی ارشدبنی هاشمی چهارم۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بررسی نقش بیمه و میزان اثرگذاری آن در ایمنی کارگاه‌های ساختمانیمعین یونسی هرویکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۶/۰۶/۲۰
کاربرد روش تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی در انتخاب گزینه‌های مناسب جهت ارتقاء سیستم‌های تصفیه برکه تثبیت (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب فریحه کربلا- عراق)احمدمکطوف فارس المغریکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۹۶/۰۶/۲۰
ارزیابی صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان در ساخت مسکن با روش تحلیلی SWOT (مطالعه موردی در شهر مشهد)محمد فیض دیسفانیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۶/۰۶/۲۱
رفتار پوسته‌های استوانه‌ای مرکب چندلایه در برابر بارهای انفجاریامیراسماعیل خسرویکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۶/۰۶/۲۱
بررسی مقاومت پیوستگی بین ورق‌های FRP و سطح بلوک‌های بتنی AACفرید کفیلی علمداریکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۶/۰۶/۲۲
بهینه سازی مکان فشارسنج ها جهت مکان یابی نشت در شبکه توزیع آبشادی سادات اشرف زادهکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۶/۰۶/۲۳
مدلسازی عددی امواج تیز یک و دوبعدی در رودخانه ها با روش مک کورمکحمید مرتضویکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۶/۰۶/۲۳
تحلیل پانل‏‌های ساندویچی با هسته فولادی موجدار در برابر بارهای انفجاریسهیل سبزواریکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۶/۰۶/۲۵
جداسازی لرزه ای دیوار برشی بتنی دارای اجزای مرزی فولادی به ‌وسیله جداگرالاستومری تقویت‌شده با الیاف کربنمحمود مسعودیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
ارزیابی رفتار سازه های فولادی در برابر بارهای حرارتینعیم روشنکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۶/۰۶/۲۷
بررسی اثر درز انقطاع قاب های فولادی مجاور هم و اثر اندرکنش آن هارضا خواجه کرم الدینکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۶/۰۶/۲۷
بررسی طول وصله ی آرماتور در بتن الیافی تحت بارگذاری استاتیکی و چرخه ایآرش کریمی پورکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۶/۰۶/۲۷
تهیه منحنی های شکنندگی برای سازه های فولادی با مهاربندهای واگرارسول هاشم زادهکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۶/۰۶/۲۷
بررسی اثر الیاف فولادی بر رفتار خمشی و برشی تیرهای بتن مسلح سبکدانهمجتبی خالقی ارچنگانیکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بررسی اثر غلظت و اندازه ذرات معلق و دانه بندی محیط متخلخل بر گرفتگی فیلترهای ماسه ایسیده سحر بنی هاشمکارشناسی ارشدکرابی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بررسی مقایسه ای تاثیر میراگرهای اصطکاکی-دورانی، ویسکوالاستیک، TADAS بر پاسخ لرزه ای و میزان خرابی سازهجمشید آزاددرمیانکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تحلیل صفحه های FGM با بازشو و سخت کننده در برابر بارهای انفجاریرضا جمعه منظریکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تحلیل ورق های چندلایه مرکب در برابر بارهای انفجاریعمادالدین یعقوبیکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۶/۰۶/۲۸
ارزیابی تاثیر استفاده از قیر امولسیون کاتیونی به عنوان افزودنی بر روی ویژگی های مکانیکی و دوام روسازی بتن غلتکیمحمد دارینیکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی آزمایشگاهی اثر دما بر پیوستگی ورق‏های مرکب و بتن به روش نصب خارجیبهزاد عطاریکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی انتشار آلودگی نفتی در خاک‌های غیراشباعآرش کمیلیکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی کارآیی یک مدل الاستو/پلاستیک سخت شونده نرم شونده در رفتار استاتیکی و سیکلی بتن آسفالتیاشکان اسلامیانکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۶/۰۶/۲۹
پیش بینی ظرفیت باربری پی های سطحی واقع بر خاک مسلح با استفاده از روش هوش مصنوعیپریسا رحیم زاده اسکوئیکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تخمین فرونشست مشهد با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و ارزیابی آن با توجه به مشخصات ژئوتکنیکیمحمد خرّمیکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی آسفالتی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیلرضا شهابیان مقدمکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تهیه طیف طراحی ویژه شهر مشهد به روش آماری و طیف خطر یکنواخت و مقایسه آن با طیف طرح استاندارد 2800 ایرانعلی سالارزاده جنت آبادیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
مدل‌سازی عددی رفتار سه‌فاز خاک غیراشباع با استفاده از مدل الاستوپلاستیک بارسلوناکامران فانیکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
ارزیابی تاثیر استفاده از خرده آسفالت بازیافتی به عنوان جایگزین سنگدانه در خواص مکانیکی و مقاومت الکتریکی روسازی بتن غلتکیعلیرضا مهدویکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۳۹۶/۰۶/۳۰
ارزیابی تاثیر استفاده از خرده آسفالت بازیافتی به عنوان جایگزین سنگدانه در خواص مکانیکی و مقاومت الکتریکی روسازی بتنیحامد رضا بازقندیکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۳۹۶/۰۶/۳۰
ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری فشارسنج ها در تعیین موقعیت نشت در شبکه های توزیع آبزکیه ایزدپناه شهریکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
بررسی خواص رئولوژی، مقاومت فشاری و مقاومت در برابر ذوب و انجماد بتن خودتراکم سفید حاوی پودر سنگعباس غلامیانکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۶/۰۶/۳۰
بررسی کیفی رواناب‏های شهری با هدف‏ امکان سنجی‏ احیای رواناب شهری (مطالعه موردی: شهرستان قوچان)نسرین صنعتی تیرگانکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
بررسی مشکلات قراردهای قیمت ثابت و پیشنهاد الگوی اصلاحی بر اساس تحلیل SWOTعلیرضا مشتاق یزدانیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۶/۰۶/۳۰
بررسی و امکان سنجیِ طرحِ گسترشِ فضای زیرسطحی در بافتِ پیرامونیِ حرمِ مطهرِ رضویوحید فرخ تبارکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۶/۰۶/۳۰
برنامه ریزی چند هدفه برای بهره برداری از مخازن ‌(مطالعه موردی سد فریمان)شهرام ادیبیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
تعیین نرخ زوال توده ای کلر در شبکه های آبرسانی و بهینه سازی روش ضدعفونی اقماری با استفاده از تلفیق مدل های EPANET و الگوریتم ژنتیک ( مطالعه ی موردی – بخشی از یک شبکه ی آبرسانی شهری در استان خراسان رضوی)محمد غیبیکارشناسی ارشددانش۱۳۹۶/۰۶/۳۰
ظرفیت بار جانبی بر روی شمع مارپیچی در خاک ماسه ایاحمد علی کریم بنی حسنکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۶/۰۶/۳۰
کنترل سازه‌های مجهز به میراگر جرمی نیمه‌فعال با استفاده از الگوریتم هوشمند فازیعلی محمدحسین زاده گلابچیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۶/۰۶/۳۰
بررسی تبعات شکست سد تالوارزینب حسن جبار الحمزهکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۶/۰۶/۳۱
تخصیص بهینه منابع آب با استفاده از سیستم حسابداری آب در حوضه آبریز دشت نیشابورمینو نعیمی مقیمانکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۶/۰۶/۳۱
هیدرولوژی حوضه آبریز سد تالوارزهراء حسن جبار الحمزهکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۶/۰۶/۳۱
بررسی و اولویت بندی عوامل تأخیر در پروژه های عمرانی خصوصی و دولتی با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهر بغداد)ضفاف سمیرحسن الغراویکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۶/۰۷/۰۲
بهینه یابی پارامترهای میراگرجرمی برای سازه مرجع سه بعدیسینا ده یادگاریکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۶/۰۷/۰۳
بررسی کارایی سیستم کنترلی فعال با الگوریتم فازی نوع 2 بازه‎ای بر روی سازه‎ی مرجعسیدمجتبی موسویان نامقیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۶/۰۷/۰۵
واکاوی نوسان آزاد سازه‌های رشته‌ای با روش‌های تحلیلیسیدمجتبی هژبرالساداتیدکتری(PhD)رضائی پژند۱۳۹۶/۰۷/۰۶
بررسی اثرات زبری و زاویه همگرایی بر مشخصات پرش هیدرولیکی در تبدیل های همگرانبی لطفیکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۶/۰۷/۱۰
بررسی آزمایشگاهی رفتار پی های پوسته ای حلقوی واقع بر خاکهای ماسه ایمجید کاظمیدکتری(PhD)بلوری بزاز۱۳۹۶/۰۷/۱۱
بررسی کمی و کیفی پسماندهای بیمارستانی، روشهای بیخطر سازی، تصفیه و دفع نهایی آنهاسودابه سعیدیکارشناسی ارشددانش۱۳۹۶/۰۷/۱۱
ظرفیت بار جانبی بر روی شمع در خاک رسهجران عبود کاظم الجنابیکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۶/۰۷/۲۳
بررسی تأثیرات کاربری های شهری بر روی شبکه حمل و نقل در محیط GIS (مطالعه موردی: شهر مشهد)یاسر نعمه کاظم السعیدیکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۶/۰۷/۲۴
توسعه یک مدل مکان-مبنا جهت پیش بینی تصادفات در محیط GISامین رضائی اسفهرودکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۶/۰۷/۲۹
تأمین و تخصیصی منابع شرب، کشاورزی و صنعت در حوضه آبریز گاوخونی با استفاده از مدل WEAPسمیرا حجتیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۶/۰۸/۰۸
بررسی رفتار چرخه ای اتصالات و قاب های بتن مسلح کامپوزیتی الیافی توانمندمحمدحسین ثقفیدکتری(PhD)شریعتمدار۱۳۹۶/۰۸/۱۱
طراحی شبکه‌های فاضلاب بر مبنای عملکرد هیدرولیکی با منظور نمودن عدم قطعیت‌ها به صورت فازیسارا محقرکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۰۸/۱۱
بررسی پتانسیل جمع‌آوری آب باران با استفاده از GIS و سیستم تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: یکی از نواحی چندگانه شهردای مشهد)امیرحسین شادمهری طوسیکارشناسی ارشددانش۱۳۹۶/۰۸/۲۲
بررسی مقاومت فشاری و دوام بتن حاوی گل قرمز مجتمع تولید آلومینا جاجرمحمید رشیدی برجیکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۶/۰۸/۲۲
بهبود سامانه توصیه گر برنامه ریزی تور گردشگری با استفاده از اطلاعات مکانی مردم گستر (مطالعه موردی شهر مشهد)مریم باقریکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۶/۰۸/۲۴
شبیه‌سازی عددی تغییرشکل‌های عرضی لوله‌ی مدفون بر اثر ناپایداری شیروانی‌هاریحانه نوریکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۶/۰۹/۱۲
بررسی رفتار دال‌های ساندویچی فولاد-بتن-فولاد با اتصال‌دهنده‌های برشی نواری موجدارمهدی نوروزیانکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۶/۰۹/۱۳
تحلیل خطرزلزله به روش قطعی و احتمالاتی شامل جدایش لرزه‌ای، طیف خطر یکنواخت – مطالعه موردیعباس جانیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۶/۰۹/۲۰
رفتار خمش دو محوری تیر-ستون مرکب بتن-فولاد و کاربرد آن در طراحیامیرفرزاد بهنامدکتری(PhD)اصفهانی۱۳۹۶/۰۹/۲۳
بهینه سازی موقعیت فشارسنجی در شبکه‌های آب‌رسانی با هدف نشت‌یابیسیدمحمدجواد حسنی زاوهکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۶/۰۹/۳۰
بررسی روش‌های تحلیلی در تعیین پاسخ لرزه‌ای تونل‌های سطحی با مقطع چهارگوش در محیط خاکیداود مجیدی نصرآبادیکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۶/۱۰/۱۳
بررسی بالا آمدن تراز آب زیرزمینی در مشهد و ارائه راهکارهای خشک‌سازی محیط ساخت با استفاده از کد MODFLOWفرزاد بهادریکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۱۰/۱۶
تحقیق آزمایشگاهی بر روی رفتار برشی اتصال دهنده های پیچ -میله در ساندویچ فولاد-بتن-فولادمحمدمهدی رادمانکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۶/۱۰/۱۶
آنالیز لرزه‌ای اندرکنش خاک- شمع- سازه در سیستم ترکیبی سازه نگهبان و سازه اصلی در گودبرداری‌های عمیقمحمدرضا نجفی نشلیکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۶/۱۰/۱۷
تخمین نرخ شکست خطوط لوله در شبکه آب شهری با استفاده از خوشه بندی فازی و روش های LS-SVM در محیط GISحمزه صادقی ده چشمهکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۶/۱۰/۲۳
بررسی رفتار لرزه ای سازه های فولادی مقاوم شده با استفاده از الیاف FRPعلاء طه محمد النجارکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۶/۱۱/۰۲
تاثیر وجود لایه روانگرا در پی بر رفتار لرزه ای ساختمانامید ظریفکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۶/۱۱/۰۳
اثر اندرکنش قاب-دیوار برشی فولادی شیارداراحمد نظیفیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۶/۱۱/۰۷
بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی گرم با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای حاوی سرباره EAFمجتبی فهیمیانکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۶/۱۱/۰۷
اثرات کاربرد لجن تصفیه خانه های فاضلاب و کمپوست حاصل از زباله های شهری به عنوان خاکپوش(مالچ) بر روی خصوصیات خاکشمیم حدادنژادقوچانی مقدمکارشناسی ارشددانش۱۳۹۶/۱۱/۰۸
بررسی مشخصه‌های مکانیکی بتن خودتراکم حاوی پودر گرانیت معمولی و حرارت‌ داده شدهمحسن صابریکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۶/۱۱/۱۶
شناسایی آب گرفتگی ناشی از رواناب های سطحی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر نیشابور)سعید خانیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۶/۱۱/۱۸
تأثیر دقت سرعت متوسط بر منحنی های دبی-اشلمهدی فرسودهکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۶/۱۱/۱۹
مدیریت آب‌های مرزی افغانستان-مطالعة موردی حوضة آبریز هریرودیلدا بناییکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۶/۱۱/۲۱
بررسی مشخصه‌های مکانیکی بتن خودتراکم حاوی گل قرمز و پودر گرانیت و مرمریتعرفان حکاککارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۶/۱۱/۲۳
تحلیل هیدرولیکی معادلات حاکم بر شبکه‌های توزیع آب با استفاده از ترکیب الگوریتم‌های پرندگان و تکامل پیچیده‌ی مختلطزهرا عبدالحسینی برونکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۶/۱۱/۲۳
بررسی انتشار و انتقال آلودگی ناشی از نشت شیرابه در لایه غیر اشباع با استفاده از مدل ریاضی HYDRUS (مطالعه موردی: لندفیل بیرجند)علی پیش جوکارشناسی ارشدکرابی۱۳۹۶/۱۱/۲۴
مدیریسک در ساختمان سبز با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازیشادی نوروزی کزکوهکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۶/۱۱/۲۴
ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای سدهای بتنی به کمک منحنی‌های شکنندگی تحت زلزله‌های میدان نزدیک و میدان دورنگار مختارنژادکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۶/۱۱/۲۵
اولویت بندی توانمندی‌های سازمانی در پیاده‌سازی مدیریت فرآیند کسب‌وکارعبدالوحید عرفانیکارشناسی ارشدبنی هاشمی چهارم۱۳۹۶/۱۱/۲۵
بررسی عوامل کلیدی وقوع حوادث در صنعت ساختمانعلیرضا بلالیکارشناسی ارشدبنی هاشمی چهارم۱۳۹۶/۱۱/۲۵
بررسی و مدلسازی ساختار مکانی توزیع قیمت زمین با استفاده از آنالیز فرکتال و GISمجید حدادکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۶/۱۱/۲۵
بررسی ویژگی های مکانیکی و هیدرولیکی بتن متخلخل ساخته شده از سنگ‌دانه های طبیعی و بازیافتی به عنوان زیر ساختی سبز برای مهار روان آب‌های سطحیالهام شمالیکارشناسی ارشددانش۱۳۹۶/۱۱/۲۵
بهینه‌سازی فرایندهای لیفت در ساختمان‌های بلند مرتبهعلیرضا جلالی یزدیکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۶/۱۱/۲۵
تاثیر رفتار ویسکو الاستیک مخلوط های آسفالتی بر موقعیت پاسخ های بحرانی و فرسایش روسازی انعطاف پذیرسبحان سلیمانی گلسفیدیکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۶/۱۱/۲۵
چند راه حل برای تحلیل اندرکنش سازه و شارهمحمدصادق کاظمیاندکتری(PhD)رضائی پژند۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واکاوی ناخطی هندسی پوسته های مرکب دوخمیالیاس اعرابیدکتری(PhD)رضائی پژند۱۳۹۶/۱۱/۲۶
ارزیابی تأثیر جداساز لاستیکی با هسته ی سربی بر روی پارامترهای لرزه ای و سطح عملکرد سازه‌هایی با سیستم جانبی متفاوتسیدرضا برادران هاشمیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
استفاده از لجن فاضلاب شهری به‌عنوان یک جاذب برای حذف فلز کروم از فاضلاب صنعت دباغیاحمد شاه حسینیکارشناسی ارشددانش۱۳۹۶/۱۱/۲۸
بررسی خصوصیات خستگی مخلوط‌ آسفالتی گرم دارای استخوان‌بندی سنگدانه‌ای حاوی سرباره کوره قوس الکتریکمجتبی علی نژادکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۶/۱۱/۲۸
شناسایی مناطق خطرخیز در مساله اپیدمیولوژی بیماری با استفاده از آنالیزهای آمار فضایی به صورت مکانی-زمانیعلیرضا گلکارکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۶/۱۱/۲۸
محاسبه ضریب شکل در بارگذاری باد در سازه‌های پارچه‌ایمحمدجواد اکبریکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
مطالعه قاب های خمشی با اتصالات تیر به ستون ترکیبی از پیچ های فولادی و آلیاژ هوشمند حافظه دارامیر طهماسبی زاوهکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
ارزیابی عدم قطعیت در عوامل مؤثر بر آلودگی خاک با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره در GISفائزه نجفی پورکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بررسی نقش منابع متحرک در میزان انتشار آلودگی هوا در شهر مشهد (نوع و قدمت منابع متحرک و کیفیت سوخت)حسن مهرافزاکارشناسی ارشدکرابی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
رفتار دال های بتن مسلح دوطرفه دارای بازشو تقویت شده با ورق های GFRP تحت بارهای چرخه ایامیرحسین اسکندری ندافکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
ارزیابی عملکرد قاب‌های بتن‌آرمه تحت اثر خوردگی آرماتورمحمدرضا عظیم زادهکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بررسی آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک در گودبرداری به روش میخ کوبیسیما کوهستانی اسبق سوکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بررسی کارایی کنترل کننده عصبی- فازی نیمه فعال در کاهش پاسخ های لرزه ای پل کابلی معیارحسین ثنائی نژادکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بررسی لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی مجهز به دیوار برشی فولادی شیاردارفاطمه علی اکبریکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۶/۱۱/۳۰
مطالعه آزمایشگاهی عملکرد سازه نگهبان در گودبرداری های عمیق به روش سپر کوبی در خاک های دانه ایاشرف مرتضویکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۶/۱۱/۳۰
ارزیابی عددی آسیب پذیری لرزه ای مهاربند های شورون در سیستم مهاربند همگرای غیر لرزه ایسیدحسین رزازکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۶/۱۲/۱۲
تحلیل و پیش بینی غلظت آلاینده های هوا، مطالعه ی موردی خیابان احمدآباد مشهدسیدبهزاد رباط سرپوشیکارشناسی ارشدسعیدیان طبسی بجستانی۱۳۹۶/۱۲/۱۲
بررسی اثر استفاده از مسلح کننده ژئوسل و خرده لاستیک بر فشار و نشست پشت کوله پل های یکپارچهمهدی زاده محمددکتری(PhD)بلوری بزاز۱۳۹۶/۱۲/۱۶
بررسی خصوصیات ساختاری و کیفی لجن‌های ترسیب شده در سیستم تصفیه لاگون‌های هوادهی (مطالعه موردی –تصفیه‌خانه پرکندآباد شماره 1 شهر مشهد)علیرضا صدقیانکارشناسی ارشددانش۱۳۹۶/۱۲/۲۱
بررسی میزان تأثیر تخلفات بر شاخص‌های عملکردی جریان ترافیک مبتنی بر مطالعات قبل و بعد (مطالعه موردی کلان‌شهر مشهد)هادی صبورکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۳۹۶/۱۲/۲۲
پیش‌بینی ظرفیت باربری نهایی شمع‌ها تحت بار محوری بر اساس داده‌های CPTبهنام قربانیکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۷/۰۱/۲۳
مدلی برای مسألۀ موازنۀ زمان، هزینه و کیفیّت با محدودیت منابع در برنامۀ زمان‌‌بندی پروژهرضا شایسته بیلندیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۷/۰۱/۲۷
ارزیابی خسارت در سازه های قابی شکل بتن مسلح با استفاده از داده‌های آنالیز مودالفاطمه امیری پورکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۷/۰۲/۰۸
ارزیابی و مقایسه روش Pull off و روش Twist off در تعیین مقاومت پیوستگی FRP به سطح بتنرضا پارسامهرکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۷/۰۲/۰۸
تاثیر استفاده از گل قرمز(red mud) بر خواص بتن معماریفربد سورمهکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۷/۰۲/۰۸
تأثیر روانگرایی بر ایستگاه های زیرزمینی مترو شهریمحمد پیرنیاکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۷/۰۲/۱۰
بررسی ظرفیت باربری کششی مهارهای مارپیچ با استفاده از روش خطوط مشخصهمجد طرافکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۷/۰۲/۳۱
توسعه رابطه ای داده ـ مبنا برای تخمین شاخص سیل خیزی زیرحوضه ها به منظور رتبه بندی نواحی سیل خیز در یک حوضه آبخیزبهزاد ظهوریانکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۷/۰۳/۱۳
ارزیابی کیفی آب زیر‌زمینی برای مصارف آشامیدنی با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مطالعه موردی: دشت نیشابورمحمدصادق هدایتیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۷/۰۳/۳۰
بررسی آزمایشگاهی و آماری عملکرد شاخه ای در سطوح ترک خورده بتن مسلح فوق توانمندامین خزائیدکتری(PhD)قلعه نوی۱۳۹۷/۰۳/۳۱
تعیین موقعیت بهینه کمربند خرپایی در سیستم های هسته-پوسته با معیار بیشینه فرکانس به روش معادلات انتگرالی تضعیف شدهمهرداد محمدنژاددکتری(PhD)حاجی کاظمی۱۳۹۷/۰۳/۳۱
تاثیر زلزله میدان دور و نزدیک بر سازه ها با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازهسیدسجاد گل افشانیکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۷/۰۴/۰۶
بررسی انتشار موج و تحلیل احتمالاتی سازه های استوانه ای متخلخل اشباع تحت بارهای دینامیکی با استفادهحمیدرضا کاظمیدکتری(PhD)شهابیان مقدم۱۳۹۷/۰۴/۱۴
تاثیر مسلح کننده ژئوگرید بر ظرفیت باربری پی حلقوی به کمک مدل المان محدودآرمین حیران پورکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۷/۰۵/۰۹
مدل‌سازی تصادفات جرحی با استفاده از مدل‌های خطی تعمیم‌یافته: مطالعه موردی شهر مشهدعماد سروریکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۳۹۷/۰۵/۰۹
مطالعات آزمایشگاهی پتانسیل فروریزشی خاک ماسه گچ‌دار نجفرسل حسین علی المحمودیکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۷/۰۵/۰۹
مطالعه نحوه انتشار آلودگی در خاک اشباع / غیر اشباع محل دفن زباله کشور عراقهدی عامر غانمکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۷/۰۵/۰۹
روش مبتنی بر کنتورهای هم سرعت جهت تخمین منحنی دبی- اشل در کانال‌های رو‌بازآرش احمدیدکتری(PhD)فغفور مغربی۱۳۹۷/۰۵/۲۳
بررسی آزمایشگاهی کالورت‌های لوله‌ای چندگانه به‌عنوان سازه‌ای کم‌هزینه و سریع الاحداثمحمدعلی سمیع زاده مشهدیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۷/۰۵/۲۴
بررسی عددی اثرات مقیاس فشاری در وقوع کاویتاسیون برای شیرهای پروانه‏ایراضیه پسندیده فردکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۷/۰۵/۲۴
بررسی آزمایشگاهی اتصالات خارجی تیر به ستون بتن مسلح با میلگردهای فولادی، پلیمرهای مسلح الیافی و آلیاژهای حافظه دار شکلی تحت تاثیر بارهای چرخه ایحسین رضائی آذریانیدکتری(PhD)اصفهانی۱۳۹۷/۰۶/۱۵
بررسی رفتار پوسته های گنبدی کامپوزیتی تحت بار انفجارسیدسینا گل افشانیکارشناسی ارشدشوشتری۱۳۹۷/۰۶/۱۷
چقرمگی و دوام بتن سنگدانه بازیافتی ساخته شده با آب مغناطیسیعلی یوسفکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۷/۰۶/۱۷
نفوذپذیری و مقاومت در برابرخوردگی بتن سنگدانه بازیافتی ساخته شده باآب مغناطیسیامیرحسین عارفی پورکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۷/۰۶/۱۸
بررسی سطح عملکرد قاب‌های آسیب‌دیده دارای دیوار برشی فولادی تحت اثر پس‌لرزهمحمد محمدیانکارشناسی ارشدحاجی کاظمی۱۳۹۷/۰۶/۱۹
تحلیل تیرورق‌های تحت بار موضعی با درنظر گرفتن اثرات ناشی از خوردگیعبدالمجید رضا پورکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۷/۰۶/۲۰
تقویت برشی و خمشی تیرهای بتن آرمه به وسیله بتن خودمتراکم الیافیحامد شعبانی عطارکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۷/۰۶/۲۰
تحلیل پویای سدهای بتنی وزنی با وارد ساختن اثر اندرکنش سازه و آبزهرا میرجلیلیکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۷/۰۶/۲۱
مدلسازی رواناب به روش اتوماتای سلولیمریم عبدالحسینی برونکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۷/۰۶/۲۲
بررسی کارایی عملکرد روش فیلتراسیون در کاهش تراکم نماتدهای موجود در منابع تأمین‌کننده آب آشامیدنیجواد عبدالهیکارشناسی ارشددانش۱۳۹۷/۰۶/۲۴
جزء محدود نوینی برای واکاوی ناخطی هندسی سازه های کابلی سه بعدیمهدی مختاریکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۷/۰۶/۲۴
مطالعه آزمایشگاهی ستون های فولادی با مقطع هشت ضلعی پر شده با بتن معمولی و بتن الیافی تحت اثر بار محوری فشاری با خروج از مرکزیتمیلاد سلیمیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۷/۰۶/۲۴
بررسی آزمایشگاهی ستون‌های فولادی شش ضلعی پر شده با بتن الیافی و بتن معمولی تحت بار فشاری خارج از مرکزنوید مهدویکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
بررسی پتانسیل تولید بیوگاز از مخلوط پسماند های جامد کشتارگاه ماکیان با لجن فاضلاب تولید شده در واحد تصفیه خانه کشتارگاهپوریا لطیفیکارشناسی ارشدکرابی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
بررسی فرآیند جذب سطحی کلروفنول از محلول‌های آبی به وسیله‌ی اکسید گرافن احیا شدهمهرداد میراحمدیکارشناسی ارشددانش۱۳۹۷/۰۶/۲۵
تاثیر استفاده از گل قرمز و میکروسیلیس بر خواص مکانیکی بتنآرش تقی زاده نادریکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
الگویی برای شناسایی دوباره‌کاری در پروژ‌ه‌های زیرساختی با استفاده از روش‌های فازی-تاپسیس و بررسی اثر بکارگیری تکنیک‌های ساخت و ساز نابسهیلا معاونیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۷/۰۶/۲۶
بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری شمع پیچی حلزونی در کششفرزاد قریبکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۷/۰۶/۲۶
بررسی اثر جوّ ایمنی بر روی بهره‌وری نیروی انسانی در تخریب ساختمان (مطالعه موردی: شهر مشهد)علی نکوئی محمودآبادیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۷/۰۶/۲۶
بررسی عددی و آزمایشگاهی نحوه ی انتشار شیرابه ی زباله های شهری در خاک های غیر اشباعنرگس سلیمانیانکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۷/۰۶/۲۶
ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها با در نظر گرفتن عامل شکل طیفیقاسم بشروئی شرقکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۷/۰۶/۲۷
مقایسه ی اقتصادی ساختمان های معمولی و سبز از دیدگاه بازیافت مصالح ساختمانیایهاب غنی حسینکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
بررسی اثر رسوب باکتریایی بر مشخصات مکانیکی و حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی سردحامد عطاران دومکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی اثر نسبت های اختلاط بر خواص مکانیکی و رئولوژیکی ملات ماسه سیمان آسفالتی نوع 1عارف دلارامیکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی تجربی تقویت اعضای بتنی و مصالح بنایی با مواد مرکب پایه‌معدنی مسلح الیافی (FRCM)هاشم جهانگیردکتری(PhD)اصفهانی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی رفتار اتصال ستون بتنی به تیر فولادی تحت بارگذاری چرخه اییاسر محمدیدکتری(PhD)اصفهانی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شناسایی رفتار دینامیکی توربین های بادی با استفاده از آنالیز مودال عملکردیمرتضی قالیشویاندکتری(PhD)شوشتری۱۳۹۷/۰۶/۳۱
کاربرد مدل‌های سری زمانی در تحلیل ایمنی کلان نگر: مطالعه موردی ایرانمیلاد دلاوری فروتقهکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مدلسازی فازی موازنه هزینه-زمان با استفاده از الگوریتم ژنتیکوحید حسن زاده نظرآبادیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
اثرات آمایش لجن، نرخ بار‌گذاری مواد جامد و نوع دانه‌بندی بر عملکرد بسترهای لجن‌خشک‌کنعزیزاله دل افروزکارشناسی ارشددانش۱۳۹۷/۰۷/۱۱
ارائه یک سیستم تصمیمگیری به منظور شناسایی نقاط حادثه خیز ترافیکی با توجه به عوامل محیطی (بررسی میزان احتمال یخزدگی مسیر)بهنام بهاریکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۷/۰۷/۱۱
بررسی تاثیر خوردگی بر رفتار لرزه‌ای دیوار برشی فولادی موج‌دارمحسن اسعدی نژادکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۷/۰۷/۱۱
استفاده از تحلیل های دینامیکی نموی در کنترل خسارت سازهمحمد ازادواردکتری(PhD)حاجی کاظمی۱۳۹۷/۰۷/۱۲
ارزیابی تاثیر تغییرات مدول الاستیسیته و مدل رفتاری خاک بر طرح سازه نگهبان گودبرداری های عمیقمهرداد قاسمی نسریکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۷/۰۷/۲۴
احداث ساختمانهای بلند مرتبه با استفاده از مدل سازی چند مقیاسه مبتنی بر GIS و با استفاده از روش OWA درناحیه 2 منطقه 9 شهرمشهدداود طلوع حسن پورکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۷/۰۷/۳۰
ارزیابی اثر تغییرات آب و هوایی بر روی تصادفات جاده‌ای به کمک مدل بیزین و شبکه عصبی در محیط GISابوالفضل افشاریکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۷/۰۷/۳۰
بررسی رفتار وابسته به زمان (خزش) در پی یک سد سنگریزه ای بلند (مطالعه موردی: سد مسجد سلیمان)احسان محمدعلی نیاکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۷/۰۷/۳۰
واکاوی ناخطی پوسته های همگن، چندلایه و تابعی زیر بارهای دمایی و مکانیکیداود پورحکمتکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۷/۰۸/۰۷
بررسی معیارهای تأثیرگذار ساختمان سبز در توسعه پایدار (مطالعه موردی: کشور عراق)اسرا ء محسن علی حمرهکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۷/۰۸/۲۴
بررسی اثر ساختار بر رفتار تحکیمی رس مشهدعلی آریان اصلکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۷/۰۸/۲۸
تجزیه وتحلیل چند معیاره GIS براى انتخاب مکان مناسب جهت احداث مدارسعذراء احمد محمدکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۷/۰۹/۱۲
ارزیابی فاصله‌ی دسترسی مدال بین وسایل نقلیه مختلف در سیستم اطلاعات مکانیهبه منادی مردان ال غیدانکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۷/۰۹/۱۳
بررسی کاربرد سیستم‌های یون‌زدایی خازنی در نمک‌زدایی از آب‌های لب‌شورنازنین غلامیان مقدمکارشناسی ارشدکرابی۱۳۹۷/۰۹/۱۷
تجزیه وتحلیل مکانی فضاى سبز شهرى با استفاده از مدلهاى چند معیاره در GISعلاءموفق خلیل الخزرجیکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۷/۰۹/۱۸
بررسی تاثیر نمک‌پاشی زمستانه بر روی بلوک‌های بتنی خیابانی در شهر مشهداحسان خسرویکارشناسی ارشددانش۱۳۹۷/۰۹/۲۰
بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار برشی ماسه لای‌دار مشهدتهما رسولی تبارکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۷/۰۹/۲۸
بررسی عوامل موثر در تهیه طیف خطر یکنواخت و مقایسه آن با روش آماری (مطالعه موردی : طیف طراحی ویژه شهر مشهد)رضا فدائیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۷/۱۰/۰۸
ارزیابی مکانی سدها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی مکانی با GISسهیله نجم عبدالرضا رحیمیکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۷/۱۰/۱۵
بررسی ویژگی های مکانیکی، دوام و رئولوژیکی ملات ماسه سیمان آسفالتی نوع 2محمدرضا رسائی یزدانیکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۳۹۷/۱۰/۱۸
ارزیابی بهترین موقعیتها برای تولید انرژی بادیاحمد شاکر سعود ال حمیدهکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۷/۱۰/۲۲
بررسی آماری احتمالاتی زلزله‌های طرح و مشخصه‌های طیف طرح ویژه ساختگاه‌های متفاوتمحمدمهدی عیدی بجستانیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۷/۱۰/۳۰
بررسی تاثیر خوردگی بر رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادیعماد آراستهکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۷/۱۱/۰۳
بررسی کارآیی انواع راکتورهای بی هوازی جریان رو به بالا با بستر ثابت استفاده شده در تصفیه خانه های فاضلاب شهرک های صنعتیراحم اختریکارشناسی ارشددانش۱۳۹۷/۱۱/۱۷
اولویت بندی چندشاخصه کاربرى هاى مختلف پساب تصفیه خانه هاى فاضلاب با استفاده از روش VIKOR -مطالعه موردی: شهر کربلا-دعاءنذیر خضیر السعیدیکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۹۷/۱۱/۲۳
مقاوم‌سازی سازه‌های بتن‌آرمه با استفاده از میلگردهای حافظه‌دار شکلیجواد حسینیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۷/۱۱/۲۳
اثر گیرداری اتصال تیر به ستون در رفتار مهاربند واگرا به کمک روش های احتمالاتیحجت یوسف زادگانکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۷/۱۱/۲۴
مدل‌سازی چند‌مقیاسی بتنفادی عیوشکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۷/۱۱/۲۴
شبیه سازی رفتار مصرف انرژی ساکنین و بررسی روش های بهبود رویدادهای فرهنگ سازی صرفه جوییمحمد زارعیکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۷/۱۱/۲۷
شبیه‌سازی عددی رفتار لرزه‌ای تونل‌های مستطیلی در خاک‌های با قابلیت روانگراییشهاب الدین رضائیان نیریکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۷/۱۱/۲۸
مدل سازی الودگی هوا با کمک شبکه عصبی – فازی و بهینه سازی الگوریتم ژنتیکسعدیه معافیکارشناسی ارشدکرابی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
ارائه چارچوبی برای کنترل و انطباق ضوابط و آئین‌نامه های اجرائی ساختمان به صورت خودکارمحمد رضا توسلیکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۷/۱۱/۲۹
ارزیابی ریسک‌های گودبرداری‌های عمیق در ایرانمصطفی رضائیکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۷/۱۱/۲۹
بررسی اندرکنش استاتیکی تونل و سازه سطحی (مطالعه موردی: ایستگاه G2 خط دو قطار شهری و عرصه میدان شهدای مشهد)حسین زحمت کش دلوئیکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۷/۱۱/۲۹
بررسی تاثیر بار هیدرولیکی، نوع لایه بندی و ضخامت بستر بر ارتقای عملکرد واحد فیلتراسیون در تصفیه خانه های آب (مطالعه موردی: تصفیه خانه شماره یک آب مشهد)نیما عمرانیکارشناسی ارشددانش۱۳۹۷/۱۱/۲۹
بررسی حذف رنگ های مالاشیت‌گرین، متیلن بلو و متیل ویولت با استفاده از جاذب های اکسید گرافن، اکسید گرافن مغناطیسی، اکسید گرافن احیا شده و اکسید گرافن احیا شده مغناطیسیمهران اکرمیکارشناسی ارشددانش۱۳۹۷/۱۱/۲۹
بررسی رفتار دیوار برشی فولادی موج دار با روش تحلیل بار افزون و چرخه ایعباس عین علی طلبکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۷/۱۱/۲۹
بررسی کارایی مخلوط کربن فعال با اکسید گرافن در کاهش آلاینده های آلی محلول و فلزات سنگین از منابع آبوحیده صدیقکارشناسی ارشددانش۱۳۹۷/۱۱/۲۹
انتخاب بهترین جایگاه برای پنل‌های خورشیدی با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی وروش AHPقاسم بلحصکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی عوامل کلیدی موفقیت جهت پیاده‌سازی «مدیریت دانش» در پروژه‌های ساختوحیدرضا عطاریکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۷/۱۱/۳۰
پهنه بندی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک در شهر بجنوردحمید محمدیکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۷/۱۱/۳۰
مطالعه آزمایشگاهی عملکرد شالوده‌های نواری پوسته‌ای تحت بارهای قائم محوری و خارج از محور با استفاده از تکنیک سرعت‌سنجی تصویر ذراتسهراب شریفیکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
مقاوم‌سازی اتصال ستون‌های بتن مسلح دایره ای به پیسیده مهدیه میراعلمیدکتری(PhD)اصفهانی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
جداسازهای لرزه‌ای تطبیق‌پذیرسعید تقی زادهدکتری(PhD)کرم الدین۱۳۹۷/۱۲/۰۸
بررسی آزمایشگاهی دستگاه نفوذگر ضربه‌ای دستیمهدی سردارکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۷/۱۲/۱۳
بهینه سازی تخصیص شبکه پویای عرضه و تقاضا با استفاده از مدل شبکه باور عمیق (DBN) و خوشه بندی در شهر هوشمندمریم زلفی گلکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۷/۱۲/۱۵
اثر ابعاد تیر بر ظرفیت دال تیرهای بتن‌آرمه پس از حذف یک ستون در جلوگیری از خرابی پیشروندهانسیه ظفرمندکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۷/۱۲/۱۸
مطالعه آزمایشگاهی ویژگی‌های پرش هیدرولیکی در کانال همگرای شیبدار با بستر زبرعلی شعبانی چافجیریکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۷/۱۲/۲۰
ارزیابی تأثیر قیر امولسیونی کاتیونی تندشکن بر رفتار مکانیک شکست و واکنش شیمیایی سیلیس- قلیا در بتن غلتکیسیدوحید پورجعفرکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۳۹۷/۱۲/۲۲
بررسی بهینه سازی هزینه و زمان در پروژه های ساخت با استفاده از روش های فراکاوشیعلاء حاتم جابرکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۸/۰۱/۲۴
بررسی آزمایشگاهی رفتار شمع تحت اثر نیروی ترکیبی برکنش و جانبی در رس اشباعمحمدرضا حیدر زادهکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۸/۰۱/۲۵
مقایسه عملکرد ساختمان سبز و متعارف از دیدگاه انرژی (مطالعه موردی: برج‌های سبز کوثر)مهندموسی مکی الحسینیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۸/۰۱/۲۶
استفاده از آب خاکستری در تولید انرژی الکتریسیته و آبیاری فضای سبز در ساختمان های بلند مرتبه (نمونه موردی: برج های سبز کوثر)ابوالفضل منذر عبدالله المیاحیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۸/۰۲/۱۵
تحلیل مقاومت برشی تیرورق‌ها با درنظر گرفتن اثرات ناشی از خوردگیسیدعلیرضا میرصفیانکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۸/۰۲/۱۸
خیز و ترک خوردگی اعضای خمشی بتنی مسلح شده با میلگردهای GFRPامیرمحمد محتاج خراسانیدکتری(PhD)اصفهانی۱۳۹۸/۰۲/۱۸
تقویت دیوارهای برشی فولادی دارای خوردگیمحمد محمدی بیدکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۸/۰۲/۲۵
تحلیل نقش تداخل عابرپیاده بر ترافیک وسائل نقلیه موتوری مطالعه موردی محور قرنی مشهدمصطفی مرادزادهکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۸/۰۲/۲۸
انتخاب یک محل مناسب برای احداث نیروگاه خورشیدی در کشور عراق) نجف( به کمک (GIS)نصیر محمد حمزه قفطانکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۸/۰۳/۰۷
پایش سلامت سازه بر اساس روشهای تشخیص الگوی آماری و دادههای ارتعاشیعلیرضا انتظامیدکتری(PhD)شریعتمدار۱۳۹۸/۰۳/۱۸
بررسی تأثیر عوامل عدم قطعیت بر منحنی دبی‌ـ اشل با استفاده از خطوط هم‌تراز سرعت در رودخانه‌های طبیعیسجاد محمدزاده وطن چیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۸/۰۳/۲۱
بررسی تأثیر کاربرد هیپوکلریت سدیم در فرآیند ضدعفونی اولیه برخوردگی تأسیسات فولادی تصفیه‌خانه‌های آب (مطالعه موردی تصفیه‌خانه شماره 3 مشهد)سعید قربانیکارشناسی ارشددانش۱۳۹۸/۰۳/۲۹
تاثیر بازشو در عملکرد دیواربرشی فولادی مرکبمحمد مقدادیاندکتری(PhD)قلعه نوی۱۳۹۸/۰۳/۲۹
بررسی رفتار لرزه ای سازه با استفاده از طیف طرح استاندارد و طیف طرح برآورد شده ساختگاهعاطفه غلامیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۸/۰۴/۰۴
جریان در کانال‌های پوشیده از یخدلارام کاظمیانکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۸/۰۴/۰۹
طراحی و توسعه سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری مکانی (SDSS) به‌منظور تجزیه و تحلیل تقاضای برق مسکونی (RED)امین احمدی خیاویکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۸/۰۴/۱۶
پیش بینی پروفیل پیوسته سرعت پیمایشی در راه های دوخطه برون شهری با استفاده از یادگیری جمعی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)سیدعلی هاشمیکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۳۹۸/۰۴/۲۳
پیش بینی هزینه تکمیل پروژههای ساخت با استفاده از شبیه سازی مونت کارلوهبه صقرکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۸/۰۶/۱۳
تحلیل جریان متغیر تدریجی دائمی در کانال‌های باز دارای شیب ملایم و تند با به‌کار بستن روش‌های باقی‌مانده‌های وزن‌دار پتروف‌ گلرکین، گلرکین، کمینه مربعات و نقاط هم‌ دامنهسروش رضوانیانکارشناسی ارشدآفتابی ثانی۱۳۹۸/۰۶/۱۴
ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر کربلا با استفاده از شاخص های کیفیت آب (WQI)زهراء عبدالعزیز عبدالکریم المیاحیکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۹۸/۰۶/۱۶
امکان‌سنجی جذب فلزات سنگین کادمیوم ، نیکل و سرب توسط تفاله مالت و تعیین ایزوترم جذب غالبسیدمهدی نجف زادهکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۹۸/۰۶/۱۷
واکاوی ساختار حکمرانی مشارکتی و سازگار آب با تأکید بر دانش بومی در سیستان و بلوچستان (نمونه‌ی موردی: تالاب هامون)شهرزاد صادقی زاده بافندهکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۸/۰۶/۱۷
بررسی احتمالاتی امکان رخداد فروریزش لرزه ای سازه های فولادی با استفاده از منحنی های شکستکوروش مهدی زاده گاوگانیدکتری(PhD)کرم الدین۱۳۹۸/۰۶/۲۰
روندیابی دینامیکیِ سیلاب در خشکه رودها با در نظر گرفتن تلفات انتقال از بستر رود در قالب جریان اشباع-غیراشباعجواد رمضانیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۸/۰۶/۲۰
بررسی وضعیت آلودگی صوتی ناشی از ترافیک در بافت مرکزی شهر مشهدنگین ارانیکارشناسی ارشدکرابی۱۳۹۸/۰۶/۲۱
ارزیابی خواص رئولوژیکی، مکانیکی و دوام ملات ماسه سیمان آسفالتی نوع 2 حاوی سرباره کوره قوس الکتریک با استفاده از روش سطح پاسخسعید شعربافیانکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۸/۰۶/۲۳
بررسی تاثیر توام جداساز لاستیکی‌ـ‌‌سربی و میراگر ویسکوز در تراز جداساز بر کاهش اثرات طبقه نرم سازهعلی صادقی نیاکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۸/۰۶/۲۳
بررسی تاثیرات اندرکنش سازه خاک سازه(SSSI)بر کنترل سازه های مجاور توسط میراگر جرمی تنظیم شوندهمحمدمجتبی ثناگردربانیکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۸/۰۶/۲۳
بررسی چاه های آب شرب دشت بیرجند و پیشنهاد گزینه های جایگزین مناسبرضا عقل مندکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۸/۰۶/۲۳
واکاوی سازه‌های کشسان تخت در فضای حالت‌های کرنشیمحمدرضا رمضانیکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۸/۰۶/۲۳
آسیب‌پذیری لرزه‌ای قاب مهاربندی هم‌محور با در نظر گرفتن اثر ورق اتصالمجتبی رضائیکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۸/۰۶/۲۴
خوشهبندی تصاویر فراطیفی با مدلسازی فازی منطبق بر بازیابی آلبدوپیمان عظیم پورکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۸/۰۶/۲۴
مقاوم سازی تیرهای بتنی با سنگدانه بازیافتی به کمک ژاکت بتنی مسلح شده با الیاف فولادیعلی انوریکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۸/۰۶/۲۴
بررسی آزمایشگاهی گسیختگی صفحه مهارها در سپری‌هاامیررضا حسن زادهکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۸/۰۶/۲۵
بررسی عملکرد غشایی در تیرهای بتن مسلح لاغرمهدی کوهستانیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۸/۰۶/۲۵
شبیه‌سازی عددی آزمایش یکپارچگی شمع (PIT)مریم منصوریکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۸/۰۶/۲۵
شبیه‌سازی عددی رفتار گروه ریزشمع با کمک مفهوم دوفازیرضا خدابندهکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۸/۰۶/۲۵
بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر ادراکات جوّ ایمنی کارگران در پروژه‌های ساختسیدمهدی حیدریکارشناسی ارشدبنی هاشمی چهارم۱۳۹۸/۰۶/۲۶
تحلیل پوسته‌های استوانه‌ای FGM با بازشو و سخت‌کننده در برابر بارهای انفجاریمجتبی شهرکیکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۸/۰۶/۲۶
تحلیل و ارزیابی الگوی بهینه مصرف آب شهری در کلانشهرهای توریستی با استفاده از روش رگرسیون و روش‌های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)_مطالعه موردی: شهر مشهدمحسن کدخداییکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۸/۰۶/۲۶
روشی نوین برای واکاوی پویای سازه‌هامهدی عاملی بصیریکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۸/۰۶/۲۶
کنترل پل کابلی معیار با الگوریتم فازی ـ عصبی ـ موجکیزهرا مکتبیکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۸/۰۶/۲۶
مدلسازی عددی مسائل خاک غیراشباع بوسیله ریزسازی مش تطبیقیمصطفی موسی فرخانیکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۸/۰۶/۲۶
مطالعه آزمایشگاهی شالوده دایره ای تحت بار خارج از محور واقع بر خاک ماسهای مسلح به ژئوگریدپویا دست پاککارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۸/۰۶/۲۶
اولویت بندی عوامل دوباره کاری در پروژه های ساخت و ساز با استفاده از الگوریتم فرآیند تحلیل شبکه (ANP) (مطالعه ی موردی – کشور عراق)سمانمیر کریم الشمریکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۸/۰۶/۲۷
اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در صنعت ساخت ایراننیلوفر روحانیکارشناسی ارشدبنی هاشمی چهارم۱۳۹۸/۰۶/۲۷
شبیه‌سازی عددی پدیده روانگرایی استاتیکی به روش اجزای مجزا (DEM)مسعود خبازیاندکتری(PhD)سیدی حسینی نیا۱۳۹۸/۰۶/۲۷
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت مشارکت بخش عمومی-خصوصی در پروژه‌های نیروگاهی ایرانسیدمصطفی میرقاسمیکارشناسی ارشدبنی هاشمی چهارم۱۳۹۸/۰۶/۲۷
یافتن مسیرهای ریلی سریع‌السیر بین ناصریه و نجف در محیط GISنورالدین سمیر مجید الرکابیکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۸/۰۶/۲۷
بررسی تاثیر پس کشیدگی بر روی ظرفیت خمشی تیرهای ساخته شده با بلوک‌های بتنی AACمیلاد امانیانکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بررسی ساختار تجارت آب‌مجازی در استان خراسان جنوبی با استفاده از رویکرد اقتصادی داده ـ ستانده و مفهوم ردپای آباحسان قاسمی پورکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
ارزیابی عملکرد لرزه‌ای پل‌هایی با ستون بتن مسلح مجهز به آرماتور آلیاژ حافظه‌دار شکل‌یاب در تکیه‌گاه‌های جداکننده پایهمحمد جهانگیرکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی نقش حمل‌ونقل انسان‌محور در کاهش ترافیک هسته مرکزی شهرها- مطالعه موردی شهر مشهدجمشید جعفری نیکوکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تحلیل پل های قوسی بنایی با مصالح خاکی به روش اجزای مجزا (DEM)علی صحتکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تحلیل غیرخطی هندسی سازه ها بر اساس روش های چندنقطه ای بهبودیافتهعلی مقامیدکتری(PhD)شهابیان مقدم۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی پارامترهای ضریب شکل پذیری و ضریب کاهش مقاومت و بدست آوردن رابطه بین آن ها ( مطالعه موردی ایران)مهرداد صانعیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۸/۰۷/۰۳
بهینه‌سازی هزینه میلگردها در تیر بتنی، با در نظر گرفتن توأم پارامترهای برش میلگرد، طراحی چیدمان و نصبمهدی عباس زادهکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۸/۰۷/۰۶
رفتار برش دو طرفه دال های تخت ساخته شده از بتن ECC و آب مغناطیسیبهداد هاشمی سالانقوچکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۸/۰۷/۰۶
بررسی رفتار خزشی سیستم های میخ-خاک با مصالح مرکب و مقایسه با فولادبهروز حامدمیرجعفریدکتری(PhD)بلوری بزاز۱۳۹۸/۰۷/۱۷
آفرینش جزء های محدود نو برای واکاوی سازه های دارای ترک پایدارنیما قرائی مقدمدکتری(PhD)رضائی پژند۱۳۹۸/۰۷/۱۸
توسعه الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات اصلاح شده (CPSO) به منظور اسکان موقت بعد از زلزلهسجاد زارع قاطرگتورنکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۸/۰۷/۲۱
اثر برخورد سازه‌های جداسازی‌شده بر نیازهای لرزه‌ای سازه‌ها تحت اثر زلزلهمریم پوراحمدیه اردکانکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۸/۰۷/۳۰
واکاوی کمانش پیچشی-جانبی تیرها‌ی تابعی درجه‌ایعلی آل پیغمبر مقدمکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۸/۰۸/۰۱
ارزیابی مکانی جایگاه شارژ اتوبوس برقی در محیط GIS (محدوده مطالعاتی شهر مشهد)محمدرضا چهارارکانکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۸/۰۸/۱۳
بررسی رفتار سدهای خاکی ساخته‌شده در دره‌های تنگ (مطالعه‌ی موردی: سد دهنه دره‌ افغانستان)ذوالفقار اکبریانکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۸/۰۹/۱۳
طراحی پلاستیک بر مبنای عملکرد قاب های خمشی فولادی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک-سازهرضا براتیکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۸/۰۹/۱۶
مطالعه رفتار غیر اشباع خاک ماسه گچ‌دار شهر نجفمصطفی محمد عبدالحسیندکتری(PhD)اخترپور۱۳۹۸/۰۹/۲۰
تحلیل غیرخطی اعضای بتن مسلح به کمک اجزای رشته‌ای با در نظر گرفتن عملکرد غشاییبهروز یوسفیدکتری(PhD)اصفهانی۱۳۹۸/۰۹/۲۱
بررسی تاثیر مشخصات مکانیکی روسازیهای آسفالتی بر شاخص خدمت دهی روسازیمجتبی همتیکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۸/۱۰/۰۱
مکان‌یابی محل دفن پسماندهای جامد شهری با استفاده از مدل های تصمیم‌گیری AHP و TOPSIS با منطق فازی در محیط GIS -مطالعه موردی: شهر قوچان -حمیدرضا خسروپورکارشناسی ارشدکرابی۱۳۹۸/۱۰/۱۴
بررسی تاثیر حوادث خارج کارگاه برعملکرد ایمنیعلی جابریکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۸/۱۰/۱۵
طراحی و ساخت المان های پیش ساخته نماهای ساختمانی و امکان سنجی اجرای آنها در کشور از منظر اقتصادی و فنیامین غلام پورنقندرکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۸/۱۰/۱۵
بررسی و ارزیابی اثر مهندسی ارزش بر مدیریت تدارکات و مدیریت ارتباطات پروژه های عمرانیمحمدمهدی امینیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۸/۱۰/۲۳
رفتار دال های تخت پس از برش پانچینگ تحت بار ثقلی برای جلوگیری از تخریب پیشروندهسعید سروریدکتری(PhD)اصفهانی۱۳۹۸/۱۱/۲۴
مطالعه عددی تغییرات پارامترهای هندسی در سرریز سیفونیمحمد صادق افشارکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۸/۱۱/۲۶
آنالیز سری های زمانی تداخل سنجی راداری به منظور پایش فرونشست زمینعلی امیدواراشکلککارشناسی ارشدشاد۱۳۹۸/۱۱/۲۷
ارزیابی ساختارهای اقتصادی – اجتماعی برای توسعه و دسترسی پارکینگ‌های شهری در GISازهر ابراهیم کریم الطائیکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۸/۱۱/۲۷
بررسی اثر تغییر در جهت الیاف بر رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق FRPامیر خسرویکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۸/۱۱/۲۷
برنامه‌‌ریزی ایستگاه‌‌های دوچرخه در سطوح استراتژیکی، تاکتیکی و عملکردی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)سجاد حسنیکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۸/۱۱/۲۷
طراحی و بهینه سازی میراگر اینرتر هیدرولیکیرضا چکنیکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۸/۱۱/۲۷
بررسی اثر استفاده از پوزولان ها بر خواص مکانیکی، دوام و رئولوژیکی ملات ماسه سیمان آسفالتی نوع دو در معرض باران اسیدیامیرحسین صعصعیکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۸/۱۱/۲۸
بررسی پتانسیل تولید بیوگاز از بخش آلی پسماندهای جامد شهری با استفاده از فرایند هضم مشترک با لجن بی هوازیافسانه صدیقیکارشناسی ارشدکرابی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
بررسی رفتار خمشی تیرهای بتن بازیافتی دارای الیاف پلی‌پروپیلن با در نظر گرفتن اثر آرماتور برشیامیر رجب زاده صفائیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
تعیین چند شاخصه نوع سوخت بهینه خودروهای سبک با استفاده از روش تلفیقی ENTROPY و VIKOR ( مطالعه موردی ناوگان شهری مشهد)محمدرضا فاتحی ترشیزکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۹۸/۱۱/۲۸
ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر خرده مواد پلاستیکی (PET) بر روی خواص شیارشدگی مخلوط‌های آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای (SMA) حاوی سرباره کوره قوس الکتریکی EAFداریوش معظمیدکتری(PhD)صحاف۱۳۹۸/۱۱/۲۹
تعیین شاخص های مرتبط با صفحه های منابع- مصارف و برداشت در چارچوب حسابداری آب با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه آبریز فریزی)آرش رضاپورکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۸/۱۱/۲۹
اولویت بندی زیرحوضه ها برپایه سیل خیزی به منظور انجام فعالیت های کنترل سیل با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره مطالعه موردی: حوضه های آبریز ارداک و کاردهپردیس صانعکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی اثر الیاف پلی پروپیلن بر رفتار خمشی تیرهای بتن بازیافتی با در نظر گرفتن اثر لغزش آرماتور در طول های مختلفعلی هدایتی ثانی گرم جانکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی رفتار دینامیکی عرشه های چند دهانه تحت اثر جرم متحرکهومن کاشانی راددکتری(PhD)قلعه نوی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی رفتار قاب‌های مهاربندی فولادی تحت بار آتش‌سوزی پس از زلزلهمحمدرسول کفاش بازاریدکتری(PhD)کرم الدین۱۳۹۸/۱۱/۳۰
واکاوی ایستا و پویای صفحه‌های تابعی درجه‌ای، متخلخل و چندلایه زیر اثر بارگذاری دمایی و مکانیکیامیرحسین مرادیکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ارزیابی بهترین مکان ها برای جمع آوری زباله در شهر کربلا به کمک تصمیم‌گیری چندمعیاره در GISصفا ء رافع عبدالهادی سمیسمکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۸/۱۲/۰۴
ارزیابی عملکرد الگوریتم های جنگل تصادفی و K نزدیک ترین همسایه توسط متدهای مختلف پیش پردازش به منظور پیش بینی پوشش اراضیمیلاد قبادی ترنیککارشناسی ارشدشاد۱۳۹۸/۱۲/۰۴
ارزیابی احتمالاتی آسیب‌پذیری لرزه‌ای پل‌های بتن‌آرمه با احتساب خطر پس‌لرزهمحمد شعربافیانکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۸/۱۲/۰۵
پیش بینی مشخصه های فیزیکی سیمان پرتلند، با استفاده از الگوریتم شبکه عصبیمهدی احمدی جلایرکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۸/۱۲/۱۹
تاثیر مسلح کننده ژئوگرید و مصالح اصلاحی بر روی ظرفیت باربری پی حلقوی مستقر بر خاک مسلحعلی عباس زاده حصارکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۹/۰۲/۲۲
بررسی و اولویت‌بندی عوامل تاخیر در پروژه‌های عمرانی به روش سلسله مراتبی، طبق استاندارمدیریت پروژهقحطان غالب عواد ال رهیفکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۹/۰۳/۱۸
کاهش عدم قطعیت های ناشی از ساختار مدل و پارامتر ضریب زبری در تحلیل جریان های غیردائمی متغیر تدریجی در رودخانه هامحمد عطاریدکتری(PhD)حسینی۱۳۹۹/۰۳/۲۱
توسعه تحلیل‌های مکانی GIS برای اکتشاف نفت (مورد مطالعاتی خور موسی ماهشهر)علی حسین مجید الحمیدهکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۹/۰۵/۰۱
تحلیل خطر لرزه ای شهر خرو در حاشیه جنوبی رشته کوه بینالودحسن ابراهیمی گل بتهکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۹/۰۵/۰۵
مطالعه عددی اندرکنش خاک - شمع و سازه در تحلیل لرزه‌ای برای سیستم ترکیبی سازه نگهبان و سازه اصلی در روش گود برداری معکوسمحمدامین محمدیارکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۹/۰۵/۱۵
واکاوی جزء محدود ناخطی هندسی پوسته های مرکب به کمک فن درون یابی درهم میدان کرنشامیررضا مسعودیدکتری(PhD)رضائی پژند۱۳۹۹/۰۶/۰۳
آسیب‌یابی سیستم‌های سازه‌ای با در نظر گرفتن اندرکنش سازه ـ سیالابراهیم ستوده نیاکرانیدکتری(PhD)شهابیان مقدم۱۳۹۹/۰۶/۱۱
پیش بینی زمین لغزش به کمک تلفیق شبکه عصبی مصنوعی(ANN) با الگوریتم ژنتیک(ANN-GA) و الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری(ANN-GWO)رضا کوسه لرکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۹/۰۶/۱۶
تشریح معنایی جریان های کاری با استفاده از الگوی داده های متصلمحمدحسین فرنگیکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۹/۰۶/۱۷
ظرفیت باربری پی‌های حلقوی تحت بارگذاری ترکیبی قائم، افقی و لنگر خمشیامیرهوشنگ صادقی فاضلدکتری(PhD)بلوری بزاز۱۳۹۹/۰۶/۲۲
ارزیابی زیست‌محیطی، اقتصادی، فنی و اجرایی انواع سقف‌های رایج ساختمانی با استفاده از روش‌های تصمیم گیری چندمعیارهسیدمحسن سجادی نسبکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۹۹/۰۶/۲۵
کنترل سازه به کمک شبکه سنسورهای بی‌سیمسیدحسین فضائلی حسینی نژادکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۹/۰۶/۲۵
بهره‏ برداری بهینه شبکه ‏های آبرسانی براساس مدیریت فشار با الگوریتم NSDEمحمد حموکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۹/۰۶/۲۶
بهینه‌سازی برنامه تخلیه اضطراری چند مرحله‌ای با درنظرگرفتن معیارهای چندگانهامید حسینیکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۹/۰۶/۲۶
تحلیلِ جریان های متغیرِ تدریجی دائمی در کانال های باز با مقطعِ مستطیلی به روشِ تبدیلِ دیفرانسیلیزهرا گلمکانیکارشناسی ارشدآفتابی ثانی۱۳۹۹/۰۶/۲۶
حلِ معادلاتِ دیفرانسیلِ جزئیِ حاکم بر جریان های غیردائمی در کانال های باز با استفاده از اجزاء محدود فضا ـ زمان (TSFEM)حسین شرکت توتونچیکارشناسی ارشدآفتابی ثانی۱۳۹۹/۰۶/۲۶
عملکرد جاذب های گیاهی بیخ، خرنوب و نانو جاذب گرافن اکساید اصلاح شده، در کاهش رنگ های متیلن بلو، مالاشیت گرین و متیل ویولت در محیط های آبیمرتضی فرهمندزادهکارشناسی ارشددانش۱۳۹۹/۰۶/۲۶
مقایسه عملکرد مدل‌های شبکه عصبی کانولوشنی بر اساس تلفیق داده‌های سنتینل-1 و سنتینل-2سپهر غفاریکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۹/۰۶/۲۶
اثر خوردگی بر پیوستگی میلگرد در بتن حاوی میکروسیلیس و ضایعات پودر مرمرمحمد قربان زادهکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۹/۰۶/۲۹
بررسی آزمایشگاهی پارامترهای شکست کامپوزیت سیمانی مهندسی شده (ECC)سیدمهدی امیرفخریانکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۹/۰۶/۲۹
مطالعه عددی و آزمایشگاهی تقویت تاوه‌های بتن‌آرمه دوطرفه با استفاده از ورق‌های فولادی سوراخ‌دارسیدسعید صحرانورددکتری(PhD)حاجی کاظمی۱۳۹۹/۰۶/۲۹
بررسی اثرات دما، زمان تماس و کاربرد پتاسیم پرمنگنات و سدیم هیپوکلریت بر خوردگی لوله های فولادی در تصفیه خانه های آبمبین رحیمی گلخندانکارشناسی ارشددانش۱۳۹۹/۰۶/۳۰
بررسی اثرات زیست‌محیطی اجرای بام سبز بر ردپای کربن و نگهداشت انرژی در ساختمان (مطالعه موردی: شهر مشهد)محمدرضا سیدآبادیکارشناسی ارشدکرابی۱۳۹۹/۰۶/۳۰
بررسی پارامتر‌های شکست و خواص مکانیکی بتن سبکدانه پیش خیس شده‌ حاوی الیافعلیرضا حسینی محرابکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۹/۰۶/۳۰
بررسی عددی رفتار دال‌های بتن‌آرمه دوطرفه با استفاده از تئوری خطوط تسلیم جهت ارائه طرح تقویت بهینه با استفاده از پلیمرهای مسلح الیافیابوالفضل نخعیکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۹/۰۶/۳۰
ارزیابی عوامل مؤثر بر تصادفات عابران پیاده مسن با استفاده از محیط GISبهنام میرزائیکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ارزیابی لرزه‌ای سیستم دیوار همبسته بتنی مرکزگرا با تیر همبند فولادی پس‌کشیدهمحمدسجاد زارعیاندکتری(PhD)اصفهانی۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اندرکنش دینامیکی سازه‌های مجاور با درنظر گرفتن اثر خاکناصر بدری دوست آبادکارشناسی ارشدکرم الدین۱۳۹۹/۰۶/۳۱
بررسی عوامل تاثیرگذار بر تعداد مصدومین تصادفات جرحی با استفاده از شبکه بیزی ;مطالعه موردی شهر مشهدزهرا قاینی نژادکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل دینامیکی تونل‌های چهارگوش با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازهحسین نیک پوربایگیکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۹/۰۶/۳۱
توسعه مدل پیش بینی نویز ترافیک بزرگراه های درون شهری ایران با استفاده از اندازه گیری Leq، بر پایه برداشت های میدانیفرهاد جنتی رادکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ارائه الگوی بهینه بهره برداری از واحدهای تصفیه خانه های فاضلابِ شهری به روش لجن فعال با استفاده از روش دلفی کلاسیک و اولویت بندی استراتژی های عملکردی [مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب شهر تربت‌حیدریه]علی رضائی مقدمکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۹۹/۰۷/۰۱
شناسایی روابط بین عوامل استرس‌زا، استرس و رفتار ایمنی کارکنان شاغل در پروژه‌های ساختمحیاسادات کلاتیکارشناسی ارشدبنی هاشمی چهارم۱۳۹۹/۰۷/۰۶
تقویت برشی تیرورق‌های دارای خوردگیسیدوحید فاطمی نسبکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۹/۰۷/۱۵
بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های فلزی همراه با مهاربند مرکزگرای تلسکوپی دوطرفهمحمدحسین برادران خلخالیدکتری(PhD)کرم الدین۱۳۹۹/۰۷/۱۷
بررسی میزان رطوبت منطقه Walnut Gulch(WG) با استفاده از مدل ذوزنقه و الگوریتم Single Channelربابه امینیکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۹/۰۷/۲۱
شناسایی و اولویت بندی ضایعات ساختمانی با استفاده از روش فازی-تاپسیس و ارائه راهکار های مدیریتی مبتنی بر تکنیک ساخت و ساز نابمحدثه فیلسوف کاخکیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۹/۰۷/۲۲
بررسی پارامترهای موثر بر کرنش پارگی دورپیچ‌های FRP در ستون‌های بتنی محصور شده زیر بار محوریمریم حبیبی خراسانیکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۹/۰۷/۲۳
استفاده از روش p-median برای یافتن توزیع مناسب ایستگاه‌های اتوبوس شهری بر اساس تقاضا و دسترسی (مطالعه موردی شهر مشهد)عرفان خلیل ابراهیم الصباغکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۹/۰۷/۲۹
بررسی عملکرد آسفالت سطحی در راههای روستاییمحمد مختاریکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۹/۰۷/۳۰
بررسی و امکان سنجی استفاده از سنگدانه های طبیعی منبسط شده جهت کاهش تبخیر از سطح مخازن آبسعید صفریکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تحلیلِ هیدرولیکی مبتنی بر فشارِ شبکه های توزیع آب با در نظر گرفتنِ نشت با استفاده از روشِ کانیرامین محمدیکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تقویت برشی دال‌های دوطرفه با مواد الیافی مسلح شده سیمانی (FRCM)مازیار تقی زاده مهنهکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۹/۱۰/۱۱
حل معادله دیفرانسیل حاکم بر نوسان آزاد تیرها به کمک روش ماتریس انتقالحمیدرضا منوچهریکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۹/۱۱/۱۳
بررسی تأثیر مدیریت ذی نفعان بر عملکرد مدیریت پروژه‌های عمرانیمجید عضدپورکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۹/۱۱/۱۵
ایجاد مسیرهای مناسب جهت طراحی خیابان سبز به کمک سیستم اطلاعات مکانی (محدوده مطالعاتی شهر مشهد)محمد یوسفی خوش دره گیکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۹/۱۱/۱۸
مکان‌یابی ایستگاه‌های تحویل زباله شهر الرفاعی به کمک تصمیم‌گیری چند معیاره در GISاحمد علوان جبرکارشناسی ارشداعتمادفرد۱۳۹۹/۱۱/۲۰
ارزیابی مکانی سدهای زیر زمینی با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره در GISاوس عباس محمد الاعسمکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۹/۱۱/۲۱
انتخاب یک محل مناسب برای احداث ایستگاه جداسازی گاز طبیعی در میدان نفتی هویزه به کمک GISرافد هاشم احمد الطائیکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۹/۱۱/۲۱
بررسی دلایل فرسودگی لوله های پلی اتیلن و پیش بینی نرخ شکست لوله با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی (مطالعه موردی شهرستان سبزوار)الهام عربکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۹/۱۱/۲۲
محاسبه پروفیل سطح آب در شبکه کانال های باز با یک روش تکراری نوینرکسانا نجفیکارشناسی ارشدآفتابی ثانی۱۳۹۹/۱۱/۲۲
پیاده‌سازی سامانه اطلاعات مکانی داوطلبانه (VGI) در گزارش تخلفات ساختمانی به شهرداری (مورد مطالعاتی: شهر الرفاعی)احمد رشید ابیه الشویلیکارشناسی ارشداعتمادفرد۱۳۹۹/۱۱/۲۵
تحلیل و بررسی تأثیر پارامترهای خرابی سطحی روسازی و سرعت وسیله نقلیه روی صدای حاصل از برخورد لاستیک با سطح روسازیسیدوحید جوادیکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۹/۱۱/۲۵
تخمین مقاومت دیوار برشی فولادی موج دار ذوزنقه ای شکل با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعیعرفان اسماعیل زادهکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۹/۱۱/۲۵
بررسی تاثیر هم‌زمان الیاف فورتا، الیاف پلی‌پروپیلن و پودر سنگ گرانیت در خوردگی میلگرد فولادی مدفون در بتن با استفاده از روش تاگوچیمهدی موحدکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۹/۱۱/۲۶
بهسازی خاک ماسه ای آلوده با استفاده از تزریق سیمانسیدحامدرضا ضیائیکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۹/۱۱/۲۶
تخمین و پایش رطوبت خاک به کمک داده‌های ماهواره‌ای به منظور مدیریت آب مصرفی در بخش کشاورزیسیدعلی عزیزیکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۹/۱۱/۲۶
بررسی اثر قیر امولسیونی کاتیونیک دیر شکن اصلاح شده با پلیمر لاتکس و استایرن اکرلیک بر ویژگیهای مکانیکی و دوام روسازی بتن غلتکی با استفاده از روش سطح پاسخمجتبی ثابت بیرجندیکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۳۹۹/۱۱/۲۷
افزایش خودکارسازی بازرسی عملیات های ساختمانی جهت کنترل تولید با بهره گیری از تکنیک های بینایی کامپیوترعلی نبی زادهکارشناسی ارشدمغربی۱۳۹۹/۱۱/۲۸
بهینه سازی شبکه آبرسانی با الگوریتم‌های فراکاوشی گرگ خاکستری(GWO) و تکامل تفاضلی(DE)محمدرضا حدادی خلیل آبادکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۹/۱۱/۲۸
تاثیر آب مغناطیسی بر عملکرد مکانیکی بتن حاوی ضایعات پودر سنگابراهیم خوریکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۹/۱۱/۲۸
تخمین هزینه ایمنی ساخت با استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمانزینب علی اکبریکارشناسی ارشدبنی هاشمی چهارم۱۳۹۹/۱۱/۲۹
مدلسازی شبکه توزیع آب شرب شهر زابل به منظور تحلیل رفتار هیدرولیکی شبکه و دستیابی به مدل مناسب زون‌بندی و بهینه‌سازی رژیم پمپاژ و آبرسانی به نقاط مختلف شهرصادق میش مست نهیکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
ارزیابی آسیب‎پذیری آلودگی آب زیرزمینی دشت نیشابور با استفاده از مدل‌های دراستیک و دراستیک اصلاح شدهحسین ایرانیانکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ارزیابی روش‌های مختلف تقویت پایه پل‌های بتنی تحت اثر نیروی زلزله با استفاده از آلیاژ حافظه‌دار شکلیمحمد طهماسبیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
تشخیص تفاوت بین طرح جامع با وضع موجود با استفاده GIS‌ و سنجش از دور مورد مطالعاتی‌ (شهر الحی)مرتضی سعدی بدر البعاجکارشناسی ارشداعتمادفرد۱۳۹۹/۱۱/۳۰
مطالعه عددی عملکرد هیدرولیکی پله ها با مقطع V و VV شکل در سرریزهای پلکانیحسین سلطانیکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۳۹۹/۱۱/۳۰
بررسی رفتار خمشی تیر‌های بتن آرمه تقویت شده با میله‌‌های CFRP جانبی به روش NSMحسن عرفانی نسبکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۳۹۹/۱۲/۰۳
شناسایی خسارت سازه‌ها در شرایط متغیر محیطی با استفاده از روش‏های آماری ‌مبتنی بر تحلیل سری زمانیفهیمه جلالی فردکتری(PhD)اصفهانی۱۳۹۹/۱۲/۰۴
اثر خوردگی بر رفتار پیوستگی، سخت‌‌شدگی کششی و مقاومت الکتریکی نمونه‌‌های بتن فوق‌توانمند مسلح شده با میلگردهای مقاومت بالاسمانه خاک سفیدیدکتری(PhD)قلعه نوی۱۳۹۹/۱۲/۲۱
ارزیابی قابلیت اطمینان سازه های ساندویچی فولاد-بتن-فولاد با استفاده از روش های نوینآلاء عامریاندکتری(PhD)قلعه نوی۱۳۹۹/۱۲/۲۱
بررسی آزمایشگاهی پوشش با اثر جبهه مویینگی در کنترل زهاب اسیدی معدن - مطالعه موردی: سد باطله مس سونگونمهسا صادقی وزینکارشناسی ارشدکرابی۱۴۰۰/۰۲/۱۵
بررسی خیز طولانی مدت تیرهای مسلح یا تقویت شده با آرماتور gfrp به روش nsmسیما رستمی آغویکارشناسی ارشداصفهانی۱۴۰۰/۰۳/۰۳
تحلیل دینامیکی غیرخطی پوسته‌های استوانه‌ای دارای خوردگیفرشاد کرمیکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۴۰۰/۰۳/۰۸
حذف سورفاکتنت بنزال کونیوم کلراید از محلول های آبی با استفاده از روش انعقاد الکتریکیمهدیه غیاثی فرامرزکارشناسی ارشددانش۱۴۰۰/۰۳/۰۸
بررسی رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح در اثر خوردگی، ترمیم شده با FRP به روش NSMمریم تقی زادهکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۰/۰۳/۱۸
مدل‌سازی جریان در بندسار با استفاده از MODCELحجت بیناکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۴۰۰/۰۴/۰۱
مدلسازی جریان دوبعدی و رسوب وارده به بندسارها بر روی مخروط افکنه توسط نرم افزار مایک 21یوسف طاهریکارشناسی ارشدجعفرزاده۱۴۰۰/۰۴/۰۱
بررسی بسامد طبیعی پوسته‌های مخروط‌گونه‌ی تک و دوتایی مرکبعماد سبحانیکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۴۰۰/۰۴/۰۲
تحلیل عدم‌قطعیت و حساسیت در تخمین دبی با کمک روش اندازه‌گیری تک نقطه‌ای سرعتالناز حاجی مسگریکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۴۰۰/۰۴/۱۷
بررسی جذب موثر عوامل فعال سطحی از محیط آبی با کمک نانوجاذب های مشتق شده از گرافننجمه رضازادهدکتری(PhD)دانش۱۴۰۰/۰۴/۲۲
اثر بتن الیافی بر خیز دال های یک طرفه ی مسلح شده با میلگردهای GFRPنسیم استادیکارشناسی ارشداصفهانی۱۴۰۰/۰۴/۲۷
کنترل منطقی فازی نوع 2 برای سیستم دو طرفه کنترل فعال و ترکیبی ساختمان های مجاور با در نظر گرفتن اندر کنش خاک و سازهانوار شمخی جبار الغزالیدکتری(PhD)شریعتمدار۱۴۰۰/۰۵/۰۲
بررسی تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) بر مدیریت پروژههای عمرانیاحمد علی جاسم الحمامیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۰/۰۵/۰۴
تحلیل بازار مسکن ایران با در نظر گرفتن معیارهای کلان اقتصادی با استفاده از یادگیری بی نظارتعلیرضا وحدتی یزدیکارشناسی ارشدمغربی۱۴۰۰/۰۶/۲۰
شبیه‌سازی دوبعدی پدیده تولید ماسه به کمک همبسته‌سازی روش اجزای مجزا و شبکه بولتزمنسیاوش هنریدکتری(PhD)سیدی حسینی نیا۱۴۰۰/۰۶/۲۴
مطالعه رفتار مکانیکی ماسه سیمانته به روش اجزای مجزامعین الرضا قندهاریکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۴۰۰/۰۶/۲۴
تحلیل خودکار گزارشات کارگاهی به جهت شناسایی علل تاخیراتمهرشاد دریکارشناسی ارشدمغربی۱۴۰۰/۰۶/۲۷
تقویت خمشی تیرهای بتن مسلّح دارای خوردگی توسط سیستم FRCMمحمدامین سرابکارشناسی ارشداصفهانی۱۴۰۰/۰۶/۲۷
حذف ماده دارویی سفالکسین از محلول های آبی با استفاده از روش انعقادالکتریکیملیحه عربکارشناسی ارشددانش۱۴۰۰/۰۶/۲۷
مطالعه آزمایشگاهی اندرکنش تونل و گود با استفاده از تکنیک سرعت‌سنجی تصویر ذراتمحمد امین سیاحکارشناسی ارشدابریشمی۱۴۰۰/۰۶/۲۷
بهینه‌سازی بتن خودتراکم حاوی ضایعات با استفاده از روش تاگوچیمهدی مسافرکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۰/۰۶/۲۸
بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی اثر بالا آمدگی تراز آب زیرزمینی بر نشست خاک سیلتی مشهد بر پایه مکانیک خاکهای غیراشباعجواد پرگرکارشناسی ارشداخترپور۱۴۰۰/۰۶/۲۹
تقویت پوسته‌های استوانه‌ای دارای خوردگی در برابر بارهای انفجاریحجت پورعلی مال آبادکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شناسایی و اولویت بندی معیارهای ارزیابی آمادگی در برابر بحران در ساختمان های دانشگاهیمحسن معصومیان بجستانیکارشناسی ارشدبنی هاشمی چهارم۱۴۰۰/۰۶/۲۹
طراحی و ارزیابی قاب‌های مهاربندی زیپر با روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد (PBPD)سیدمحمدحسین حسینیکارشناسی ارشدکرم الدین۱۴۰۰/۰۶/۲۹
استفاده از الاستومرهای تقویت شده با الیاف با کاربرد غیر متصل به عنوان میراگر در سازهیحیی یزدیانیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۰/۰۶/۳۰
بررسی آزمایشگاهی رفتار پی رادیه شمع غیر متصلمحمدجمال ملک خانیدکتری(PhD)بلوری بزاز۱۴۰۰/۰۶/۳۰
بررسی پتانسیل تولید بیوگاز از زیست توده لیگنوسلولزی از طریق هضم مشترک بی هوازی با کود گاویفهیمه مصدق رنجبرکارشناسی ارشدکرابی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
بررسی تاثیر فیلرهای معدنی در بهبود پتانسیل خودترمیمی مخلوطهای آسفالتی داغسیدمصطفی موسویکارشناسی ارشدصحاف۱۴۰۰/۰۶/۳۰
تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در حمل و نقل عمومی، مطالعه موردی پایان ههای اتوبوسرانی مشهدمسعود غیب دوستکارشناسی ارشدشاد۱۴۰۰/۰۶/۳۰
مدل سازی گسترش ترک چسبنده محیط چند فاز غیر هم دما با استفاده از روش المان محدود توسعه یافتهسجاد بایگیدکتری(PhD)شوشتری۱۴۰۰/۰۶/۳۰
بررسی آزمایشگاهی، عددی و نظری رفتار پیچشی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با مصالح FRPمهندمحمدماجد ال درعاندکتری(PhD)توکلی زاده۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تحلیل شدت تصادفات با استفاده از مدل‌های آماری و شبکه عصبی در محیط GISدانیال ناظری عباس آبادکارشناسی ارشدشاد۱۴۰۰/۰۶/۳۱
شناسایی خسارت در سازه‌های خرپایی با استفاده از داده‌های مودالمهشاد ملائیکارشناسی ارشداصفهانی۱۴۰۰/۰۶/۳۱
استفاده از ضایعات تولید شیشه به عنوان جایگزین جزئی سیمان در بتنآتنا عسگریان یزدیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۰/۰۷/۰۶
اثر بتن الیافی بر خیز تیرهای مسلح شده به میلگردهای GFRPزهرا دباغیان طرقبهکارشناسی ارشداصفهانی۱۴۰۰/۰۷/۱۰
مطالعه‌ی آزمایشگاهی زهکشی باطله‌های سد سونگون با استفاده از روش الکتروکینتیکشیما رضائیان نیریکارشناسی ارشداخترپور۱۴۰۰/۰۷/۲۱
بررسی سازگاری بین بتن و کامپوزیت سیمانی مهندسی شده (ECC) در فرایند ترمیم بتن و تأثیر افزودن نانولوله های کربنی بر آنمهدی احمدی کمالکارشناسی ارشداصفهانی۱۴۰۰/۰۷/۲۴
ارزیابی ارزش اطلاعات با بهره بردن از روش های آماری در پایش سلامت سازه ایعلی بهکمالکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۰/۰۷/۲۷
تحلیل غیرارتجاعی سازه های بتن مسلح به همراه میراگرهای جرمی تنظیم شده چندگانه با استفاده از نرم افزار IDARCامیررضا احمدی پریکارشناسی ارشدشوشتری۱۴۰۰/۰۷/۲۷
طراحی لرزه‌ای اصلاح شده برای قاب های با مهاربند همگرا با درنظرگرفتن ایجاد نیروی خمشی در ستون‌هاحسین صفرنژادکارشناسی ارشدکرم الدین۱۴۰۰/۰۷/۲۷
ارزیابی عملکرد و بهینه‌یابی شبکه ایستگاه‌های باران‌سنجی استان خراسان رضوی با کاربرد روش احتمال پذیرشحسین نوری ابوذریکارشناسی ارشدعباسی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بررسی آزمایشگاهی بهسازی خصوصیات مکانیکی خاک های آلوده به هیدروکربن به روش MICPمحمدتقی بلوری بزازدکتری(PhD)بلوری بزاز۱۴۰۰/۰۷/۲۸
توسعه سامانه مدیریت مصرف آب کشاورزی در حوضه آبریز با استفاده از سنجش از دوررضا قاسمیکارشناسی ارشدعباسی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
شبیه‌سازی عددی عملکرد مخلوط ماسه-خرده‌لاستیک در جداسازی لرزه‌ای ساختمانسمیرا قربان زادهکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۴۰۰/۰۷/۲۸
برآورد طیف طرح انرژی برای شکل پذیری های مختلف منطبق بر شرایط لرزه خیزی ایران ‏ (مطالعه موردی مشهد)‏عاطفه کریم زادهکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۰/۰۷/۲۹
بهینه سازی عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب به روش وتلند توسط مدلسازی عددی Subwet -مطالعه موردی 3 تصفیه خانه فاضلاب خراسان رضوی-فرشید رهنمافرکارشناسی ارشدشکوهیان۱۴۰۰/۰۷/۲۹
بررسی رفتار لرزه ای میراگرهای اصطکاکی پال و دورانی تحت زلزله های میدان دور و میدان نزدیک و تعیین ضریب رفتار آن هانگار رحیم زادهکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۰/۰۷/۳۰
پیش‌بینی نقاط داغ و خطرپذیر کووید 19 با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در سامانه اطلاعات مکانی (محدوده مطالعاتی شهر بغداد)مسلم کریم عواد السهلانیکارشناسی ارشدشاد۱۴۰۰/۰۸/۲۵
بررسی تأثیر ناهمسانی بافت بر روانگرایی دینامیکی خاک دانه‌ای با ذرات چندگوشه به کمک روش اجزای مجزامهسا عجم نوروزیکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۴۰۰/۰۹/۱۰
بررسی رفتار دیوار برشی فولادی موج‌دار ذوزنقه‌ای شکل دارای بازشو و تقویت‌کنندهمحدثه بهشتیکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۴۰۰/۰۹/۱۳
تحلیل ورق V شکل دارای خوردگی تحت بار انفجاریمحمدجواد عسگری ازغندیکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۴۰۰/۰۹/۱۴
مطالعه‌ی آزمایشگاهی عملکرد پی نواری روی مخلوط ماسه-پودرلاستیک تحت بار سیکلیالیاس گلستانی رنجبرکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۴۰۰/۰۹/۱۵
مدل‌سازی تصادفات جرحی بر اساس نمونه‌گیری مجموعۀ رتبه‌دار، مطالعه موردی شهر مشهدصاعقه کریمیکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۴۰۰/۰۹/۲۹
مکان‌یابی بهینه برای ایستگاه شارژ تاکسی برقی در سامانه اطلاعات مکانى (GIS) با بهره‌برداری از روش‌های تصمیم‌‌‌گیری چندمعیاره (MCDM)نبا جعفر صاحب التمیمیکارشناسی ارشدشاد۱۴۰۰/۱۰/۰۶
شناسایی و اولویت‌بندی ریسک پروژه‌های عمرانی استان بلخ، افغانستان؛ از دید PMIمحمد آصف آذرکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۰/۱۰/۰۸
ارزیابی فیزیولوژیکی بارکاری ذهنی راننده بر اثر وجود تبلیغات الکترونیکیفاطمه بهجتی قوچان عتیقکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۴۰۰/۱۰/۱۵
برآورد هزینه تخلفات براساس شبیه سازی مشخصه های تخلف با استفاده از طرح آزمایش و مدل سازی معادلات ساختاری: مطالعه موردی مشهدنفیسه سادات علویکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۴۰۰/۱۰/۱۶
استفاده از GIS و شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی طغیان در رود دجله -محدوده العماره-مخلد علاء حسین جونیکارشناسی ارشداعتمادفرد۱۴۰۰/۱۱/۱۱
ارزیابی و تحلیل مکانی ریسک طغیان رودخانه شط‌العرب در محدوده شهرستان بصرهنعمه عبدالعباس حمود الدیراویکارشناسی ارشداعتمادفرد۱۴۰۰/۱۱/۲۰
بررسی تاثیر پودر کلسیوم لیگنوسولفونات بر پیرشدگی قیر و رفتار خزشی مخلوط آسفالتی داغسیدسعید فاطمیدکتری(PhD)بلوری بزاز۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بررسی و اولویت بندی تاخیرات در پروژه های EPC، به روش TOPSIS، تحلیل عوامل و ارائه راهکار (مطالعه موردی :شرکت آب و فاضلاب مشهد و آب منطقه ای خراسان رضوی )علیرضا کشافیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۰/۱۱/۲۵
شبیه سازی عددی تغییر شکل خزشی در گلسنگ‌های مغار سد مسجد سلیمانسیدسجاد حیدرزاده موسویکارشناسی ارشداخترپور۱۴۰۰/۱۱/۲۵
ارزیابی زمینه آگاه تشابه خطوط سیر در محیط GISرضا آقابابائی پورکارشناسی ارشدشاد۱۴۰۰/۱۱/۲۷
بررسی آزمایشگاهی رفتار ریزشمع‌ها تحت بارگذاری جانبی چرخه‌ایشادان عابدینیکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۴۰۰/۱۱/۲۷
بررسی آزمایشگاهی تغییر حجم خاک متورم شونده و روش بهسازی آن بر مبنای مکانیک خاک غیر اشباعامیر نادی یزدیکارشناسی ارشداخترپور۱۴۰۰/۱۱/۳۰
بهینه سازی مکانیابی و تخصیص نقاط کاهش بحران با الگوریتم هیبرید LSA و K-meansاحسان انامرادیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۴۰۰/۱۱/۳۰
بررسی نقش موانع بیولوژیکی واکنش دهنده نفوذپذیر در کنترل آلودگی آب های زیرزمینیزهره عمارلوکارشناسی ارشدکرابی۱۴۰۰/۱۲/۰۲
شناسایی مناطق دارای منابع آب زیرزمینی با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور (مطالعۀ موردی حوضۀ آبریز اِلخورن و دشت مشهد)سیدحامد حسینی رادکارشناسی ارشدعباسی۱۴۰۰/۱۲/۰۹
بررسی تشابه خطوط سیر به کمک خوشه بندی مکانی و الگوریتم ژنتیک در GISمحمد نوروزیکارشناسی ارشدشاد۱۴۰۰/۱۲/۱۴
بهینه‌سازی مسیرهای جمع‌آوری پسماند به کمک توسعه‌ی الگوریتم‌های ابتکاری در GIS (مطالعه‌ی موردی منطقه 9 شهر مشهد)آزاده بهمنی فردکارشناسی ارشدشاد۱۴۰۰/۱۲/۱۴
شبیه سازی عددی امواج حاصل از رانش زمین در مخزن سد با استفاده از مدل Flow-3Dمحمدرضا اعظمیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
ارزیابی احتمالاتی شکست سازه قاب خمشی فولادی، مجهز به میراگر اصطکاکیمحمد اکبریکارشناسی ارشدکرم الدین۱۴۰۰/۱۲/۱۵
مسیریابی توزیع آخرین مایل کالا در لجستیک امدادرسانی مطالعه موردی شهر تهرانعلیرضا شادکامکارشناسی ارشدصحاف۱۴۰۰/۱۲/۱۵
بررسی آزمایشگاهی تأثیر تراشه آسفالت و خرده مواد ضایعات پلاستیک بر روی مخلوط آسفالت گرمسهراب امینیکارشناسی ارشدصحاف۱۴۰۰/۱۲/۱۶
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تغذیه منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل کوپل شده اقلیمی-هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشف رود)امیرحسین حسینیکارشناسی ارشدعباسی۱۴۰۰/۱۲/۱۶
مدلسازی پیش‌بینی سطح آب حوضه‌ی آبریز با استفاده از تکنیک GoTمهدی رمضان زادهکارشناسی ارشداعتمادفرد۱۴۰۰/۱۲/۱۷
ارزیابی تاثیر خرده آسفالت بازیافتی به عنوان جایگزین ریزدانه بر خواص مکانیکی و دوام بتن حاوی سیمان آمیخته با درصدی از ضایعات سنگ مرمر و سنگ گرانیتمحمدحسین جوادیان نیککارشناسی ارشدکرابی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
بررسی ضریب رفتار ساختمان های بتنی با سختی متغیر در ارتفاعمحمدحسن فیض الهیکارشناسی ارشدشوشتری۱۴۰۰/۱۲/۱۸
مقایسه روش‌های تحلیل مودال عملکردی بر روی نمونه های عددی و ازمایشگاهیعلی حبیب زادهکارشناسی ارشدشوشتری۱۴۰۱/۰۱/۳۱
بررسی تأثیر دیواره های متحرک بر جریان در کانال های مستطیلی باز و بستهعباس رضائی مقدمکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۴۰۱/۰۲/۱۵
بررسی تاثیر توزیع فضایی کاربریهاى سبز شهرى بر قیمت زمین در GISفالح حسن علیکارشناسی ارشدشاد۱۴۰۱/۰۲/۲۶
بررسی تأثیر نصب ورق های FRP در دو سطح فوقانی و تحتانی تیرهای بتن آرمه تحت بارگذاری چرخه ایسعید عشقیکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۴۰۱/۰۲/۲۶
بررسی میزان تأثیر توزیع مکانی انواع کاربری‌های شهری بر فاکتورهای مختلف آلودگی هوا در GISعرفان محمد علی الخالدیکارشناسی ارشدشاد۱۴۰۱/۰۲/۲۶
تقویت پوسته های استوانه ای دارای خوردگی در برابر کمانشعلی مهدوی شریفکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۴۰۱/۰۳/۰۴
قیمت‌گذاری بهینه و یکپارچه تراکم ترافیک و پارک حاشیه‌ای در کلان‌شهرهای توریستی و مذهبی (مطالعه موردی: شهر مشهد)مسعود کدخداییدکتری(PhD)شاد۱۴۰۱/۰۳/۲۱
بررسی آزمایشگاهی دستگاه نفوذگر ضربه ای دستی در خاک ریزدانه و همبستگی آن با CBRامید عبدیکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۴۰۱/۰۴/۰۱
اثر خوردگی میلگردهای فولادی وصله‌شده در رفتار تیرهای بتنی مسلح تقویت‌شده با FRPفاطمه بختیاریکارشناسی ارشداصفهانی۱۴۰۱/۰۴/۱۲
بررسی مقاومت پیوستگی ورق FRP به بسترهای پایه سیمانی با در نظر گرفتن میزان نفوذ اپوکس ی تحت اثر پارامترهای محیطی، فیزیکی و فرآیندیپیمان ایمانی جاجرمیدکتری(PhD)توکلی زاده۱۴۰۱/۰۴/۲۰
اثر ورق های تقویتی FRP در محیط مرطوب بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح فولادی در شرایط خوردگیمریم ملکوتیکارشناسی ارشداصفهانی۱۴۰۱/۰۴/۲۱
بررسی و مدل‌سازی آماری رفتار شکست ملات ماسه سیمان آسفالتی تحت اثر مود‌های ترکیبی شکست به کمک مدل‌‌‌های طراحی آزمایشاتشیما نجاردکتری(PhD)محمدزاده مقدم۱۴۰۱/۰۴/۳۰
بررسى تأثیر تفکر سیستمى در رابطه با عملکرد مدیریت پروژه‌هاى عمرانى (مطالعه موردی: پروژه‌های عمرانی شهرداری شهر کربلا)هاجر عفات ثجیلکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۱/۰۶/۰۱
شناسایی تغییرات زمین‌های کشاورزی بر اساس تلفیق اتوماسیون سلولی و یادگیری ماشیناحمد حسین شلب الکوامکارشناسی ارشداعتمادفرد۱۴۰۱/۰۶/۰۱
شناسایی ریسک سیل با استفاده از مدل‌سازی GIS و داده‌های سنجش از دورعلی حامد عمران حصینیکارشناسی ارشداعتمادفرد۱۴۰۱/۰۶/۰۱
بررسی اثر عملکرد مدیریت پروژه در ارتباط با توانمندسازی پرسنل شاغل در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی پروژه‌های ساختمانی شهر ناصریه عراق)ملاک حیدر کاظم الموسویکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۱/۰۶/۰۲
توسعه مدل چندفازی برای تحلیل سامانه پی-شمعسیدمهدی نصرالهیدکتری(PhD)سیدی حسینی نیا۱۴۰۱/۰۶/۰۹
بررسی و اولویت بندی ‌‌‌ریسک‌ها با استفاده از سیستم اطلاعات ساختمان BIM در پروژههای عمرانی به روش AHP (مطالعه موردی: پروژههای بلند مرتبه شهر بصره)مرتضی عماد عبدالله التمیمیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۱/۰۶/۲۰
تعیین بسامد پوسته‌‌های استوانه‌‌ای دارای خوردگیسیدسجاد محمدپورنارنجیکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۴۰۱/۰۶/۲۰
پیش‌بینی شدت حوادث ساختمانی با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری جمعیعلی اکبر سالاریانکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۱/۰۶/۲۱
مطالعه عددی اثر دما بر مقاومت جانبی تک شمع حرارتیمحدثه احمدمیقانیکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۴۰۱/۰۶/۲۲
بهینه‌سازی تیرهای فولادی تقویت‌شده با ورق های FRP تحت بارگذاری خستگی به روش الگوریتم ژنتیکامین هاشمی نسبکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۴۰۱/۰۶/۲۳
پیش‌بینی شدت حوادث ساختمانی با استفاده از منطق فازی و الگوریتم ریپرعلی رحیم زادگانکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۱/۰۶/۲۳
تقویت ورق‌های مستطیلی دارای خوردگی تحت اثر بار انفجاریحمید ربیعیکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۴۰۱/۰۶/۲۷
برآورد تبخیر و تعرق واقعی به کمک مدل ترکیبی سنجش از دور، یادگیری عمیق و روش های بهینه سازی فراابتکاریعلیرضا قادری بافتیکارشناسی ارشدعباسی۱۴۰۱/۰۶/۲۸
بررسی جذب سطحی رنگ های Reactive black 5 و Direct red 23 با استفاده از جاذب های طبیعی تهیه شده از کود گاوی و روده گوسفندعلی اشرفیکارشناسی ارشدکرابی۱۴۰۱/۰۶/۲۸
شناسایی برداشت های غیرمجاز از آبخوان با استفاده از مولفه های بیلان و تکنیک های سنجش ازدورسجاد آخرتیکارشناسی ارشدعباسی۱۴۰۱/۰۶/۲۸
مدیریت ریسک پروژه‌های ساختمانی سبز از طریق BIM با در نظر گرفتن حوزه‌های دانش مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOKعارفه محمدیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۱/۰۶/۲۸
تحلیل کمانشی ورق های مستطیلی دارای خوردگیمرتضی باقری خیرآبادکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۴۰۱/۰۶/۲۹
تعیین محل دفن بهینه زباله‌های شهری با استفاده از الگوریتم‌های تکاملیفیض الله احمدیکارشناسی ارشداعتمادفرد۱۴۰۱/۰۶/۲۹
روشی مبتنی بر یادگیری عمیق جهت نظارت بر ایمنی قالب دال بتنی در مرحله ساختصادق ذوقیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۱/۰۶/۲۹
مطالعه آزمایشگاهی اثر تثبیت شیمیائی بر تراکم‌پذیری خاک ریزدانهسهیلا شجاع مقدمکارشناسی ارشدابریشمی۱۴۰۱/۰۶/۲۹
ارزیابی توزیع بهینه مکانی ایستگاه‌های سوخت به کمک الگوریتم‌های تکاملی در GISسلوان علی رفیق مرجانکارشناسی ارشدشاد۱۴۰۱/۰۶/۳۰
توسعه روش ترکیبی مدل‌سازی نیروی اجتماعی و شبیه‌سازی رویداد گسسته برای ارزیابی و بهینه‌سازی راندمان تولید در ساخت‌وسازمهدی نعیمی رادکارشناسی ارشدمغربی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
ارزیابی رفتار لرزه ای سیستم دیوار بتنی پس کشیده مرکز گرا دارای میراگر فولادی شکاف دارسینا حیرانی مقدمدکتری(PhD)شوشتری۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی رفتار جداساز لرزه ای با مصالح بازیافتی بتن و لاستیکفاطمه آینه چیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی رفتار ستون‌های بتن ارمه لاغر با مقطع مربع، تقویت شده با مصالح CFRP تحت بارگذاری محوری با خروج از مرکزیترسول مهدی نیاءکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تحلیل دینامیکی سازه زیرزمینی بست شیخ بهایی با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازهسجاد عباسیکارشناسی ارشدابریشمی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
طراحی مبتنی بر طیف انرژی و بررسی رفتار لرزه ای مهاربند کمانش تاب-(حالت خاص)نصیر برقی طرقبهکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مقایسه مدل‌های تخمین هزینه‌ی ایمنی در مراحل اولیه صنعت ساخت مطالعه موردی پروژه‌های گودبرداری مهارشده به روش میخ‌کوبیناصر اسحاقی احمدآبادیکارشناسی ارشدبنی هاشمی چهارم۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تحلیل ریسک و خسارت سیلابهای شهری با رویکرد احتمالاتیمهدیه فلاح هرویکارشناسی ارشدعباسی۱۴۰۱/۰۷/۰۴
تأثیر روش‌های مختلف نصب در رفتار تیرهای تقویت شده با پلیمرهای مسلح الیافی و مواد پایه سیمانی مسلح الیافیجواد سبزیدکتری(PhD)اصفهانی۱۴۰۱/۰۷/۱۴
بررسی مسیرهای مناسب جهت انتقال آب از سواحل ایران به بخش‌های مرکزی در محیط GISامیر جاسم محمد المکصوصیکارشناسی ارشدشاد۱۴۰۱/۰۷/۲۵
مطالعه امواج جریان فوق بحرانی در کانال خمیده روباز و روش ‏های مهار آنهادی اکبریاندکتری(PhD)جعفرزاده۱۴۰۱/۰۷/۲۷
برآورد و ارزیابی طیف های طرح غیرالاستیک به روش های گوناگونفاطمه یوسف پورکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۱/۰۷/۳۰
مطالعه آزمایشگاهی رفتار تابع زمان غیر اشباع ماسه گچ‌دار عراق بر آساس آزمون تحکیمرسل حسین علی المحمودیدکتری(PhD)اخترپور۱۴۰۱/۰۸/۱۰
تقویت دیوار برشی فولادی موجدار ذوزنقه‌ای شکل دارای خوردگیکیان لقمان پورکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۴۰۱/۰۹/۰۷
بررسی تأثیر منعقدکننده‌های پلی آکریل آمید، کلرور فریک و پلی آلومینیوم کلراید بر بهبود عملکرد فرآیند آب گیری از لجن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری - مطالعه موردی: تصفیه‌خانه خین عرب - مشهدمعین بهنام ثانیکارشناسی ارشددانش۱۴۰۱/۱۱/۰۲
کاربرد سلول های خودکار و یادگیری ماشین برای ارزیابی و پیش بینی توسعه شبکه جاده‌ای مبتنی بر GISاحمد سالم جودی رفیشکارشناسی ارشداعتمادفرد۱۴۰۱/۱۱/۰۸
چارچوب مبتنی بر بلاکچین برای ثبت تغییرات مدل‌های BIMمسلم عطار رئوفکارشناسی ارشدمغربی۱۴۰۱/۱۱/۲۴
پیش بینی عملکرد محصولات کشاورزی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشینسیدآرش خسروانی شریعتیکارشناسی ارشدعباسی۱۴۰۱/۱۱/۲۵
تحلیل جریان در مجاری باز در حوزه فرکانسامین مزارعی بهبهانیدکتری(PhD)جعفرزاده۱۴۰۱/۱۱/۲۵
بررسی تغییرات تراز آب زیرزمینی بر اثر سناریوهای مختلف تغذیه طبیعی و مصنوعی (مطالعه موردی دشت مشهد-چناران)سیدسعید سیدزادهکارشناسی ارشدعباسی۱۴۰۱/۱۱/۲۶
پایش وضعیت سطح زیرکشت محصولات کشاورزی با استفاده از روش ترکیبی سنجش از دور و داده های زمینیمیلاد مزدوریان مهدی ابادکارشناسی ارشدعباسی۱۴۰۱/۱۱/۲۶
بررسی تحلیلی - عددی ظرفیت برش پس - پانچینگ دال‌های تختمحدثه صبورکوچکارشناسی ارشداصفهانی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی تطبیقی سیاست های مدیریت ریسک خشکسالی در کشورهای ایران و استرالیامسعود بهادری مطلق یادگارکارشناسی ارشدعباسی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
نقش شناخت در کاهش سرعت رانندگان: مقایسه خط عابر پیاده دوبعدی و سه بعدیمسعود ابراهیم پوردلاورکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۴۰۱/۱۱/۳۰
انتخاب روش بهینه نوسازی و بازسازی شبکه‌های فاضلاب با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی: شبکه فاضلاب مشهد)علی محمد علائیکارشناسی ارشدعباسی۱۴۰۱/۱۲/۰۱
بررسی تأثیر پلیمرهای کاتیونی، آنیونی و خنثی در بهبود عملکرد فرآیندهای تغلیظ و آبگیری لجن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری- مطالعه موردی : تصفیه‌خانه خین عرب – مشهدمحمدرضا اصغریکارشناسی ارشددانش۱۴۰۱/۱۲/۰۱
پاسخ لرزه ای سازه های بلند در خاک های نرم واقع بر سیستم پی-شمعشراره رستمی حشمت ابادکارشناسی ارشداخترپور۱۴۰۱/۱۲/۰۲
توسعه مدل خودکار ارزیابی و بهبود بهره‌وری در کارگاه‌های ساخت قطعات پیش‌ساخته فلزی با استفاده از سیستم بارکدفاطمه شاهدیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۱/۱۲/۰۲
اثر تراکم بر رفتار شالوده دایره‌ای واقع بر خاک ماسه‌ای مسلح به ژئوگرید تحت بار خارج از محورمحمدحسن علیزاده کاسبکارشناسی ارشدابریشمی۱۴۰۱/۱۲/۰۳
استفاده از مصالح خرده لاستیک بر رفتار لرزه‌ای ساختمان واقع بر پی روانگرابنیامین طارقیانکارشناسی ارشداخترپور۱۴۰۱/۱۲/۰۳
بررسی تاثیر فرایندهای اکسیداسیون و جذب سطحی بر کاهش بوی آب (مطالعه موردی - تصفیه خانه شماره3 مشهد)عطیه گنجی فرکارشناسی ارشددانش۱۴۰۱/۱۲/۰۳
تحلیل دینامیکی مخازن استوانه‌ای افقی نیمه‌پُر با در نظر گرفتن ویسکوزیته سیال و اثر موج سطحی با استفاده از نرم‌افزار اجزای محدود ANSYSمهسا رحمانیکارشناسی ارشدآفتابی ثانی۱۴۰۱/۱۲/۰۳
بررسی رفتار برش منگنه ای دال های تخت تقویت شده و ساخته شده با مصالح ECC تحت لنگر خمشیمحمد امیریدکتری(PhD)اصفهانی۱۴۰۱/۱۲/۰۴
بررسی رفتار دیوار برشی فولادی با شیارهای مایلاحسان نعیمی حامی صفاردکتری(PhD)شریعتمدار۱۴۰۱/۱۲/۰۴
ارایه‌ی رابطه‌ی پیوستگی - لغزش بین کامپوزیت‌های پایه‌معدنی تقویت‌شده با الیاف و زیرلایه‌های بتنیزهرا نیکخواهکارشناسی ارشداصفهانی۱۴۰۱/۱۲/۰۶
بررسی فرسایش در خاک های با دانه بندی گسستهملیحه نظریکارشناسی ارشداخترپور۱۴۰۱/۱۲/۰۶
بررسی و ارزیابی ریسک‌های گودبرداری عمیق به روش معکوس در خاک‌های نرمسعید برادران ناصریکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۴۰۱/۱۲/۰۶
واکاوی ایستای صفحه‌های لایه‌ای متقارن دایره‌ای سوراخ‌دارعلی اکبر مکی نیریکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۴۰۱/۱۲/۰۶
بهینه سازی تصفیه فاضلاب به روش A2O توسط مدلسازی ریاضی (مطالعه موردی پایلوت تصفیه خانه فاضلاب اکباتان)یوسف ارامی فدافنکارشناسی ارشدکرابی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
بهینه سازی جایگذاری دوربین های نظارتی در پروژه های در حال ساختمحدثه فرخندهکارشناسی ارشدمغربی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
کنترل فعال سازه‌ها با استفاده از الگوریتم کنترل‌کننده‌ی منطق فازی احتمالاتیآزاده جلالی سنگانیدکتری(PhD)شریعتمدار۱۴۰۱/۱۲/۰۷
نظارت خودکار بر روند پیشرفت پروژه با استفاده از وزن کسب شدهمصطفی شریعتی کوهبنانیکارشناسی ارشدمغربی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
اندرکنش شمع و خاک تحت اثر بار جانبی سیکلیجواد کشاورزدکتری(PhD)بلوری بزاز۱۴۰۱/۱۲/۱۰
مطالعه آزمایشگاهی رفتار برشی-خمشی تیرهای بتنی تقویت شده با ملات سیمانی مهندسی‌شده مسلح به شبکه الیافیاحمدرضا رمضانیدکتری(PhD)اصفهانی۱۴۰۱/۱۲/۱۰
بررسی وضعیت تولید و پراکنش مکانی انواع پسماندهای شهری با استفاده ازGIS (مطالعه موردی شهر هرات)غلام مسعود ترابیکارشناسی ارشدکرابی۱۴۰۲/۰۲/۱۳
اثرات اندرکنش خاک و سازه بر رفتار غیرخطی سازه‌هاحسین قمیکارشناسی ارشدکرم الدین۱۴۰۲/۰۲/۱۸
ارزیابی مخلوط های آسفالت با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA) اصلاح شده با رویکرد مکانیک شکست در دمای پایینسبحان سلیمانی گلسفیدیدکتری(PhD)صحاف۱۴۰۲/۰۲/۲۴
بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار خاک متورم شونده با استفاده از دستگاه سه محوری غیراشباع- مطالعه موردی : خانگیران سرخسمحراب بلیغیکارشناسی ارشداخترپور۱۴۰۲/۰۲/۲۵
شناسایی میرایی سازه ای به کمک تست‌های ارتعاش محیطی و یادگیری عمیق نظارت نشده برای پایش سلامت سازهحامد سرمستدکتری(PhD)حاجی کاظمی۱۴۰۲/۰۲/۲۸
بهبود روش تک نقطه اندازه گیری سرعت برای تخمین دبی در کانال های بازغدیر علیدکتری(PhD)فغفور مغربی۱۴۰۲/۰۳/۱۶
تاثیر تاب‌آوری فردی و جو ایمنی بر استرس و رفتار ایمنی کارگران ساختمانیمحمد محمودیکارشناسی ارشدبنی هاشمی چهارم۱۴۰۲/۰۳/۲۰
بررسی کارایی میراگر مایع تنظیم شده بهبود یافته در کنترل سازه ها در برابر زلزلهسیدامیرحسین دانشمنددکتری(PhD)کرم الدین۱۴۰۲/۰۳/۲۴
مطالعه آزمایشگاهی تأثیر افزودنی ها بر کاهش پتانسیل واگرایی خاک های رسی (مطالعه موردی: سد بار نیشابور)سحر رشیدیانکارشناسی ارشداخترپور۱۴۰۲/۰۳/۲۹
ارزیابی معادلات انتقال رسوب در رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه کارده)علیرضا محمدیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۴۰۲/۰۴/۱۰
پایش سلامت سازه ای برپایه ی روش های استخراج ویژگی و تصمیم گیری آماری با رویکرد مقابله با نوفه و عدم قطعیتسیدامیرحسین اصفهانیدکتری(PhD)شریعتمدار۱۴۰۲/۰۴/۱۱
تحلیل خمشی ورق های مستطیلی دارای خوردگیاحسان فتحیکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۴۰۲/۰۴/۱۲
کنترل لرزه‌ای سازه‌ها با استفاده از کنترل‌کننده فازی نوع2 انطباق‌پذیرسجاد ابریشمیدکتری(PhD)کرم الدین۱۴۰۲/۰۴/۱۳
ارائه طیف های عملکرد برای کنترل لرزه ای سازه های مجهز به سیستم های سختی منفیمحمد مویزی ثانیدکتری(PhD)کرم الدین۱۴۰۲/۰۴/۱۷
ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه در سیستم های چندمده در شبکه حمل و نقل عمومی شهری - مطالعه موردی : شهر مشهدسیدامیرعطا کوشش گرانکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۴۰۲/۰۴/۱۷
بررسی نیاز به لایروبی یا روش های جایگزین در رودخانه ها با توجه به میزان آورد رسوبات معلق، بارکف و مورفولوژی رودخانه با استفاده از مدل HEC-RAS و GIS (مطالعه موردی: رودخانه های ایده لیک و لایین)مهدی کارکن قریه دولوکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۴۰۲/۰۴/۱۷
بررسی و امکان‌سنجی استفاده از فناوری بلاک‌چین در حوزه ITSمحمدمهدی عباس زادهکارشناسی ارشدصحاف۱۴۰۲/۰۴/۱۷
تعیین حد بستر و حریم رودخانه با استفاده از HEC-RAS (مطالعه موردی: رودخانه کارده)مهدیه اسلامی تبارکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۴۰۲/۰۴/۱۷
محاسبه فاصله دید و تجزیه و تحلیل مکانی-زمانی با استفاده از GISمریم فضلیکارشناسی ارشدصحاف۱۴۰۲/۰۴/۱۷
ارزیابی عملکرد مکانیکی مخلوط های بازیافتی گرم با استفاده از جوانساز لوب کاتدانیال ایمانیکارشناسی ارشدصحاف۱۴۰۲/۰۴/۲۰
بهبود خواص مکانیکی و انتقال پذیری بتن غلتکی حاوی خرده آسفالت بازیافتی به کمک اکسیداسیون و ترسیب بیولوژیکیمحمدامین قادریکارشناسی ارشدکرابی۱۴۰۲/۰۴/۲۰
بهینه سازی پارامترهای تاثیرگذار در پیش بینی شاخص کیفیت آب با کمک شبکه‌ی نوروفازی و انتخاب ویژگیمحمدجواد بلوریان حقیقیکارشناسی ارشدکرابی۱۴۰۲/۰۴/۲۰
تحلیل مکانی-زمانی اثر قرنطینه در نرخ مرگ و میر همه گیری کرونا -مورد مطالعاتی: کشور آمریکا-ریحانه جلالیکارشناسی ارشداعتمادفرد۱۴۰۲/۰۴/۲۰
بررسی دوام بتن غلتکی حاوی قیر امولسیونی اصلاح‌شده با پلیمر در برابر چرخه‌های ذوب و یخبندانرحمان اکبری توبکانلوکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۴۰۲/۰۴/۲۱
بررسی عملکردی مخلوط های آسفالتی نیمه گرم حاوی خرده آسفالت، قیر امولسیون و افزودنیداود گلستانی فرازکارشناسی ارشدصحاف۱۴۰۲/۰۴/۲۱
شبیه سازی رفتار رانندگان و بررسی روش های اصلاح رفتارهای پرخطر رانندگیمرتضی قدرتی خاکسترکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۴۰۲/۰۴/۲۴
ارزیابی احتمالاتی رفتار قاب های مهاربندی شده زیپرمحمدعلی محمدتقی زادهدکتری(PhD)کرم الدین۱۴۰۲/۰۴/۲۷
مدلسازی دقیق و تقریبی جریان نشت از زیر سازه های هیدرولیکیسیدحسین مجتهدیدکتری(PhD)فغفور مغربی۱۴۰۲/۰۵/۰۲
بررسی تأثیر استرس شغلی و دانش ایمنی بر عملکرد ایمنی کارگران ساختمانیمسعود جلالیان سدهکارشناسی ارشدبنی هاشمی چهارم۱۴۰۲/۰۵/۲۵
پایش و اندازه‌گیری منابع آب زیرزمینی به‌کمک داده‌های سنجش از دوررامین طاحونه بانکارشناسی ارشدعباسی۱۴۰۲/۰۵/۳۱
مقایسه الگوریتم‌های جنگل تصادفی و ANFIS جهت نشت‌یابی در شبکه‌های آبرسانی شهریسیدوالارضا کباری قطبیکارشناسی ارشدآفتابی ثانی۱۴۰۲/۰۵/۳۱
تقویت ناحیه اتصال تیر به ستون کناری در قاب خمشی بتن مسلح به روش نزدیک سطح (NSM)سیدمحمدسعید ضیاءالحقدکتری(PhD)اصفهانی۱۴۰۲/۰۶/۱۸
اثر الیاف فولادی بازیافتی بر رفتار خمشی تیرهای بتنی تحت تاثیر خوردگی آرماتورنعیم روشندکتری(PhD)قلعه نوی۱۴۰۲/۰۶/۲۰
تحلیل مکانی-زمانی اثرات کووید-19 بر استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی شهر شیکاگومصطفی گلمحمدیکارشناسی ارشداعتمادفرد۱۴۰۲/۰۶/۲۶
کاربرد منطق فازی نوع 2 درکنترل فعال سازه های معیار با رفتار غیرخطیفرزانه شهابیان مقدمدکتری(PhD)شریعتمدار۱۴۰۲/۰۶/۲۶
مدل‌سازی مقاومت فشاری بتن تقویت شده با الیاف فولادی مبتنی بر یادگیری ماشینسیدسروش پاکزادکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۲/۰۶/۲۶
بررسی اثر ریزگردها بر پوشش گیاهی با استفاده از سنجش‌ازدورمجتبی گلدانیکارشناسی ارشددانش۱۴۰۲/۰۶/۲۷
بررسی تأثیر مکانیسمهای حکمرانی ایمنی بین سازمانی بر جو ایمنی در پروژههای ساختعلی مختارپورکارشناسی ارشدبنی هاشمی چهارم۱۴۰۲/۰۶/۲۷
بررسی عملکرد ملات‌های الیافی پایه سیمانی با پودر آلومینیوم در مقاوم‌سازی اجزای بناییعلی عبدیکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۴۰۲/۰۶/۲۷
طراحی بهینه شبکه پایش کمّی منابع آب زیرزمینیحسین اخلاقی جمالکارشناسی ارشدعباسی۱۴۰۲/۰۶/۲۷
مطالعه سه‌بعدی درز انقطاع سازه‌ای برای ساختمان‌های واقع بر گسل امتدادلغزارسلان اصولی قره آغاجیکارشناسی ارشداخترپور۱۴۰۲/۰۶/۲۷
واکاوی ناخطی هندسی تیرها و سازه‌های تخت مرکب بر پایه‌ی درونیابی درهم میدان کرنشنیلوفر رجب زاده صفاییدکتری(PhD)رضائی پژند۱۴۰۲/۰۶/۲۷
اثر سخت‌شوندگی کششی بر روی رفتار خمشی تیرهای بتنی فوق توانمندصالح قندهاریونکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۲/۰۶/۲۸
استفاده از روش‌های ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین مقاومت دیوار برشی موج‌دار سینوسی دارای بازشومحمد پیروزکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۴۰۲/۰۶/۲۸
بررسی تاثیر استفاده از مقاطع معادل به عنوان المان های محوری در مدل تحلیل نواری سیستم دیوار برشی فولادیعلیرضا وطنخواهکارشناسی ارشدکرم الدین۱۴۰۲/۰۶/۲۸
بررسی حوا‌س‌پرتی راننده در وقوع تصادفات به‌منظور ارائه سیستم هشدارغزل حسین زاده کاشانیکارشناسی ارشدشاد۱۴۰۲/۰۶/۲۸
بررسی عوامل دخیل در تصادفات موتورسیکلت با استفاده از روش‌های‌داده‌کاوی و ارائه راهکارهای کاهش تصادفات (مطالعه موردی: شهر مشهد)امیر بیاتکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۴۰۲/۰۶/۲۸
بررسی کاربرد موانع زیستی برای کنترل و زدایش آلاینده های فنلی در لایه های زیرسطحیرامین سیف اله زاده زوارمکارشناسی ارشدکرابی۱۴۰۲/۰۶/۲۸
بررسی هضم مشترک بی هوازی بخش آلی پسماند های شهری و لجن تصفیه خانه فاضلاب به کمک Biocharنسترن کاشانیکارشناسی ارشدکرابی۱۴۰۲/۰۶/۲۸
تحلیل مکانی-زمانی استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی با نگرش تنسوریحامد خرقانیکارشناسی ارشداعتمادفرد۱۴۰۲/۰۶/۲۸
ترمیم-تقویت اتصالات خارجی بتن‌آرمه در یک قاب خمشی توسط پلیمرهای مسلح با الیاف (FRP) به روش ترکیبی: چسباندن روی سطح (EBR) و نصب در نزدیک سطح (NSM)مریم جلاییان زعفرانیدکتری(PhD)شریعتمدار۱۴۰۲/۰۶/۲۸
مطالعه تاثیر مدل‌سازی اطلاعات ساختمان بر مدیریت هزینه ضایعات ناشی از ساخت‌وساز ساختمان‌های بلندمرتبه با رویکرد سیستم‌های پویاپانیذ پوریعقوبیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۲/۰۶/۲۸
آسیب‌یابی دینامیکی خرپاهای دو بعدی و سه بعدی به کمک داده‌های شتاب‌نگاشت با استفاده از یادگیری عمیق مبتنی‌ بر خود‌رمزگذار‌مسعود سعیدیکارشناسی ارشدآفتابی ثانی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
ارائه رابطه کاهندگی برای استان خراسان رضوی و تحلیل خطر لرزه‌ ای به روش احتمالاتی و تهیه طیف خطر یکنواخت زلزله برای شهر مشهدمحمدحسین شامکوئیانکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط‌ های آسفالت بازیافتی داغ حاوی زایکوترم و جوانسازکاظم نساجکارشناسی ارشدصحاف۱۴۰۲/۰۶/۲۹
ارزیابی کاربرد کاه گندم به عنوان حمل کننده باکتری Sporosarcina pasteurii و استفاده از آب مغناطیسی بر خواص خود ترمیمی ملاتسحر قربانیکارشناسی ارشدکرابی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
الگوسازی جزء محدود ستون‌های آزاد ـ ایستا با مقطع توخالی قوطی و بیضی زیر اثر بار لرزه ایعلیرضا یاقوتیکارشناسی ارشدمسعودی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
بررسی پتانسیل تولید بیوگاز ازهضم مشترک بی هوازی زیست توده های لیگنوسلولزی کاه گندم، جو، برنج و ذرت با لجن تصفیه خانه فاضلاب شهرینیما زمانیکارشناسی ارشدکرابی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
بررسی رفتار لرزه‌ای و تاثیر فاصله رومرکز زمین‌لرزه بر میزان خرابی دیوارهای بنایی- مطالعه موردی در زمین‌لرزه سال 1400 قوچانسیدمجید اسماعیل زادهکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۴۰۲/۰۶/۲۹
بررسی عددی خیز تیرهای بتن الیافی مسلح شده با میلگردهای GFRPرفاه عامر ناجی دوشکارشناسی ارشداصفهانی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
پیکره یابی سازه های کشبستی و غشایی با بهره جویی از روش رهایی پویا /حجت حسن زاده نودهکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۴۰۲/۰۶/۲۹
تحلیل زمانی مکانی مدل های جهانی یونسفر بر پایه تنسورعلی کرمانی نسریکارشناسی ارشداعتمادفرد۱۴۰۲/۰۶/۲۹
تحلیل مکانی-زمانی و پیش بینی مصرف برق در استان بابل با استفاده از GISصفا عبدالزهره هادیکارشناسی ارشداعتمادفرد۱۴۰۲/۰۶/۲۹
طراحی ساختمان‌ بلندمرتبه مسکونی با تأکید بر شاخصه‌های معماری سبز -تحلیل، بررسی و پیشنهاد اولیه فرآیند طراحی-فرانک ابراهیم زاده شیرازکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۲/۰۶/۲۹
مطالعه رفتار گروه شمع در خاک روانگرا به کمک مفهوم دوفازینوید ناظراندکتری(PhD)سیدی حسینی نیا۱۴۰۲/۰۶/۲۹
تحلیل استاتیکیِ تیر نانو‌ با تکیه‌گاه‌های کلی به روش تابع گرینمحمدصادق بهنام رسولیکارشناسی ارشدکرم الدین۱۴۰۲/۰۶/۳۰
تشخیص آسیب قاب های بتنی بر اساس استفاده از روش‌های شناسایی سیستمسپهر مهجوریکارشناسی ارشدشوشتری۱۴۰۲/۰۶/۳۰
ارتعاش آزاد پوسته‌های استوانه‌ای تقویت ‌شده در برابر خوردگیعلی برات نیاکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۴۰۲/۰۷/۰۳
بررسی‌ تاثیر‌ مدیریت‌ استراتژیک‌ بر‌ افزایش‌ کارایی‌ و‌ عملکرد‌ مدیریت‌ هزینه‌ و‌ مدیریت‌ زمان‌ در‌ پروژه‌های‌ عمرانی کابل افغانستانعبدالباسط بارقکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۲/۰۷/۰۳
بررسی رفتار لرزه‌ای سازه‌های جداسازی شده با جداساز میان‌طبقه با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازهروح الله محمدیکارشناسی ارشدکرم الدین۱۴۰۲/۰۷/۰۳
ارزیابی و بهبود عملکرد میراگرهای جرمی تنظیم شونده اصطکاکی در کنترل لرزه‏ای پل‏های یکپارچه با استفاده از روش‏های بهینه‏سازیسیده فاطمه لبافیدکتری(PhD)شوشتری۱۴۰۲/۰۷/۰۸
بررسی پتانسیل خودترمیمی مخلوط آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA) اصلاح شدهسینا توکلی امینیانکارشناسی ارشدصحاف۱۴۰۲/۰۷/۰۹
بررسی خاصیت خودترمیمی مخلوط آسفالتی نیمه گرم با قیر امولسیون و حاوی خرده آسفالت و افزودنیشهریار کندریکارشناسی ارشدصحاف۱۴۰۲/۰۷/۰۹
بهینه‌سازی مکان ایستگاه‌های اتوبوس با توجه به وضعیت کاربری‌ها و دسترسی‌ها در محیط GIS محدوده‌ی مطالعاتی شهر مشهداحسان سلیمانیکارشناسی ارشدصحاف۱۴۰۲/۰۷/۱۰
اثر تغییر مشخصات مقاومتی و هندسی مصالح بر رفتار دیوارهای برشی مرکبامیرحسین بذر افشانکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۲/۰۷/۱۲
ارزیابی عملکردی مخلوط های بازیافتی سرد با امولسیون قیر اصلاح شده پلیمری و سیمانسیدعلی هاشمی عطارکارشناسی ارشدصحاف۱۴۰۲/۰۷/۱۲
بررسی رفتار تحریک چند تکیهگاهی پلهای کابلی تحت زلزلههای میدان دور و میدان نزدیکفاطمه غلامیانکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۲/۰۷/۱۲
تحلیلِ جریانِ متغیرِ تدریجیِ غیرِماندگار در کانال هایِ بازِ دارایِ مقطعِ مستطیلی با استفاده از تلفیقِ روشِ اجزاءِ محدودِ فضا ـ زمان و فنِ مثلث بندیِ دلونیاحسان چمنیکارشناسی ارشدآفتابی ثانی۱۴۰۲/۰۷/۱۲
پایش سلامت سازه با استفاده از روش نوین مبتنی بر داده، سری مختلط فوریه و سری زمانییونس نوریدکتری(PhD)شهابیان مقدم۱۴۰۲/۰۷/۱۳
طراحی بهینه قاب‌های خمشی فولادی ویژه مجهز به میراگرهای فلزی مبتنی بر هزینه چرخه عمرسعید حاجی رضازاده صنعتیدکتری(PhD)کرم الدین۱۴۰۲/۰۷/۱۳
تحلیل تنسور مکان- زمان گردوغبار(مطالعه موردی: شهرستان ایلام)رامین کرمیکارشناسی ارشداعتمادفرد۱۴۰۲/۰۸/۰۱
بهسازی خاک‌های ماسه‌ای غیراشباع گچ دار با استفاده از یک دستگاه اصلاح شدهحازم کاطع زبین مکاصیصکارشناسی ارشداخترپور۱۴۰۲/۰۸/۰۹
بررسی رفتار چرخه ای سیستم دیوار همبسته دوگانه مرکزگرا با میراگر فلزی TADASعلی یوسفدکتری(PhD)اصفهانی۱۴۰۲/۰۸/۱۰
بررسی تحلیلی تاثیر استفاده از مهار و مصالح CFRP در بهبود عملکرد اتصال ستون به پیمحسن وفادوست طرقبهیکارشناسی ارشداصفهانی۱۴۰۲/۰۹/۱۲
بررسی اثر افزودن الیاف پلی‌پروپیلن بر رفتار مکانیکی بتن ساخته‌شده از پودر میکروسیلیس و ضایعات پودر سنگ مرمراحسان الله یعقوبیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۲/۰۹/۱۹
رابطه‌سازی ضخامت بهینه‌ی پانل بتنی سیستم دیوار برشی ‌مرکب تحت بار چرخه‌ایمعین جلیلیانکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۲/۰۹/۲۸
بررسی تأثیر پیش‌تیمار قلیایی بر هضم مشترک بی‌هوازی زیست‌توده کاه گندم با لجن تصفیه‌خانه فاضلاب شهریسیدمحمدحسن نقیبی حسینیکارشناسی ارشدکرابی۱۴۰۲/۱۰/۱۶
مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی بهسازی خاک های ریزدانه با رطوبت بالا به کمک یک دستگاه اعمال پیش بارگذاری خلأ توسعه یافتهعلی احمدیدکتری(PhD)بلوری بزاز۱۴۰۲/۱۰/۲۶
عملکرد لرزه‌ای و احتمالی مقاومت فروپاشی قاب‌های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای تسلیم شونده فلزی (ADAS)مسعود پدیدارکارشناسی ارشدکرم الدین۱۴۰۲/۱۰/۲۷
بررسی تاثیر افزودنی بر رفتار خاک‌های ماسه ای گچ دار در شرایط غیر اشباع با استفاده از دستگاه ادومتر غیر اشباعکوثر علی حمیدیکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۴۰۲/۱۱/۲۳
ریزمقیاس نمایی داده های سنجش از دور رطوبت خاک با استفاده از تکنیک های ادغام داده های ماهواره ای و روش های یادگیری ماشینسارا کفاشباشیکارشناسی ارشدعباسی۱۴۰۲/۱۱/۲۴
تحلیل جریان در محیط های متخلخل دارای سطح آزاد به عنوان یک مسأله مرز متحرک با بهره گیری از حسابان کسری و تبدیل دیفرانسیلیساره موحدزادهدکتری(PhD)آفتابی ثانی۱۴۰۲/۱۱/۲۵
ارزیابی الگوریتم دیاگرام گروهی در تحلیل داده‌های خط‌سیر به کمک GISمحمد رضا راستینکارشناسی ارشدشاد۱۴۰۲/۱۱/۲۸
ارزیابی تاثیرات متقابل گردوغبار و پوشش گیاهی با نگرش تنسوری (منطقه مطالعاتی حوضه آبریز دریاچه ارومیه)مهدی نجاریانکارشناسی ارشداعتمادفرد۱۴۰۲/۱۱/۲۸
بهینه سازی تعداد و برنامه حرکت بالابرهای ساختمانی در پروژه های بلندمرتبهمحدثه جواهریکارشناسی ارشدمغربی۱۴۰۲/۱۱/۲۸
تحلیل زمانی – مکانی تغییرات اقلیم با استفاده از تنسور در بازه 2003 الی 2022 (مورد مطالعاتی: استان گیلان)علیرضا رجبی کهنه سریکارشناسی ارشداعتمادفرد۱۴۰۲/۱۱/۲۸
تخمین رطوبت خاک منطقه ی ریشه با استفاده از داده های سنجش از دور و بکارگیری الگوریتم های یادگیری ماشینمیترا متین مجدکارشناسی ارشدعباسی۱۴۰۲/۱۱/۲۸
به کارگیری روش های یادگیری ماشین به منظور پیش بینی و پهنه بندی خشکسالی کشاورزی به کمک شاخص های خشکسالیماهان عزیزیکارشناسی ارشدعباسی۱۴۰۲/۱۱/۲۹
پیش بینی مدول پرسیومتری خاک با استفاده از هوش محاسباتیمحمدجعفر حسن پورکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۴۰۲/۱۱/۲۹
ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای کیفی ساختمان‌های شهرمشهد(مطالعه موردی: بلوار مجیدیه منطقه 12 مشهد)علیرضا بیاتکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
بررسی اثر پیش‌تیمار اسیدی برهضم مشترک بی‌هوازی کاه گندم و لجن تصفیه‌خانه فاضلاب شهریسیدهاشم علوی نژادکارشناسی ارشدکرابی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
بررسی عددی تأثیر ضخامت پانل بتنی و مدت قرارگیری در مقابل آتش بر روی ظرفیت برشی دیوار برشی صفحه فولادی کامپوزیتی تحت بار چرخه‌ایمهدی رضاییکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
بررسی و تجزیه ‌و تحلیل اثر مهندسی ارزش بر افزایش کارایی مدیریت دانش در پروژه‌های عمرانیپویا پورعظیماکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۲/۱۱/۳۰
شبیه‌سازی عددی رفتار لرزه‌ای شیروانی‌های خاک مسلح با کمک مفهوم دوفازیامیررضا انصاری مقدمکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۴۰۲/۱۱/۳۰
مطالعه درز انقطاع سازه‌ای برای ساختمان‌های واقع بر گسل معکوس با درنظرگیری اندرکنش خاک-سازهمحمد ناصریکارشناسی ارشداخترپور۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ارزیابی علل تأخیر در پروژه‏های ساخت‎و‏ساز پیش‌ساخته(PCPs)، با استفاده از پویایی سیستم.جواد آرین رادکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۲/۱۲/۱۶
مطالعه رفتار دینامیکی ساختمان بلند مستقر بر گروه شمع و مخلوط خرده لاستیک و ماسه با کمک شبیه‌سازی عددیمحسن جاهدیکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۴۰۳/۰۳/۰۷
800 دانشجو
27 عضو هیات علمی
3500 دانش آموخته
60 دانشجوی بین المللی
16 رشته/مقطع تحصیلی
10 گرایش های تخصصی